5
Am-in nadan mangulug an hi Jesus ya tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya diday imbabalen Apu Dios. Ya nan naminhod ke Ama takun hi Apu Dios ya pohdona damdama nadan imbabalen Apu Dios. Te deket pohdon takuh Apu Dios ya un-unudon takuy tuguna ya kon bokon mo nadan imbabale nay pohdon taku damdama? Te deket pohdon takuh Apu Dios ya un-unudon taku mo nadan tuguna. Datuwen tuguna ya adi naligat an un-unudon te am-in takun imbabalena ya waday kabaelan takun mangapput am-in hanadah adi maphod tuh luta gapuh pangulug takun Jesus. Ta hidiye nan hay mangapput ya abu ya nadan mangulug an Imbabalen Apu Dios hi Jesus.
6-8 Handih inaliyan Jesu Kristo tuh luta ya waday tulun pangitib-an an hiya ya makulug an Imbabalen Apu Dios. Hay mamangulun nipatib-ana ya hay numpabonyaganan Juan. Ya mikadwa ya handih natayanah krus ta mapakawanan di liwat taku. Hay mikatlu ya nan Espiritun Apu Dios te makulug am-in di ipainila na. Nun-uunnud datuwen tulun mangipainilan makulug an Imbabalen Apu Dios hi Jesus. Deket kulugon takuy kalin di tatagu mipanggep hi inila da ya namam-a ot kuman kulugon taku nan kalin Apu Dios an mangiuh-un Imbabalenah Jesus te maid di mibahhoh kalina. 10 Am-in nadan mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya ongal di dinol dan hi Jesus ya makulug an Imbabalen Apu Dios. Mu nada ken adi mangulug hi kinalin Apu Dios mipanggep nah Imbabalenan hi Jesus ya punlangkakon dah Apu Dios te adida kulugon di kalina.
11 Athituy kinalin Apu Dios: Indatan ditakuh biyag an maid di poppog na ya hituwen biyag ya malpun Jesu Kristo an Imbabalena. 12 Kinali am-in nadan mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya wadan didah diyen biyag an maid di poppog na. Mu nada ken adi mangulug nah Imbabalena ya maid hidiyen biyag ke dida.
Hay kipuunan di biyag takun munnananong ta nangamung
13 Hituwe ya intudok kut dakayun mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya inilaon yun waday biyag yun munnananong ta nangamung. 14 Waday dinol takun mundasal ke Apu Dios ta am-in di ibaga takun hiya ya idat na hin miunnud nah pinhod na. 15 Deket madinol takun donglonay dasal taku ya inila takun idat nay nganneh diyen ibaga takun hiya.
16-17 Am-in di gaga-ihon aton ya liwat. Mu waday nahalman an liwat ya waday liwat an adi. Deket waday tibon yuh ibba yun mangat hi punliwatan, mu hidiyen liwat ya adi madam-ot ya idasalan yu ta paphodon Apu Dios ya pakawananah diyen liwat nat mitagun hiya. Adik kanan di eyu idasalan nadan nahalman di liwat da te maid di hilbina, te hidiye ken liwat an nguddanon dan kahingon hi Jesus ya adi pakawanan Apu Dios.
18 Mu inila takun adi pangngapangngayon nadan imbabalen Apu Dios an mangat hi gaga-iho te wadah Jesu Kriston Imbabalen Apu Dios an mangipaptok ke didat maid di innun Satanas an manadag ke dida. 19 Inila taku an ditakun mangulug ya tatagu ditakun Apu Dios ya am-in nadan adi mangulug ya hi Satanas an gaga-ihoy ap-apuda. 20 Ya inila takun immali nan Imbabalen Apu Dios ot ipainila nan ditakuh Amanan hiyay makulug an Dios. Ya gapu te mangulug taku ketuwen Imbabalenan hi Jesu Kristo ya nihayyup taku mon hiya. Hiyay makulug an Dios an mangidat hi biyag an munnananong ta nangamung.
21 Dakayun imbabalek, tibon yu ta adiyu dayawon di adi makulug an Dios.