4
Dakayun kaibaiba, adi na-ala on eyu kinulug di kumpulnan tagun kananay waday Espiritun Apu Dios ke hiya. Tibon yu ni-an ta inilaon yu hin makulug an nalpuh Espiritun Apu Dios hidiyen ituttudu na weno ugge, te dakol nadan immeh kabobboblen e nuntanuttuduh adi makulug. Kanan day profetas da, mu bokon da kaya. Hay panginilaan hin makulug an nalpu nah Espiritun Apu Dios nadan ituttudu da ya hin abuluton da ya ituttudu dan hi Jesus di tinuddun Apu Dios an Kristo an mangipaptok hi tagu ya numbalin hiya hi tagu. Hidiyey ustun tuttudun malpu nah Espiritun Apu Dios. Mu bokon ke athidiy ituttudu da mipanggep ke Jesus ya maid kayay Espiritun Apu Dios ke dida. Ya deket adida abuluton hi Jesus ya nun-iingngo da nah Buhul Jesus an dingngol yun ahi umali. Hay kakulugana ya nan ahi maat hi aliyan diyen Buhul Jesus ya nilappu mo te deyan takon di ad uwani ya kahingon di tataguh Jesus.
Dakayun imbabalek, ditaku ke pe ya tagu ditakun Apu Dios. Inapput taku dadiyen makallangkak an kanan day profetas da, te nalnal-ot nan Espiritun Apu Dios an wadan ditaku mu hi Satanas an niappitan di adi mangulug ke Jesus. Dadiyen makallangkak an kanan day profetas da ya diday adi mangulug ke Jesus. Ya hay ituttudu da ya mipuun hi punnomnom di adi mangulug, kinali nalakan kulugon nadan ibba dan adi mangulug. Mu ditakun mangulug ke Jesus ya tagu ditaku nimpen Apu Dios. Ta hidiyey gapuna an nadan nanginilan Apu Dios di mangun-unud hi ituttudu taku ya nadan bokon tagun Apu Dios di kahing hi ituttudu taku. Hituwey pangimatunan nah mituttudun nalpuh Espiritun Apu Dios ya nan mituttudun nalpuh Buhul Apu Dios an mangitanuttuduh nihalla.
Hi Apu Dios di kalpuwan di pamhod
Kaibaiba, hay maphod ya munhimpopohhodan taku te hi Apu Dios di kalpuwan di pamhod. Kinali am-in nadan waday pamhod dah ibbada ya inila dah Apu Dios ya diday imbabalena. Mu nada ken tagun maid di pamhod dah ibbada ya uggeda inilah Apu Dios te hi Apu Dios ya maid di udum hi wadan hiya hin bokon hay pamhod ya abu. Ya hay nangipatib-an Apu Dios hi naminhod nan ditaku ya intud-ak na nan binugtung an Imbabalena tuh lutat waday innun takun mitagun hiyat nangamung. 10 Athituy nahamad an pamhod. Hay kitib-an di nahamad an pamhod ya bokon hay naminhod takun Apu Dios, mu hay pamhod nan ditaku. Hay nangipatib-anan tuwen pamhod nan ditaku ya hay nangitud-akana nah Imbabalena ot ikatenay kapakawanan di liwat taku. 11 Kaibaiba, deket athinay kahamad di pamhod Apu Dios ke ditaku ya mahapul an munhimpopohhodan taku damdama. 12 Maid di e nanibon Apu Dios, mu deket munhimpopohhodan taku ya hidiyey kitib-anan wadah Apu Dios ke ditaku ya umannung mo nan pinhod nan maat ke ditaku gapuh ongal an naminhod nan ditaku.
13 Hay nangipaaliyan Apu Dios nah Espritunan ditakuy panginilaan takun wadah Apu Dios ke ditaku ya athidi bon wada takun hiya. 14 Ya dakamin nanibon Jesus ya inila min makulug an hiya nan Imbabalen Apu Dios an intud-ak nan mangihwang ke ditakun tatagu, kinali madinol kamin mangalikalih ibba min tagu. 15 Ya nan tagun mangabulut an Imbabalen Apu Dios hi Jesus ya wadah Apu Dios ke hiya ya wada damdama hiya ke Apu Dios. 16 Ta hidiye nan madinol taku te inila takun ongal di pamhod Apu Dios ke ditaku.
Maid di udum hi wadan Apu Dios hin bokon hay pamhod. Ya hay tagun pinhodonah Apu Dios ya hay ibba nan tagu ya wadah Apu Dios ke hiya ya wada damdama hiya ke Apu Dios. 17 Deket nahamad di pamhod takun Apu Dios ya mipatiboh aton taku, ta hidiye nan adi taku tumakut hantuh ahi taku kahumalyaan hi ohan algo te nan at-atton taku ya miunnud hi inat Kristo. 18 Hay tagun nahamad di pamhod nan Apu Dios ya adi tumakut ke hiya. Mu nan tagun tumakut hi ahina kahumalyaan ya makudang di pamhod nan Apu Dios te hay nahamad an pamhod di mangaan hi takut. Hay gapunan mawaday takut ya hin inilan waday kakastiguwan.
19 Man-uket waday pamhod taku ya te hi Apu Dios di namangulun naminhod ke ditaku. 20 Hay tagun kananay pinhod nah Apu Dios, mu hingitanay ibbanan tagu ya munlangkak te deket adina pinhod di ibbanan tagun tibotibo na ya immam-ana mo ahan ke Apu Dios an adi matibo. 21 Hituwey intugun Kristo ke ditakun un-unudon taku. Kananay “Deket pinhod muh Apu Dios ya mahapul an pohdom damdamay ibbam an tagu.”
Hanan mangipaptok ke ditaku an hi Jesu Kristo