3
Ongal di pamhod Ama takun hi Apu Dios ke ditaku, kinali imbilang ditakun imbabalena. Om, ditakun mangulug ke Jesu Kristo ya imbabale ditakun Apu Dios. Mu nada ken adi mangulug ya adida maawatan hituwen pakihayyupan takun Apu Dios te uggeda inila hiya. Kaibaiba, ad uwani ya imbabale ditaku mon Apu Dios, mu ugge nipakainilay ahi taku pumbalinan, mu inila takun hantuh kibangngadan Kristo ya ahi taku tibon di makulug an kinataguna ta hituwey gapunan mumbaliw takut umat takun hiya. Ta hidiye nan am-in takun madinol an maat datuwen ditaku ya iwalong takuy punliwatan ta iun-unud takun Kristo an maid di liwat na.
Hay adi pangun-unudan hi tugun Apu Dios ya punliwatan, kinali nan tagun adi mangun-unud hi tuguna ya maliwat. Nomnomon takun hi Kristo an maid di liwat na ya immali tuh luta ot ikate nay kapakawanan di liwat taku. Ta hidiye nan deket punnanongon di taguy pangulug nan hiya ya adina ituluy an mangat hi punliwatan. Mu nan tagun gaga-ihoy at-attona ya uggena inilah Jesus ya ugge nangulug ke hiya.
Dakayun imbabalek, halipat-an yu ta adi kayu mahaul nadah tatagun kalyon day adi gaga-ihoy munliwat. Te nan tagun atonay pohdon Apu Dios an umat hi inat Kristo ya maandong di pangi-ena. Mu nan tagun mangat hi gaga-iho ya tagun nan Diyablu, bokon hi Jesus. Te nan Diyablu ya gaga-ihoy at-attona nipalpu tuwali handih pinghana. Ta hidiyey gapunan immali nan Imbabalen Apu Dios ta patikodonah hidiyen at-atton nan Diyablu.
Ditaku ken mangulug ke Jesus ya imbabale ditakun Apu Dios, ta hidiye nan bokon hay gaga-ihoy at-atton taku te wadan ditakuy pangi-en Apu Dios. Ya gapu te hi Apu Dios moy Ama taku ya adi mo mabalin an etaku pangngapangngayon an munliwat. 10 Hay panginilaan hin nan tagu ya imbabalen Apu Dios weno imbabalen nan Diyablu ya athitu: hanan tagun gaga-ihoy at-attona ya maid di impaminhod nah ibbanan tagu ya hiyay imbabalen nan Diyablu. Mu nan tagun maphod di at-attona ya waday pamhod nah ibba nan tagu ya hiyay imbabalen Apu Dios.
Hay maphod ya munhimpopohhodan takun am-in
11 Ta hidiye nan mahapul an munhimpopohhodan taku te hidiyey nituttudun ditaku handih lappunan nangulugan takun Jesus. 12 Adi taku iun-unud nah inat din hi Kain an pinate nah tulang na te hiya ke ya tagun Satanas. Pinate nah tulang nan hi Abel te umamoh kaphod tulang na te hiya ke ya gaga-iho. 13 Ta hidiye nan adi kayu numanomnom hin nganney gapu nan hihingngitan dakayu nadah adi mangulug ke Apu Dios te dida ke ya umat dan Kain an hingngitanah tulang na. 14 Mu ditaku ya hay punhimpopohhodan takuy kitib-anan nihwang takut wada mon ditakuy biyag an maid di poppog na. Mu nada ken tatagun maid di pamhod dah ibbadan tagu ya uggeda nihayyup ke Apu Dios ya munnananong dan maliwat. 15 Te deket hihingngitam di ohan tagu ya kay mu damdama pinateh diyen tagu. Ya inila takun hay pumate ya maid di biyag nan munnananong.
16 Hay nahamad an impaminhod ya umat hi pamhod Jesus an ingkate nay kiphodan taku. Kinali athidi ot kuma damdamay pamhod takuh ibba takun mabalin an ikate takuy kiphodan di ibba taku hin mahapul. 17 Hay tagun waday kabaelana, mu adina homkon di ibba nan tagun munligligat ya maid di pamhod nan Apu Dios. 18 Dakayun iimbabale, hay makulug an pamhod ya mahapul an mipatiboh pangat hi kiphodan di ibban tagu, bokon hi kali ya abu. 19 Deket athidiy pangi-e taku ya hidiyey panginilaan takun tagu ditaku nah makulug an Dios ya madinol takun adi ditaku iwalong. 20 Kinali deket mabulun taku te kanan takuh nomnom takuy naliwat taku ya inila takun hi Apu Dios ya inilanan am-in, ta hidiye nan madinol takun homkon ditakun hiya.
Hay pundinolan ten mundasal taku
21 Kaibaiba, deket inila takun napakawanan di liwat taku ya madinol takun mundasal ke Apu Dios 22 ya am-in nan ibaga takuh pundasalan takun hiya ya idat na te un-unudon takun am-in di tuguna ya aton taku nadan pun-amlongana. 23 Hay tugunan pinhod nan un-unudon taku ya mangulug taku nah Imbabalenan hi Jesu Kristo ya munhimpopohhodan takun am-in. Takon di hi Kristo ya hituwe damdamay intugunan ditaku. 24 Ya am-in nadan mangun-unud nah tugun Apu Dios ya makihin-am-a dan hiya. Ya hay panginilaan takuh kawadan Apu Dios ke ditaku ya nan Espiritunan impaali nan ditaku.
Hay panginilaan taku hin wada weno maid di Espiritun Apu Dios nadah muntuttudu