2
Dakayun imbabalek, itudok kuh tuwe an dakayu ta adiyu aton di gaga-iho. Mu kal-ina ket nil-u takun nangat hi gaga-iho ya adi taku ihaut, mu abuluton taku, te hi Jesu Kristo an makaphod tuwaliy mangitakdog ke ditakuh hinangngab Ama takun hi Apu Dios. Hiya ya nate ta pakawanan Apu Dios di liwat taku ya bokon hay liwat taku ya abu, mu takon di liwat am-in di tagu tuh luta.
Hay kitib-anan makulug an impakainnila takuh Apu Dios ya hay pangun-unudan takuh tuguna. Hanan tagun kananay inila nah Apu Dios, mu adina un-unudon di tuguna ya makallangkak ya kahingonay makulug an ituttudun Apu Dios. Mu nan tagun mangun-unud hi tugun Apu Dios ya pakappinhod na hiya. Hay pangimatunan taku hin nihayyup takun Apu Dios ya athitu. Hanan tagun mangalin hiya ya nihayyup ke Apu Dios ya mahapul an hay pangi-ena ya umat hi pangi-en Jesu Kristo handih kawadana tuh luta.
Mahapul an munhimpopohhodan taku
Kaibaiba, hituwen itudok kun tugun an munhimpopohhodan taku ya nitugun tuwali handih nangulugan yun Jesus. Mu hituwen tugun ya kay balu. Kalyok hituwe te ad uwani ya makaawwatan takuy ine-en di pamhod te hidiyey impatibotibon Jesus hi pangi-ena. Ya maphod ta deyan iun-unud takun hiya, ta deyan mungkakaan di tapol an punnomnom taku te wada moy mamat-al ke ditaku an mangipangpanguluh maphod.
Hanan tagun kananay napat-alan di nomnomna, mu hingitanay ibba nan tagu ya paddungnay tapol di nitaguwana te nanongnan gaga-iho. 10 Mu nan tagun pohdonay ibbanan tagu ya hiyay napat-alan, ta hidiye nan maid di gumapuh ena punliwatan. 11 Mu nan tagun hingitanay ibbanan tagu ya paddungnay wadah tapol te gaga-ihoy nomnom na ya athidi boy at-attona. Uggena inilay maat ke hiya te paddungnay kinulap di tapol ta adi mo pakatiboh dalanona.
12 Muntudokak ke dakayun am-in: dakayun mibilang kun imbabalek, dakayun aam-ama ya dakayun mangat-agun linalaki. Man-uke muntudokak ke dakayun imbabalek ya pinakawanan mon Apu Dios di liwat yu te hidiyey gapunan natayan Kristo. 13 Man-uke muntudokak damdaman dakayun aam-ama ya gapuh nanginilaan yun Jesus an wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Ya man-uke muntudokak damdaman dakayun kakat-agun linalaki ya gapuh nangapputan yun Satanas an hiyay humlun hi punliwatan di tatagu. Ya hay oha boh gapunan puntudokak ke dakayun imbabalek ya gapuh nanginilaan yun Apu Dios an hi Ama taku.
14 Pidwaok bon kalyon ke dakayun aam-ama te inila yuh Jesu Kristo an wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Athidi bon dakayun kakat-agun linalaki te nahamad moy pangulug yu gapu te nitanom hi nomnom yuy kalin Apu Dios, kinali inapput yuh Satanas ot ugge dakayu hinaul an nangat hi gaga-iho.
Hanadan adi taku ot gamgaman
15 Adiyu gamgaman di nganneh diyen wada tuh lutan adi miunnud nah pinhod Apu Dios ya adiyu iun-unud nadah gaga-ihon at-atton nadan ugge nanginilan hiya. Te deket gagamgaman yuy athidi ya hidiyey kitib-anan maid di pamhod yun Ama taku. 16 Te am-in nadan adi miunnud hi pinhod Apu Dios an aton di tatagu tuh luta umat nah malalaon pun-amlongan di adol, hay omnawan di taguh nganneh diyen matibona ya hay pumpahhiyaan di taguh nganneh diyen wadan hiya ya bokon hi Apu Dios di kalpuwan da, mu malpuh nomnom nadan adi mangulug ke hiya. 17 Hantuda ken wada tuh luta ya nadan gaga-ihon omnawan di tagu ya mungkapoppog da. Mu hana ken tagun mangun-unud hi pinhod Apu Dios ya waday biyag nan maid di poppog na.
Hanan Buhul Jesus
18 Dakayun imbabalek, mungkadatngan moy kapoppogan di luta. Dingngol yu handin ahi waday umalih Buhul Jesus. Ad uwani ya wadada moh tuy dakol an umat kediyen buhul na. Ya hidiyey panginilaan takun mungkadatngan di udidin di luta. 19 Datuwen buhul Jesus ya dida din nakiamuamung ke ditakun mangulug, mu uggeda inun-unud nan inun-unud taku. Gulat nat makulug an ibba taku dida ya nanongna ot an ditakun am-in, mu timmayan dat kitib-anan bokon taku tuwali ibba dida.
20 Mu ditaku ke pe ya wada nan Espiritun Apu Dios an impaalin Jesus ke ditaku, ta hidiye nan inila taku nan makulug an nituttudu. 21 Nuntudokak ke dakayu, mu bokon nan ek kanan di uggeyu inilay makulug an tuttudu, mu man-uke ya inilak an inila yu hin makulug nadan nituttudu weno adi, oha bo ya inila yun am-in nadan nibahhon tuttudu ya adi malpun Apu Dios.
22 Hanan tagun kananay bokon hi Jesus di Kristo an intud-ak Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya munlangkak. Hiyay makibuhul ke Jesu Kristo te kahingona didan Hin-ama. 23 Te nan tagun kahingonah Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios ya kahingona boh Apu Dios an Amana. Mu nan tagun kulugonah Jesu Kristo ya Amana mo damdamah Apu Dios.
24 Adiyu iwalong nan nituttudun dakayu handih nangulugan yun Jesu Kristo ta munnananong an mihayyup kayun da Jesus ke Amana. 25 Ya hay kinalin Jesus an idat nan ditaku ya nan biyag an maid di poppog na.
26 Hituwen intudok ku ya mipanggep nadah tatagun nangipatnan manaul ke dakayu. 27 Mu ditakun nangipaaliyan Apu Dios hi Espirituna ya munnanong ke ditakut adi mahapul an waday udum an muntuttudun ditaku. Man-uke ya wadah diyen Espiritun Apu Dios an impaalin Jesus an mangituttuduh am-in hi nganneh diye ya am-in di ipainilana ya makulug an bokon langkak. Hay maphod ya punnanongon takuy pangulug takun Jesu Kristo te hidiyey ohan intuttudun nan Espiritun Apu Dios.
28 Kinali dakayun imbabalek, punnanongon takuy pangulug takun Jesus ta adi taku bumain, mu madinol takun manamun hiya hantuh ahina bo aliyan. 29 Inila takun maandong di pangat Apu Dios ya hidiyey panginilaan taku an nan tagun maandong di pangat na ya hiyay imbabalen Apu Dios.
Ditakun mangulug di imbabalen Apu Dios