HAY NAMANGULUN TUDOK JUAN
Hanan kalpuwan di biyag an maid di poppog na
1
Itudok kuh tuwen dakayu ta inilaon yu an nan Kali an mangipainila ke Apu Dios ya kalpuwan di biyag an munnananong. Hiya ya wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in hantudan wadad uwani. Immali tuh luta ot donglodonglon miy kinalikali na ya tinibotibo miy inainat na ya nakipanaldang kamin hiya. Hituwey kitib-anan hiya ya makulug an tagu. Hituwen kanak an kalpuwan di biyag ya wada tuwali ke Ama takun hi Apu Dios, mu impaali nan ditaku ot tibon mi ya iuh-u min makulug peman. Kinali hay kalkalyon min dakayu ya hay mipanggep ketuwen kalpuwan di biyag an munnananong. Ipainila min dakayu nadan tinibotibo mi ya dingngodingngol mit mihamad di pakihayyupan taku ke Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kristo an Imbabalena. Itudok mih tuwen dakayu ta maid di e pungkudangan di amlong taku.
Hay kihayyupan takun Apu Dios
Athituy dingngol min Kristo an Imbabalen Apu Dios an pinhod min ipainilan dakayu: hi Apu Dios di mialig an pat-al an maid di tapol ke hiya te hiya ya makaphod an abu. Kinali deket kanan takuy makihayyup takun Apu Dios, mu gaga-ihoy at-atton takun paddungnay wada takuh tapol ya makallangkak taku, te bokon nadan pinhod nay at-atton taku. Mu deket maphod di aton takun umat hi atona ya maphod di punhintutulangan taku, mapakawanan di liwat taku ya paphodonay nitaguwan taku te hituwey gapunah natayan Jesu Kristo an Imbabalena.
Deke bot kanan takuy maid di liwat taku ya hay adol takuy langkakan taku ya hidiyey kitib-an bon di ugge taku nanginilaan hi makulug an mituttudu mipanggep ke Apu Dios. Mu deket ipudnu takuy liwat takun hiya gapu te muntutuyu taku ya makulug an pakawananay liwat taku ya iphod nay nitaguwan taku te hiya ya maandong di pangat na. Hiya ya pundinolan an atonay kalyona. 10 Deket ipapilit takun maid di liwat taku ya punlangkakon takuh Apu Dios, hidiyey kitib-anan ugge taku kinulug nan kinalinan am-in di tagu ya naliwat.
Hi Jesu Kristoy mangitakdog ke ditakuh hinangngab Apu Dios