3
Kaibaiba, hituwey mikadwan tudok kun dakayu. Hay intudok ku ketuwe ya umat bon dih namangulun tudok kun pinhod kun ipanomnom ke dakayu nadan maphod an tugun ta dadiyey nonomnomon yu. Adiyu kal-iwan nadan impainilan handidan profetas ya nadan impainila min apostoles ke dakayun tugun Apu Jesu Kristo an nangihwang ke ditaku. Ya hay ahan ipanomnom ku bon dakayu ya nan maat hantuh dandanin mapoppog di luta. Ahi dakol di mangilodlod an mangat hi gaga-ihon pinpinhod di adol da ya taltalanggaan dakayu an kanan day “Da-da-an ot hi Jesus an mibangngad? Ehem! Nahanhanot da moy aammod takun nate ya hiyah tuwe tuwaliy ang-ang tun luta nipalpu dih pinghana. Kakon-anay aliyana?” Athidiy kanan dadiyen tatagu te nguddanon dan adi kulugon an abunay kalin Apu Dios ot mawaday kabunyan ya luta. Ya hay nalpuwan di luta ya danum ya athidi bon hay danum di kalpuwan di biyag nadan wada tuh luta. Ya hay danum boy nama-i nadah matagu tuh luta handih nunlobongan Apu Dios. Ya gapuh kabaelan di kalina ya impunnanong nay kabunyan ya luta, mu ahina dadagon hi apuy hantuh punhumalyaana ya pangastiguwanah gaga-ihon tatagu.
Mu adiyu kal-iwan an iibba an am-in di ninomnom Apu Dios an maat ya umannung takon di mabayag weno gagala te hiya ya maid di nunhinnatkonan di hin-algo ya hinlibun toon. Man-uket ingganad uwani ya uggena inat handin kinalinan maat ya hanadhad-onay puntutuyuwan am-in di tataguh liwat da te adina pinhod an takon di oha ya e makastigu.
10 Makulug an umali nan Ap-apu takun munhumalyah tagu, mu umat hi aliyan di mangakon maid di nanginila. Kediyen Algon aliyana ya namahig an mumbungug di gangon di kama-idan di kabunyan ya am-in nadan wadah di ya hantun luta ya maghob.
11 Ot gapu te inila takun athituy ahi maat ya mahapul an hay maphod di aton takut miunnud nah pinhod Apu Dios 12 ta punho-ho-odan taku kediyen Algon gintud na. Ya aton takun am-in di kabaelan takun mangun-unud nah pinhod nat magagalay umaliyan Jesu Kristo. Kediyen Algo ya maghob di kabunyan ta madadag am-in nan wadah di. 13 Mu takon di athidiy maat ya ditaku ken mangulug ya madinol taku nah kinalin Apu Dios an ahi waday balun langit ya balun lutan pangayan taku. Am-in di wadah di ya maphod.
14 Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, aton yun am-in di kabaelan yun mangun-unud hi pinhod Apu Dios ta hantuh umaliyan Jesu Kristo ya maid di mahamak nah liwat takut maphod di pakihayyupan takun hiya. 15 Nomnomon yu nan namahig an anus Apu Dios ke ditaku, uggena ni-an ipaalih Jesus ta waday aton nadan adi mangulug an muntutuyuh liwat dat mihwang da. Takon hi Pablo an napateg an ibba taku gapuh kabaelanan indat Apu Dios ya datuwe damdamay intudok nan dakayu. 16 Om, am-in nah tudok na ya datuwey impainilana. Mu wadaday intudok nan naligat an maawatan ot nada ken adi pakaawat ya hinnatkon moy pangialigan da. Athidi boy aton da nadah udum an impitudok Apu Dios ta hidiyey humlun hi kakastiguwan da.
17 Mu dakayun kaibaiba, gapu te inila yu mo datuwe ya halipat-an yu ta adi kayu mahaul nah ituttudun datuwen makallangkak ya gaga-ihon tatagu te deket mahaul kayu ya madadag nan nahamad an pangulug yu. 18 Hay maphod ya ituluy yun inilaon di mipanggep ke Apu Jesu Kristo an nangihwang ke ditaku. Ya ihamad yuy pangulug yun hiya gapuh ulena. Hiyay nanongnan madayaw ta nangamung. Amen.