2
Mu takon di handih done ya wadada handidan adi makulug an profetas an na-ala on kanan day profetas Apu Dios dida. Ya athidi bon wada day ahi mid-um ke dakayun muntuttuduh adi makulug ya adida un-unudon nan Ap-apu takun hi Jesus an namoklah liwat taku, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwon Apu Dios dida. Mu takon di athidi ya dakol di ahi mangiun-unud hi gaga-ihon aton da. Ya gapun diye ya pihulon di tatagu nan makulug an tuttudun un-unudon taku. Hay pangal-an dah pihhu yuy gagamgaman da nah pangitanuttuduwan dah kumpulnan langkak ke dakayu. Mu hi Apu Dios an munhumalyah tagu ya impakaidaddaana moy kastigu da.
Makulug an makastigu da te takon di nadan anghel an nunliwat handi ya ugge himmok Apu Dios dida ot ipaena didah impierno ot ingganad uwani ya dedah di nah munhihhilong an mipupukung da inggana hantuh kadatngan di punhumalyaan Apu Dios. Ya uggena bo himmok handidan tatagu dih donen gaga-ihoy in-innat da ot lobngona tun luta ot malting da. Ot hi Noah an nangitanuttuduh maphod an pangi-en miunnud hi pinhod Apu Dios ya nadan pitun ibbana ya abuy nihwang. Athidi bon ugge himmok Apu Dios nadan tatagud Sodom ya ad Gomorrah ot gobhona dida. Athidiy inat nat pangitib-an hi ine-en di pangastigunah tatagun adi mangun-unud ke hiya. 7-8 Mu inihwang nah Lot ya abu te hiya ya makaphod an tagun makahakkit di nomnom na gapuh nah tibtibbonah kabigabigat an gaga-ihon atoaton nadan kaboblayana ya nan mangipabain an kanalyon da. Hituwey kitib-anan baddangan Apu Dios nadan mangun-unud ke hiya nah punligligatan da, mu nada ken gaga-ihon tatagu ya indadaana moy kastiguda hantuh punhumalyaanah tatagu. 10 Namammam-ay pangastiguna nadah mangat hi gaga-ihon pinpinhod di adol da ya nadah mungngoheh aap-apu da.
Hanadan kinalik an muntuttuduh nihallan maid di bain da ya ngohayon da nadan natagtag-e mu dida, takon di nadan anghel ya taltalanggaan da. 11 Yaden datuwen anghel an ongal di kabaelan da ya adida pihulon nadan nababbaba mu didah hinangngab Apu Dios.
12 Datuwen muntuttuduh nihalla ya aton dan am-in di gaga-ihon pinhod da ya pamaga day pihupihul hi adida maawatan te maid di nomnom dan umat da nah mailom an aggayam an maknat patayon ta kapoppogan da. 13 Nunna-ud an ahida makastigu gapu nadah gaga-ihon inainat da. Maid di bain da te takon di mapat-al ya patpatibo dan aton nadan kababain an pun-amlongan di adol. Ya takon di nah pakiam-amungan dan dakayu ya ibabain dakayu te takon di hidi ya maan-anla dan mangat kediyen kababain an pun-amlongan di adol. 14 Ya deket waday tinibo dah babai on inomnawan da. Ya ihik dan abun munliwat ta hauhaulon da nadan ugge nihamad di pangulug dat maki-at da nah at-atton da. Ya pinhod dan ohhaan am-in di nganneh diye. Datuwey gapunah nangalyan Apu Dios an kastiguwona dida. 15 Inwalong da nan maphod an pangi-en miunnud nah pinhod Apu Dios ta hay un-unudon da ya nan tuttudun din hi Balaam an imbabalen Beor an hauhaulonay ibba nat pumpihhuwana. 16 Mu hi Balaam ya binoh-olan Apu Dios an impakalina nan kabayuna ot hidiyey nangipatikod ke Balaam handi nah gaga-ihon at-attona.
17 Datuwen tatagu ya maid di hilbin di ituttudu da te nihalla. Dida ya mialig da nah natduk an ob-ob ya nan kulabut an kanan di umialih udan on in-en di dibdib. Ta hidiye nan indadaan Apu Dios nan tapottapol an ahina pangipaayan ke didah udum hi algo. 18 Nahalman di pumpahhiya dan muntuttudu, mu hay kakulugana ya langkak di ituttudu da. Dida boy mangituttuduh gaga-ihon pun-amlongan di adol ta hidiyey pun-awis da nadah ka-kulugnat ituluy da bon aton nadan gaga-ihon inwalong da. 19 Hay kanan da ya deket diday un-unudon ya libli takun mangat hi nganneh diye, mu kay da himbut te nadan gaga-ihon at-atton day kon himbut ke dida. Athidiy ine-ena te deket immingha mo nan gaga-ihon atoaton di ohan tagu ya hidiye moy mamaal ke hiyan mangat hi gaga-iho. 20 Hay tagun nangitikod an mangat hi gaga-iho gapuh nanginilaanan Apu takun hi Jesu Kristo an mangihwang ke ditaku, mu indani bo ya imbangngad nan mangat hi gaga-iho ya namam-an mahmok te nahalhalman di kastiguna mu handih pinghana. 21 Kudukdul nay uggena ininnilay mipanggep nah maphod an pangi-e mu nan ena ininnila yaden indani bo ya inguddanan inwalong nan maphod an tugun. 22 Hay tagun athidi ya hiyay nialigan nan kali an kananay “Hay ahu ya bangngadonan kanon di in-uta na.” Weno “Hay babuy ya takon di inamo ya mibangngad bo nah ena nuntupakan.”
Hay kibangngadan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo tuh luta