5
Wada damdama on himbale an da Ananayas ke Sappira an immigattang dah luta da. Mu nunhummangan dan italu day udum nah nunggattangan da ot ien Ananayas ke Pedro nan udum ot kananay “Abunah tuwe.” Kanan Pedroy “Ananayas, antipet eka numpahaul ke Satanas ta em langkakan nan Espiritun Apu Dios an italum di udum nah nunggattangam ya ahim kanan di abunah nae? Hidiyen luta ya luta yu ya nangamung kayu hin pinhod yun igattang weno adi. Ya handih inggattang yu ya bagi yu nan nunggattangan yu. Ya tipet eyu ninomnom di athidi, bokon hay tataguy linangkakan yu, mu hi Apu Dios.” 5-6 Dingngol Ananayas hidiye ya pinghanadi ya natu-i ot mate. Wadada nadan kakat-agun linalaki ot libbutan day adol na ot eda ilubuk. Am-in nadan tatagun nanibo ya nangngol kediyen naat ke Ananayas ya timmattakut da.
Nala-uy tulun oras ya dimmatong nan inayan Ananayas an hi Sappira, mu uggena inila nan naat nah inayana. Kanan Pedro ke hiyay “Kon makulug an abunah tuwen nunggattangan yu?” Ya kanan Sappiray “Om, abunah nae.” Ot kanan Pedro ke hiyay “Antipet pun-oppoton yun himbale? Kon pangali yu on damanan ilangkakan yuy Espiritun Apu Dios? Deyan mangali nadan e nangilubuk nah inayam ta edaka damdama ilubuk.” 10 Pinghanadi ya natu-i damdamah Sappira ot mate. Ot alan da bo ot eda ilubuk nah paldang di lubuk nan inayana. 11 Am-in nadan mangulug ya nadan udum an nangngol kediyen naat ya timmattakut da.
Hanadan milagron inat nadan apostoles
12 Dakol di impatibon nadan apostoles Jesus hi milagron pangimatunan hi ongal an kabaelan Apu Dios an wadan dida. Am-in dan mangulug ya maamuamung da nah balkon nan Templon kanan dan Balkon Solomon. 13 Hanadan adi mangulug ke Jesus ya kalkalyon day kaphod nadan mangulug, mu umagol dan mid-um ke dida. 14 Mu takon di athidi ya mungkadakol day linalaki ya binabain nangulug ke Apu Jesus. 15 Dingngol di katagutaguh diyen at-atton nadan apostoles Jesus ot pun-ie da nadan mumpundogon inih-od da dida nah pangidalanan Pedro te pangali da on takon di abunay a-onay miptok nadah mumpundogo ya makaan di dogoda. 16 Nun-ialin damdaman nadan katagutaguh kabobbobled Jerusalem nadan mumpundogo ya nungkahikpan ot kaanon nadan apostoles Jesus di dogoda ya nadan nihkop ke dida.
Hay nunholholtapan nadan apostoles
17 Hanan natag-en padi ya nadan iibba nan Saducee ya umamo da nadah apostoles 18 ot dopapon da dida ot eda ikalabut dida. 19 Mu kediyen hilong ya immaliy ohan anghel nan Ap-apu taku ot ibughul na nan panton nan kalabut ot ipalah-una dida ot kananan diday 20 “Ekayu nah Templo ta eyu ituttudu nadah tataguy mipanggep nah balun nitaguwan an malpun Apu Dios.” 21 Inun-unud nadan apostoles hidiyen kinalin nan anghel ot mungkabigat kediye ya imme da nah Templo ot muntuttudu da.
Yaden nan natag-en padi ya nadan iibbana ya inayagan dan am-in nadan ap-apun di Judyu ot umitud-ak dah e mangawit nadah apostoles nah kalabut ta mahumalya da. 22 Mu handih dimmatong da nah kalabut ya maid dah di nadan apostoles ot mibangngad da. Kanan da nadah ap-apuy 23 “Imme kami nah kalabut ot tibon mi ya nialaddu ya nip-ong am-in nadan guwalya nadah panto, mu imbughul mi ya maid da.” 24 Dingngol nadan ap-apun di padi ya nan ap-apun di guwalyan nan Temploh diye ya namodwong da ot numanomnom da hin nganney naat nadah apostoles.
25 Indani ya waday immalin lalaki ot kanana nadah ap-apuy “Hanada ken ingkalabut yu ya dehdi da nah Templon tagan day tuttudu nadah tatagu.” 26 Ot ikuyug nan ap-apun di guwalya nadan tatagunat eda bo awiton nadan apostoles, mu uggeda impapinnilit di nangalaan dan dida te tumakut dah pamnalan nadan tatagu ke dida.
27 In-e da nadan apostoles hi kad-an nadan ap-apun di Judyu ot humalyaon nan natag-en padi dida. 28 Kananan diday “Antipet kanan miy itikod yun muntuttuduh mipanggep ke Jesus yaden kahing kayu, ta deyan nihinap moh tud Jerusalem nadan itanuttudu yu ya dakami bo udot di pabahulon yun nangipipaten hiya?” 29 Hinumang da Pedro an kanan day “Om, mu mahapul an hi Apu Dios di un-unudon min bokon hay tatagu. 30 Hi Apu Dios an dinaydayaw di ammod taku ya hiyay nunmahu ke Jesus handih natayanah nangipatakan yuh krus. 31 Minahuwan Apu Dios hi Jesus ot awitonah langit ot pab-unonah winawwanat hiyay mun-ap-apu ya mangihwang hi am-in ta waday innun takun Judyun holag Israel an muntutuyu ta pakawanan Apu Dios di liwat taku. 32 Tinibo mi ya nipainilan am-in datuwe ke dakami, kinali ihadak min makulug. Takon nan Espiritun Apu Dios an nidat nadah mangulug ya ihadak nan makulug datuwe.”
Hay tugun Gamaliel
33 Handih dingngol nadan ap-apuh tuwen kinalin nadan apostoles ya bimmobboh-ol dat hidiye nan pinhod dan pipate dida. 34 Mu nan ohan didan hi Gamaliel an Pharisee an muntuttuduh Tugun Moses an pakallispituwon di tatagu. Ya timmaddog hi hinangngab nadan ibbanan ap-apu. In-oldenan ipalah-un da ni-an nadan apostoles ot 35 ahina kanan di “Iibbak an Judyu, pakannomnomon yu ta ahiyu aton di pinhod yu ke da naen tatagu. 36 Te nomnomon yu ke din naat ke Tewdas an kananay hiyay nakattag-e ot maawis day umeh opat di gatut an mangun-unud ke hiya. Mu handih pinate da ya nungkiwahit nadan mangun-unud ke hiya ot hidiye moy poppog na. 37 Indani ya wada bo din hi Judas an iGalilee handih tiempon di pumbilangan di gubilnuh tatagu an inawis nay dakol an tatagu ot hiyay un-unudon da. Mu athidi bon pinate da ot mungkiwahit am-in nadan nangun-unud ke hiya. 38 Kinali hay pe kanak ya kudukdul nay ipae taku didat nangamung da pe. Te deket nalpuh nomnom di tagu nadan atoaton da ya ituttudu da ya mapoppog metlaing, 39 mu deket nalpun Apu Dios ya maid di kabaelan takun mangipatikod ke dida. Kinali deket ipatna takun ipatikod dida ya kay hi Apu Dios di kahingon taku.”
40 Man-ut inun-unud dah diyen kinalin Gamaliel, mu impaghop da nadan apostoles ot ipahuplit da dida ot kalyon dan didan itikod dan mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus, ot ahida ipae dida. 41 Mun-am-amlong nadan apostoles handih timmayan da nah punhumalyaan te takon di nunholholtap da ya inila dan imbilang Apu Dios didan midinol an muntuttuduh mipanggep ke Jesus. 42 Kabigabigat on imme da nah Templo ya hi kabalebale an e muntuttuduh mipanggep ke Jesus an hiyah Kriston mangipaptok hi tagu.
Hay napiliyan nadan pitun mangipaptok nadah nawotwot an nabalun binabai