4
Mungkalkalli da Pedro ke Juan nadah tatagu ya dimmatong nadan udum an padin di Judyu ya ap-apun di guwalyan nan Templo ya nadan Saducee ya bimmoh-ol da te ituttudun da Pedro ke Juan an namahuwan hi Jesus handih natayana ta hidiyey kitib-anan mamahuwan day nate. Ot dopapon da da Pedro ke Juan ot ikalabut da dida, mu uggeda nahumalya inggana nabigat te mungkahilong handih nadpapan da. Mu dakol damdamay nangulug hi intanuttudun da Pedro ke Juan. Ya hay bilang am-in di linalakin mangulug ya immeh limay libu.
Nabigat kediye ya naamung ad Jerusalem nadan ap-apun di Judyu, nadan mangipangpangulu ya nadan muntuttuduh Tugun Moses. Wadah di damdamah Annas an natag-en padi, hi Kaypas, hi Juan, hi Alexander ya nadan iiban tuwen natag-en padi. Eda impaawit da Pedro ke Juan ot kanan dan diday “Nganney inat yun nangaan hi pilay diyen tagu? Kon waday kabaelan yu weno waday namaddang ke dakayun nangat kediye?”
Waday Espiritun Apu Dios ke Pedro ot kananan diday “Dakayun ap-apu ya dakayun mangipangpangulu, deket hay kahumalyaan mi ad uwanin algo ya gapu te pinumhod mo tun napilay ya deket pinhod yun inilaon hin nganney innunat pakadallan ya hituwey donglon yu. 10 Ipainilak ke dakayu ya hi am-in an holag Israel an hay nangaan hi pilay tun tagun tibtibbon yu ya hay ongal an kabaelan Jesu Kristo an iNasaret an impatak yuh krus, mu minahuwan Apu Dios hi natayana. 11 Hiyay nialigan nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay
‘Hanan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ahan di nahamad an ikapyah bale.’* 4:11 Psalm 118:22
12 Umat kayu ke dadiyen mangapyah bale te inadiyan yuh Jesus yaden maid di udum hi nginadan Apu Dios an mangihwang hi tagu. Hiya ya abuy mangihwang ke ditaku.”
13 Ya namodwong am-in nadan ap-apun munhumalya te maid di takut da Pedro ke Juan an kumali ya nalaing dan muntuttudu yaden inila dan ittay di adal da ya bokon dida nadan tatagun makalkali, muden ninomnom dan dida nadan impun-ib-ibban Jesus. 14 Maid di e kalyon nadan ap-apun munhumalya hi bahul da Pedro te makulug an nakaan di pilay nan tagun dehdin makitadtaddog ke dida. 15 Ot ipalah-un da ni-an da Pedro ke Juan nah punhumalyaan ta waday aton dan munhuhummangan hi aton dan dida. 16 Kanan day “Nganne nin di aton takun dadiyen duwan tagu? Deyan am-in da moy tatagud Jerusalem ya inila dah diyen milagro ta maid di innun takun mangihaut an makulug hidiye. 17 Mu kalyon takun didan adida makastigu hin itikod da mon mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus ta adi mihinap hi kabobboble.”
18 Ot paghopon da bo da Pedro ke Juan ot itugun dan didan itikod dan mangat nadah at-atton da ya itikod dan mangitanuttuduh mipanggep ke Jesus. 19 Mu himmumang da Pedro ke Juan ot kanan day “Ta hay mo kanan yu ya dakayuy un-unudon mi an bokon hi Apu Dios? 20 Adinadaman emi itikod an mangituttuduh tinibo mi ya dingngol min Jesus.”
21 Ya namam-ay panaktakut nadan ap-apu ke dida ot ahida ipae dida. Maid di eda pangigadulan an mangastigun dida te dakol day tatagun mundayaw ke Apu Dios gapuh kediyen maphod an inat da. 22 Hidiyen tagun kinaan da Pedro ke Juan di pilay na ya nahawwal hi nap-at di toona.
Hay nundasalan dan Apu Dios ot dawaton dan ipakodhol nay nomnom da
23 Nipae da Pedro ke Juan ot mibangngad dah kad-an nadan iibba da ot kalkalyon dan diday kinalin nadan mangipangpanguluh Judyu ya nadan ap-apun di padi. 24 Dingngol dah diyen kinalin da Pedro ke Juan ot mundasal dan kanan day “Apu Dios, he-ay Katagtag-ayan, lintum di kabunyan, luta, baybay ya am-in di wadah di. 25 Hay Espiritum di nangipakali handi ke David an ammod mi ya muttatyum ot kananay
‘Antipet e umalih nomnom di tataguh kabobboblen e mungngohen Apu Dios? Ya tipe nin ta hay maid di hilbinay nonomnomon dan aton? 26 Hanada ke bon papatul ya aap-apu da ya mumbabaddang dan mumplanun makihanggan Apu Dios ya hi Kristo an tinuddu nan mangipaptok hi tatagu.’ 4:25-26 Psalm 2:1-2
27 Ot deyan immannung hituwe te naamung da Herod, da Pontius Pilatu, nadan udum an Judyu ya nadan udum an bokon Judyu ketuwen boble ot ihuhummangan day pamatayan da nah intud-ak mun Imbabalem an hi Jesus an tinuddum an Kristo, yaden maid di bahul na. 28 Mu naat datuwe ta umannung din wada tuwalih nomnom mu. 29 Ad uwani Apu, baddangan dakami ta adi kami tumakut an e mangituttuduh mipanggep ke Jesu Kristo te inilam an tinaktakut dakami gapu ke datuwen emi itanuttudu. 30 Ya ipatibom nan ongal an kabaelam ta kaanom di dogon nadan mumpundogo ya idat muy kabaelan min mangat hi adi kabaelan di tagu gapuh kabaelan Jesus an Imbabalem an makapkaphod an intud-ak mu.”
31 Nagibbuh diyen dasal da ya dimmiwol nan balen naamungan da ya impaduttuk di Espiritun Apu Dios didat adida tumakut an mangituttuduh kalin Apu Dios.
Hay pun-hin-iiddatan nadan mangulug
32 Am-in nadan mangulug ya niohhay nomnom da ya am-in di wadan dida ya adida iimut, mu mun-iiddatan da.
33 Impakodhol Apu Dios di nomnom nadan apostoles ot eda ituttuduy mipanggep hi namahuwan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo. Am-in da nan mangulug ya ongal di baddang Apu Dios ke didah kiphodan da. 34 Kinali maid di makudangan ke dida te nada ken waday babale da ya luluta da ya immigattang da ot nan nunggattangan da 35 ya idat da nadah apostoles ta diday mangikap-ong nadah munhapul.
36-37 Hi Joseph an iCyprus di ohan immigattang hi lutana ot idat nay nunggattangana nadah apostoles. Hiya ya holag Libay an ingngadanan nadan apostoles hi Barnabas an hay kibalinana ya umipakodhol hi nomnom.
Hay gaga-ihon inat da Ananayas ke Sappira

*4:11 4:11 Psalm 118:22

4:26 4:25-26 Psalm 2:1-2