3
Ohan himbatangan ya imme da Pedro ke Juan an e mundasal nah Templo te hay pundasalan di tataguh di ya nah kahimbahimbatangan. Ya wada on lalakin napilay tuwali handih nitungawana nah Makakkaphod an Hoob. Kabigabigat on iayod dat ieda nah hoob ta waday innunan mungkodoh pihhu nadah mala-un ume nah Templo. Mungkala-u da Pedron Juan ya mungkodoh pihhu ke dida. In-ang-ang dan hiya ot kanan Pedroy “Iang-ang mun dakami.” Ot iang-ang nan didan kanana pe on idatan dah pihhu, mu kanan Pedro ke hiyay “Maid kattog di pihhu mi, mu baddangan daka. Aga, tumaddog kat dumallan ka te hi Jesu Kristo an iNasaret di nangipaphod ke he-a.” 7-9 Ot odnan Pedroy wawwan an taklena ot ipataddog na. Pinghanadi ya nal-ot mon dumalan ot makighop ke dida nah Templo. Am-in nadan tataguh di ya tinibo dan pakadallan mo nan tagun mumpaypaytuk hi anlana ya daydayawonah Apu Dios. 10 Inimmatunan dan hiya nan tagun mungkodkoddo nah Makakkaphod an Hoob di Templo ya namodwong dan am-in kediyen naat ke hiya.
Hay intuttudun Pedro nah Templo
11 Indani ya timmaddog da Pedro ke Juan nah kanan dan Balkon Solomon ya iid-on diyen lalaki ke dida te adina pinhod an mataynan. Ya mangali day tataguh kad-an da te namodwong da nah naat kediyen napilay an tagu. 12 Tinibon Pedro nadan dakol an tatagu ya kananan diday “Dakayun iibbak an Judyu an holag Israel, tipet ekayu mamodwong ketuwet edakami totokkolon? Kon pangali yu on hay kabaelan mi ya hay pangun-unudan min Apu Dios di nangipadallan tuh tagu? 13-14 Bokon dakami te hi Jesus di nangipadallan. Ketuwen inat Apu Dios an dinaydayaw da Abraham, hi Isaac, hi Jacob ya handidan ammod taku ya impadayaw na nan muttatyunan hi Jesus an Imbabalena. Maid di bahul nan Imbabalena, mu impabalud yu ot ie yuh kad-an Pilatu ot kanan yuy nabahulan. Ipaen ot Pilatu te hi Jesus ya maphod an tagu ya maid di bahul na, mu adiyu pinhod an hiyay mipae ta nan tagun pimmatey impipae yu. 15 Ya hi Jesus an mangidat hi nitaguwan takuy impipate yu, mu minahuwan Apu Dios hi natayana. Ya dakami ke ya ihadak min makulug te tinibo mi. 16 Hay kabaelan Jesus ya hay pundinol min hiyay nangaan hi pilay tun tagun inila yu. Kinali deyan tinibo yun pinumhod mo.
17 Iibba dida, makulug an dakayu ya nadan aap-apu taku ya gaga-ihoy inat yun Jesus, mu inilak an man-uke ya hay uggeyu nanginilaan ke hiya. 18 Mu hituwen inat yuy nangipaannungan Apu Dios nah impainilana handidah profetas an hi Kriston mangipaptok hi tagu ya mahapul an munholholtap. 19 Mu takon di athidi ya kah-in di muntutuyu kayuh liwat yu ya hi Apu Dios di un-unudon yu ta pakawananay liwat yu ya palinggoponay nomnom yu 20 ya ahina bo itud-ak hi Jesu Kriston tinuddu nan mangipaptok ke ditaku. 21 Mu munnanong ni-an hi langit ta inggana hantuh algon pangipaphodan Apu Dios am-in hi wada tuh luta te hituwey impaabig na handidah profetas na. 22 Makulug hituwe te handih done ya waday kinalin Moses nadah aammod takun kananay ‘Ahi piliyon Apu Dios di ohan profetas ke ditakun umat ke ha-on ya mahapul an un-unudon yun am-in di kalyonan dakayu. 23 Hanadan tatagun adida un-unudon di kalyon diyen profetas ya mihi-an da nah tatagun Apu Dios ta makastigu da.’ ”
24 Intuluy Pedron kananay “Am-in handidan profetas Apu Dios takon hi Samuel ya handidan nitun-ud ke hiya ya inabig day mipanggep ke datuwen ma-ma-at ad uwani. 25 Ya ditakuy nanawat nah kinalin Apu Dios an inabig handidan profetas, takon nan nakitobbalan Apu Dios handidah aammod taku. Te hituwey kinalinan Abraham: ‘Gapu nadah holag mu ya ipaamlong kun am-in di tagu tuh luta.’ 26 Ta hidiye nan ditakun Judyuy namangulun nangitud-akana nah Imbabalena ta paphodon ditaku ta iwalong taku nadan gaga-ihon pangi-e.”
Hay nunhumalyaan nadan ap-apun di Judyud Jerusalem ke Pedro ya hi Juan