2
Handih nadatngan di Pentecost ya naamung am-in nadan mangulug ke Jesus hi ohan baled Jerusalem. Kal-inadi ya wada on mumbungug an kay nakal-ot an dibdib an nalpuh kabunyan an makakkadngol nah balen naamungan da. Indani ya nip-ong ke dida kay dalang di apuy. Ya impaduttuk nan Espiritun Apu Dios didat pun-ikali day nunhihinnatkon an kali te hiyay nangipakalin dida.
Kediyen tiempo ya wada dad Jerusalem di dakol nadah Judyun nahamad di pangun-unud dah Tugun Moses an nalpu dah nunhihinnatkon an boble tuh luta. Handih dingngol dadiyen tatagu nan mumbungug ya naamung di dakol ke didah kad-an nadan mangulug ke Jesus ya namodwong da te waday oha on dingngol nan hay kalinay pun-ikalin dadiyen mangulug. 7-8 Waday oha nadah tatagu on kananay “Kon bokon iGalilee am-in danae? Antipet inila dan mangikali nadah nunhihinnatkon an kali taku? 9-11 Man-u te Judyu takun am-in, mu nunhihinnatkon di kali taku te nunhihinnatkon di nalpuwan takun waday iPartia, iMedes, iElam, iMesopotamia, iJudea, iCapadocia, iPontus, iAsia, iPaligya, iPampilya, iEgypt ya wada day nalpu nadah kabobbobled Libya an nih-up ad Cyrene. Wadada boy ibba takun Judyun nalpud Roma ya wadaday bokon Judyu an mangun-unud hi Tugun Moses. Wada bon ditakuy iCrete ya iArabia, yaden am-in di kali taku ya hidiyey pun-ikali dah pangalkalyan da nadah umipamodwong an inat Apu Dios.” 12 Matama da mipanggep kediye, kinali munhimbabaggaan dan kanan day “Nganne nin di kibalinan tuwe?” 13 Mu wada day udum an manaltalangga ke dadiyen mangulug an kanan day “Man nabutong dadiyen tatagu.”
Hay intuttudun Pedro
14 Timmaddog hi Pedro ya nadan himpulut ohan ibba nan apostoles ot oltonan kumali nadah tatagun kananay “Dakayun iibba min Judyu ya dakayun bimmobleh tud Jerusalem, donglon yu ta maawatan yu tun kalyok ke dakayu. 15 Kanan yuy nabutong kami, mu ugge kami te kon taku manginum hi athitun nunggaway algo? 16 Hituwen ma-ma-at ya hituwe din impaabig Apu Dios handi ke Joel an profetas an kananay
17 ‘Kanan Apu Dios di “Hantuh udidin di algo ya ipaalik nan Espirituk am-in hi tatagu, ta ipainilan nadan imbabale yun binabai ya linalakiy kalik ya waday ipatibok nadah mangat-agu ya nadan nungkaam-ama ya ipain-inop kun dida nan ahi maat an umannung. 18 Takon nadan muttatyu ya ipaalik ke diday Espirituk ta ipainila day kalik. 19 Ya waday ahik ipatiboh kabunyan ya hi luta hi umipamodwong an kitib-an di ongal an kabaelak. Hay ahiyu tibon ya dala, apuy ya ahuk. 20 Ya ahi humilong di algo ya umingit an kay dala nan bulan ta ahi madatngan nan Algon punhumalyaak hi tagu tuh luta. 21 Hanan tagun ahi mumpahpahmok ke ha-on ya ihwang ku.’ ”
22 Intuluy Pedron kananay “Dakayun iibbak an Judyu an holag Israel, donglon yu tun kalyok ke dakayu. Hi Jesus an iNasaret ya ongal di kabaelanan nalpun Apu Dios te matibo nadah inat nan milagron umipamodwong an tinibo yu. Ta pangimatunan yun hiya ya intud-ak Apu Dios. 23 Hituwen hi Jesus ya impipate yuh naliwat an tatagu ot ipatak dah krus, mu inilan tuwalin Apu Dios di inat yu te hidiyey planuna. 24 Nateh Jesus, mu minahuwan Apu Dios ot ad uwani ya matagu bo te adinadaman munnananong hi kate. 25 Hinaey immannungan din intudok David an kananay
‘Hi Apu Dios ya wadat nangamung ke ha-on, kinali madinolak. 26 Ta hidiye nan maan-anlaak an mangalkalih kaphod na te takon di mateyak ya mahuwanak ke hiya. 27 Te inilak Apu an adiyak punnanongon hi lubuk ta adiyak mabuluk hidi te ha-oy di pinilim an muttatyum. 28 Impainilam ke ha-on an mahuwanak hi katayak ya mun-am-amlongak te wada kat nangamung an pundinolak.’ ”* 2:25-28 Psalm 16:8-11
29 Intuluy Pedro an kananay “Iibba dida, indani ya pangali yu on din ammod takun hi David di pinhod nan kalyon ketuwe, mu bokon te hi David ya nateh done ya nanongnay lubuk nan dehtu ingganad uwani. 30 Hi David ya hiyay ohan profetas Apu Dios, kinali inilana nan hinamad Apu Dios an kinalin hiya an hi udum hi algo ya waday ohah holag nan mumpatul an umat ke hiya. 2:30 Psalm 132:11 31 Inilana boh tuwen kamahuwan Kristo, ta hidiye nan kananay
‘Adi munnanong nah lubuk ta adi mabuluk hidi.’
32 Hi Jesus hituwen minahuwan Apu Dios hi natayana ya ihadak min makulug hituwe. 33 Minahuwan Apu Dios hi Jesus ot patalakdangonah langit. Ya impab-unah winawwana ot idat nan hiyay lebbeng nan mangipaalih Espiritun Apu Dios hi tatagun hidiyey kinalinan atona. Ad uwani ya hi Jesus di nangipaali nah Espirituna ke dakamin hidiye nan tinibo yu ya dingngol yu. 34-35 Ugge immeh David hi langit, mu intudok na tuwalih tuwe handih done,
‘Kanan Apu Dios nah Apuk di: Umbun kah winawwan ku inggana paka-apputok am-in di buhul mu.’ ” 2:34,35 Psalm 110:1
36 Kanan bon Pedroy “Dakayun iibbak an Judyu, pinhod kun ipainilan dakayu an nan impipate yun hi Jesus ya hiyay tinuddun Apu Dios an Apu taku ya Kriston mangipaptok ke ditakun tatagu.”
37 Hanadan tatagu ya mabulubulun dah nangngolan dan diye ya makatutuyu da ot kanan dan Pedro ya nadan ibbanan apostoles di “Iibba, nganne moy aton mi?” 38 Kanan Pedro ke diday “Muntutuyu kayun am-in hi liwat yu ya kulugon yuh Jesus ya mumpabonyag kayu ta mapakawanan di liwat yu ta ahiyu dawaton nan Espiritun Apu Dios 39 te hinaey kinalin Apu Dios an ipaali nan ditaku ya nadah imbabale taku ya nadah udum an tataguh kabobboblen ahina pumbalinon an mangulug ke hiya.”
40 Datuwey kinalin Pedro ot ahina tugunon nadan tatagun kananay “Kulugon yuh Jesus ta iwalong yuy gaga-ihon pangi-e yu ta adi dakayu kastiguwon ke hiya hantuh pangastiguwana nadah gaga-ihon tatagun adi mangulug.” 41 Ya dakol ke diday nangulug kediyen kinalin Pedro ot mumpabonyag da ot maid di maptok ya immeh tulun libuy nid-um hanadah mangulug ke Jesus kediyen algo. 42 Ot makiamu-amung dan mun-adal hi ituttudun nadan apostoles ya makidasal dan dida ya makid-um da nah panganan dah panginomnoman dah natayan Jesus.
Hay inat nadan mangulug ke Jesus handih pinghana
43 Dakol di inat nadan apostoles Jesus hi milagro ya nadan pangimatunan hi ongal an kabaelan Apu Dios ya namodwong am-in nadan tatagun nanibon dadiye. 44 Am-in da nan mangulug ya mun-uunnud dan am-in an kay da hintutulang, ya adida ukuwon an umidat hi ibbada hi nganneh diyen wadan dida. 45 Deket waday maligatan ke dida, on nadan ibbadan waday payo da weno odon da ya igattang dat nan pihhun nunggattangan da ya idat da nadah makahhapul nay baddang mipuun hi kaatnay kahapulan da. 46 Kabigabigat on naamung dan mundayaw nah Templo. Ya deket nagibbu dan nundayaw on eda nangan am-in hi balen di ohan dida. Ya maan-anla da ya adida naimut. 47 Daydayawon dan am-in hi Apu Dios ya tobalon di tatagu dida. Ya mungkad-uman hi kabigabigat nadan ihwang Apu Dios.
Hay nakaanan di pilay nan tagu

*2:28 2:25-28 Psalm 16:8-11

2:30 2:30 Psalm 132:11

2:34-35 2:34,35 Psalm 110:1