HAY INAINAT NADAN APOSTOLES
1
Tulang ku Teofilo,
Handin namangulun tudok kun he-a ya intudok kun am-in di mipanggep hi inat ya intuttudun Jesus nipalpu handih nangilappuwanan nuntuttudu ot inggana handih timmalakdanganah langit. Mu handih ugge ni-an timmalakdang hi langit ya waday intugunan nalpuh Espiritun Apu Dios nadah pinili nan apostoles na. Nipalpu handih namahuwana ingganah tinalakdanganah langit ya nap-at di algon oggan mumpatibo hanadah apostoles na ya dakol di inat nan nangipainilan didan makulug an namahuwan ya intuttudu nan diday mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios. Naminghan an mangmangngan dan am-in ya kananan diday “Adiyu ni-an taynan hitud Jerusalem ta had-on yu nan kinalin Aman ipaali nay Espiritunan hidiye din kinalik ke dakayu. Hi Juan ya danum di numbonyag na nadah tatagu, mu dakayu ke ya adi mala-uy kaatnan algo ya mabonyagan kayuh Espiritun Apu Dios.”
Hay tinalakdangan Jesus hi langit
Wada boy numpatib-an Jesus ke dida ot kanan dan hiyay “Apu, kon ad uwaniy pangibangngadam hi gubilnu takun holag Israel?” Ya kanan Jesus ke diday “Hinae ke ya nangamung hi Ama te hiyay Apun di am-in, kinali adi mahapul an inilaon yu. Mu ahiyu dawaton nan Espiritun Apu Dios ta waday kabaelan yun mangituttuduh mipanggep ke ha-on hitud Jerusalem, nadah udum an bobleh tud Judea, ad Samaria, ya am-in hi kabobboble tuh luta.”
Kinalina datuwe ya tinibo dan manalakdang hi langit ot loktat ya hinaniyan di kulabut ot adi mo matibo. 10 Handih itatangad dah kabunyan ya kal-inadi ya waday duwan tagun numbulwatih mabayak an nipaldang ke dida. 11 Ya kanan dadiyen duwan taguy “Dakayun iGalilee, tipet itatangad yuh kabunyan? Hidiyen hi Jesus an tinibo yun immeh langit ya ahi bo umali. Hay inat nan timmalakdang ya athidi boh ahina kibangngadan.”
Hay namiliyan dah mihannot ke Judas
12 Nagibbuh diye ot tayanan nadan apostoles nan Bilid an Oliba ot mibangngad dad Jerusalem an ohan kilometroy kadinawwina. 13 Dimmatong dad Jerusalem ot humgop da nah kuwartun kiha-adan da nah mikadwan gladun nan bale. Dadiyen hinumgop ya da Pedro, hi Juan, hi James, hi Andres, hi Felipe, hi Tomas, hi Bartolome, hi Mateo, hi James an imbabalen Alfeo, hi Simon an oha nadah Zealot ya nan hi Judas an imbabalen James. 14 Am-in da ya nadandani on naamung dan mundasal. Takon nadan tutulang Jesus ya hi ina dan hi Maria ya nadan udum an binabai ya nakiamu-amung dan makidasal ke dida.
15 Ohan algo ya naamung nadan mangulug an umeh hinggatut ta duway puluy ngam-ut da ya timmaddog hi Pedro ot kananay 16 “Iibba, immannung tut-uwa nan kinalin din hi David an impainilan nan Espiritun Apu Dios ke hiya. Hay kinalina ya mipanggep din hi Judas an nangipangulu nadah tatagun nampap ke Jesus. 17 Hi Judas di ohan dakamin himpulut duwan apostoles te hiya damdamay ohan napili nah ngunumi.” 18 (Hanan pihhun tangdanah nangihdulanan Jesus ya nigatang hi luta. Ot hidiy nuntayunana ot mag-a ot mabughiy putuna. 19 Am-in nadan tatagud Jerusalem ya dingngol dah diye ot ingadanan dah diyen luta hi Akeldama an hay kibalinanah kalida ya lutan nadalaan.) 20 Ituluy bon Pedro an kananay “Hay impitudok Apu Dios hi maat ke Judas te nan inat na ya wada nah liblun Psalms an kananay
‘Ahi malgangan ta nangamung nan balena te maid di e miha-ad hidi.’* 1:20 Psalm 69:25 Nitudok bon kananay ‘Waday ahi mihannot ke hiya nah saad na.’ 1:20 Weno “ngunu na.” Psalm 109:8
21-22 Ta hidiye nan mahapul an piliyon takuy ohan mihannot ke Judas ta mid-um ke dakamin e mangipainilah mipanggep hi namahuwan nan Ap-apu takun hi Jesus, mu mahapul an hidiyen piliyon taku ya naki-eki-en dakamin da Jesus hi nangayaayan mi nipalpu dih numbonyagan Juan ke hiya ingganan dih immeh langit.”
23 Ot ituddun nadan naamung di duwan pumpiliyan da, Joseph Barsabas an Justus di ohan ngadana ya hi Matias. 24 Ot mundasal dan kanan day “Apu Dios, inilam am-in di nomnom di tagu, kinali ituddum ad uwani hin dahdi ke datuwen duway pinhod mun 25 mihannot ke Judas an nangiwalong hi kinaapostoles na ot ume nah niappitana pe tuwali.” 26 Nagibbun nundasal da ot mumbubunut da ya hi Matias di napilin mihannot ke Judas ot hiya moy mid-um hanadah himpulut ohan apostoles Jesus.
Hay nanawatan nadan mangulug hi Espiritun Apu Dios

*1:20 1:20 Psalm 69:25

1:20 1:20 Weno “ngunu na.” Psalm 109:8