21
Indani bo ya numpatibo boh Jesus nadah disipulosna nah baybay an Tiberias. Athituy naat: Wadah di da Simon Pedro, hi Tomas an kanan dan hi Dappil, hi Nataniel an iKana ad Galilee, nadan duwan hintulang an imbabalen Sebedi ya nadan duwa bon ibba dan disipulos Jesus. Ya kanan Pedroy umen e muntabukul ot maki-e dan hiya. Numbangka da ot ihihilong dan muntabukul, mu ma-ma-idan di tinabukul da.
Mungkabigat kediye ya wadah Jesus an muntattaddog nah pingngit di baybay, mu uggeda inimatunan an hiyah Jesus. Ya kimmalin didan kananay “An waday tinabukul yun iibbak?” Kanan day “Ma-ma-idan.” Kanana bon diday “Ibka yu nan tabukul nah nangappit hi winawwan nan bangka ot waday alan yu.” Inibka da nan tabukul hidi ya dakol peman di naala ya adida pakaiguyud nah tabukul te madam-ot.
Hanan disipulos an impakappinhod Jesus ya kananan Pedroy “Hiya ot hi Apu Jesus!” Dingngol Pedro ya nangimbubulwati te numbolad ot dumop-a ot umeh kad-an Jesus. Mu nadan udum ya wadada nah bangkan pun-idakal da nan tabukul an napnuh dolog te nih-up da nah pingngit di baybay an wada nin di hinggatut di metro ya abuy kadawwina.
Handih dimmakal da ya tinibo day mumbabalan uling an waday nihongban dolog hidi ya wadah di boy tinapay. 10 Kanan Jesus di “Umiali kayuh tinabukul yu.” 11 Immeh Pedro nah bangka ot ena idakal nan tabukul. Napnu nan tabukul hi o-ongal an dolog an immeh hinggatut ta nalimat tuluy ngam-ut na. Madam-ot nan tabukul te napnuh dolog, mu ugge nabik-i.
12 Indanit nalutu nan kanon da ya kanan Jesus ke diday “Makayu ta mangan taku.” Mun-ogon dan munmahma hin dahdi hiya te inila da mon hiyah Apu Jesus. 13 Inalana nan tinapay ya nan dolog ot ikap-ong nan dida.
14 Hituwey pitlunah numpatib-an Jesus nadah disipulosna nipalpun handih namahuwana.
Hay nunhummanganan da Pedro ke Jesus
15 Handih nagibbu dan nangan ya kanan Jesus ke Simon Pedroy “Simon an imbabalen Juan, kon ong-ongal di impaminhod mun ha-on mu hantudan iibbam?” Kanan Pedroy “Om, Apu. Inilam an impakappinhod dakan ha-on.” Kanan Jesus ke hiyay “Ipaptok mu nadan mangulug ke ha-on umat hi pamaptok di mun-adug hi impan di kalnero.”
16 Ya impidwan bon Jesus an kananay “Simon an imbabalen Juan, kon pinhodak ke he-a?” Kanan bon Pedroy “Om, Apu. Inilam an impakappinhod dakan ha-on.” Kanan Jesus ke hiyay “Ipaptok mu nadan mangulug ke ha-on te diday kay ku kalnero.”
17 Ya impitlun bon Jesus an kananay “Simon an imbabalen Juan, kon pinhodak ke he-a?” Ya mahakit mo ahan di punnomnoman Simon Pedroh nangipanidwaan Jesus kediyen kinalina ot kananay “Apu, he-a ya inilam am-in, ot nunna-ud an inilam an impakappinhod dakan ha-on.” Kanan bon Jesus ke hiyay “Ipaptok mu nadan mangulug ke ha-on te diday kay ku kalnero.
18 Donglom tun kalyok. Handih kaungam ya he-a pe on iniktom muy balikis mu ya he-ay nangamung hi pinhod mun pangayan. Mu deket maam-ama ka ya adi athidi te na-ala on idawawam di taklem ta bobodan dat ie daka nah adim pinhod an pangiayan dan he-a.” 19 Kinalin Jesus hituwe te pinhod nan inilaon Pedroy ine-en di ahina katayan ta kidayawan Apu Dios. Ya kanana bon Pedroy “Un-unudonak.”
Hay nangibagaan Pedro ke Jesus mipanggep ke Juan
20 Nunligguh Pedro ya tinibowak an mituntun-ud ke hiya. Ha-oy nan impakappinhod Jesus an disipulos ya ha-oy di nihag-on ke hiya handih nanganan mi ot mahmahak hin dahdin dakamiy ahi mangihdul ke hiya. 21 Handih tinibowak ke Pedro ya kananan Jesus di “Hiya ya- nganney ahi maat ke hiya?”
22 Ya kanan Jesus ke hiyay “Kon kanak key nanongnan matagu tuh kibangngadak ya nganneh diyen he-a? He-a ke ya miunud kan ha-on.” 23 Gapu kediyen kinalin Jesus ya nihinap nadah mangulug an adiyak mate. Mu adi athidi te abunay kananay “Kon kanak key nanongnan matagu tuh kibangngadak ya nganneh diyen he-a?”
24 Ha-oy an disipulos Jesus ya inang-ang kun am-in datuwen na-na-at ot itudok ku ya inila mi an makulug am-in datuwe.
Hay nanguddidih nitudok tuh tudok
25 Dakol di udum an inat Jesus an uggek intudok hitu te gulat nat itudok kun am-in ya kumudang di libluh kitudkana te dakkodakkol.