2
Hay kinalin APU DIOS mipanggep hi Moab
Kanan APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan tatagud Moab, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Uggeda dinayaw nan patul di Edom. Ot gobhon day gunit na ot mumbalin hi dap-ul. 2-3 Gapun diye ya ipaalik di apuy ad Moab ta maghob nadan nahamad an alad di Keriot. Ya patayok nan ap-apuh di ya nadan opisyal na. Kediye ya madngol di tukuk di tatagun munggugubat ya madngol boy gangon di tangguyub da. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.”
Hay kinalin Apu Dios mipanggep hi Judah
Kanan bon APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan tatagud Judah ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Inwalong day tuttuduk ya uggeda inun-unud di tugun ku. Nahaul da ot daydayawon day adi makulug an dios umat handidah aammod dan paddungnay hinnatkon di dinalan da. Gapun diye ya ipaalik di apuy ad Judah ta maghob nadan nahamad an aalad di Jerusalem.”
Hay kinalin Apu Dios mipanggep hi Israel
Kanan bon APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan tatagud Israel, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Ihbut day maphod an tatagu gapu te gamgaman day pihhu. Ihbut da bo nadan nakawwotwot gapu te adida pakabayad hi apatut an inutang dan dida. Ya paddungnay igatin da nadan nakakapuy ya nawotwot ya adida idat di kalebbengan da. Babainon da boy ngadan ku, te hay hin-ama ya munhinnannot dan mangihuyop hi himbut dan babai. Hana ke boh pun-appitan dah dios da ya mibakilang dan nanongnan imbulwati day bulwatin inala da nadah nawotwot gapuh utang da. Ya in-innummon dah balen di dios da nadan mainum an inala da nadah immutang ke didah pihhu.
Yaden, kon adiyu manomnom an holag Israel an handih ekayu humgop ad Kanaan ya dinadag ku nadan Amorite an o-ongal da ya makodhol an mialig da nah kaiw an sedar ya oak gapun dakayu? Paddungnay dinadag kuy bunga da ya lamut da. 10 Ha-oy di nangipangulun dakayun tumayan ad Egypt, ot ipaptok dakayu nah adi maboblayan hi nap-at di toon ta ipaboltan kun dakayu nadan boblen di Amorite ta pumboblayan yu. 11 Hay udum hanadah iimbabale yu ya pinilik didan munhilbin profetas ku ya hay udum ya pinilik didan mumbalin hi Nasirite. Dakayun iIsrael ya inila yun makulug hituwe. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe. 12 Mu hay inat yu ya inawis yu nadan Nasirite an uminum hi mainum yu ya in-olden yu nadah profetas kun adida kalkalyon di impainilak ke dida.
13 Gapun diye ya dadagon dakayun ha-on umat hi kalesan napnuh pagen dagdagonay pilidana. 14 Takon nadan nakakkal-ot an bumtik ya adida pakabtik ya takon di nakakkal-ot da ya mama-id di inlot da. Takon nadan tindalu yu ya adida kabaelan an ihwang di adol da. 15 Hanadan pumapana ya humunod da ya nadan nakal-ot an bumtik ya adida mihwang takon di bumtik da ya takon nadan muntakkeh kabayu ya adida mihwang. 16 Kediye bon algo ya takon nan katultulidan an tindalu ya ogahonay almas nat bumtik. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.”