Amos
Hay mipanggep hi liblu an Amos
Hi Amos ya oha nadah profetas Apu Dios nadah iJudah hi south ya immam-a na nadah iIsrael hi north. Kediyen puntuttuduwan Amos nadah iIsrael ya ongal di kabaelan nadan tindalu dah di ya kakadangyan nadan tatagu takon nadan mangipangpangulun dida. Mu kinalyan Amos didan ahida madadag te inwalong day nakitobbalan Apu Dios ke dida ya adida pinhod an mibangngad an mundayaw ke hiya.
Hay boh numbahulan da ya paligaton day nawotwot (2:7, 4:1, 5:11-12 ya 8:4-6), bokon limpiyuy pangat da, gaga-ihoy atoaton da, makammutong da ya ngohayon day kinalin Apu Dios an muntutuyu dah liwat da. Hay himpappangen liwat da ya daydayawon day adi makulug an dios. Datuwen iIsrael ya gaga-iho dan umat da nadah tatagun numbobleh nunlinikkod ke dida. Ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwon Apu Dios didan tataguna gapuh liwat da umat hi atona nadah tataguh udum an boble. Indani tut-uwat nala-uy tulumpulun toon hi nangalyan Amos ketuwe ya in-en di iAssyria didan balud hi boble da handih. (722-721 B.C.)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay ahi pangastiguwan Apu Dios nadah tatagu nadah boblen nunlinikkod ad Israel ya Judah. (1:1—2:3)
2. Hay ahi pangastiguwan Apu Dios nadah tatagud Judah namam-a nadah tatagud Israel. (2:4-16)
3. Hay namoh-olan Amos nadah tatagud Israel ya Judah gapuh liwat dan Apu Dios ya kinalyana didan muntutuyu dah liwat da te ahi humalyaon Apu Dios dida. (chapters 3-6)
4. Hay nangipain-inopan Apu Dios ke Amos hi mipanggep hi ahi kadadagan di Judah ya Israel. (7:1—9:10)
5. Hay nangalyan Apu Dios an ibangngad na nadan holag Israel hi boble dat bendisyonana dida. (9:11-15)
1
Datuwen am-in di kinalin APU DIOS ke Amos mipanggep hi Israel handih nala-uy duwan toon ot ahi wada din kolyog. Kediye ya hi Ussiah di numpatul ad Judah ya hi Jeroboam an imbabalen Jehoash di numpatul ad Israel. Hi Amos ya iTekoa an mumpattol hi kalnero.
Hituwey kinalin Amos: Inlot APU DIOS di kalina nah Templona nah Bilid an Zion ad Jerusalem. Ot pinghanadi ya namag-anan di hoholok nadah kudal an pumpattolan ad Carmel.
Kanan APU DIOS di “Nunliwaliwat nadan tatagud Damascus. Ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Namahig di nangat da nadah tataguk an iGilead. Kinali ipaalik di apuy ta malgab nan balen binohwat nan patul an hi Hasael. Ta maghob ya madadag bo nan nahamad an alad an kinapyan Ben-Hadad. Ya dadagok nadan hoob ad Damascus. Kaanok nadan numboble nah Nundotal ad Aben ya nan Ap-apud Betheden. Ya ipaek nadan iSyria ad Kir ta mumbalin dan balud hidi. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.”
Hay kinalin APU DIOS mipanggep hi Pilistia
Kanan bon APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan iGaza, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. In-e dan am-in nadan tataguk ad Edom ot ihbut da didah di. 7-8 Ta gapun diye ya kastiguwok am-in di Pilistia an ipaalik di apuy ad Gaza ta maghob nadan nahamad an alad da. Ya dadagok nadan aap-apud Asdod ya Askelon takon di Ekron ya iPilistia ta maid di matdaan takon di oha. Ha-oy an hi APU DIOS an Nakattag-ey nangalin tuwe.”
Hay kinalin APU DIOS mipanggep hi Tyre
Kanan bon APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan tatagud Tyre, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Man-uke ya inihbut da nadan holag Israel hi iEdom yaden nakitobbalan dan munhahayyup da. 10 Ta gapun diye ya ipaalik di apuy ta maghob nan nahamad an alad di Tyre.”
11 Kanan bon APU DIOS di “Takon nadan tatagud Edom ya nunliwaliwat da, kinali nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Inanu-anup da nadan iiba dan iIsrael ot namahig di nangat dan didan maid homok da. 12 Ta gapun diye ya ipaalik di apuy nah ongal an boble an Teman ta maghob nan nahamad an alad di Bosrah.”
Hay kinalin APU DIOS mipanggep nadah iAmmon
13 Kanan bon APU DIOS di “Nunliwaliwat damdama nadan iAmmon, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwok dida gapuh namahig an boh-ol ku. Te handih ginubat day iGilead ta idoldol day poppog di boble da ya namahig di inat dan numbughi day putun di numbutyug an binabain inusal day ispada da. 14 Ta hidiye nan, ipaalik di apuy ad Rabbah ta maghob am-in nadan nahamad an alad na takon nadan natag-en balen pun-adugan da. Ahi muntukuk di buhul da hantuh pangubatan dan dida. Ya ahi namahig di pangat dan dida umat hi pangat di nal-ot an puwok. 15 Ya ahi alan di buhul day patul da ya nadan opisyal na. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.”