3
Hay ahi punhumalyaan APU DIOS hi tataguh kabobboble
Hituwe boy kanan APU DIOS: “Ahi madatngan di tiempon ibangngad kuy kinadangyan di Judah ya Jerusalem. Ahik amungon am-in di tataguh kabobboble ta iek dida nah Nundotal an Jehoshaphat an punhumalyaak ke dida te inwahit day tataguk hi kabobboble ot punggogodwaan da nan boblek an Israel. Ya imbubunut day mangala nadah balud an tataguk ya inggattang day u-unga ta waday ibayad dah binabain pabayad day adol da ya ta waday igattang dah mainum.
Dakayun tatagud Tyre, Sidon ya Pilistia, tipet athituy inat yu? An waday pinhod yun ibalo ke ha-on? Tibon yu ot te ha-oy ke man ya pinghanadi ya atok di pumbalok am-in hanadah inat yu. Inala yuy silber ku ya balituk ku ya nadan udum an nabalol an odon ku ot ie yu nadah templon di dios yu. Ya inggatang yu nadan iJudah ya iJerusalem hanadah tatagud Greece ot midawwi dah boble da.
Mu ad uwani ya pakaanok dida nadah boblen nangiayan yun dida ya atok ke dakayuy umat hi inat yun dida. Ihbut kuy iimbabale yu nadah iJudah ta ihbut da bo dida nadah tatagud Sabean an naka-iddawwin boble. Ha-oy an AP-APU an Dios di nangalin tuwe.”
Hituwey kalyon yuh tataguh kabobboble: “Mundadaan kayun makigubat. Amungon yuy titindalu yu ta umga kayun e makigubat. 10 Kapyaon yuy aladu yuh ispada ya kapyaon yuh pahul nadan udum an usalon yuh payo.
Hanadan nakakkapuy ya kanan day nal-ot dan makigubat. 11 Gal-an yu, dakayun tataguh kabobboblet maamung kayun am-in nah nundotal.”
APU DIOS, ipaalim nadan tindalum ta gubaton da dida.
12 “Mahapul an umaliy katagutagu nah Nundotal an Jehoshaphat. Ta ha-oy an hi APU DIOS ya humalyaok dida.” 13 Kanan APU DIOS di “Gaga-iho dan abu! Makayu ta pumpalang yu dida te nadatngan di tiempon kakastiguwan da umat nah pagen nat-ong ta magapas ya umat nah grapes an makopal.”
14 Kalibulibuy tatagun umalih di nah nundotal an ahi punhumalyaan APU DIOS. 15 Tumapol di algo ya bulan ya adi humiyoy bittuwon. 16 Ya muntukod hi APU DIOS nah Bilid an Zion ad Jerusalem ya mungkolyog di luta ya miwagot di kabunyan. Mu nadan holag Israel ya mihikug dan APU DIOS an kon tagun dida.
17 Kanan APU DIOS di “Gapu datuwen atok ya inilaon yu an ha-on an AP-APU an Dios yu ya wadaak ad Zion an bilid ku. Ta hidiye nan adi mo mabalin an e sakupon di tataguh udum an bobleh diyen Jerusalem an boblek.
18 Kediyen tiempo ya ahi mahophopan di bibilid hi nitanom an grapes ta mahawwahawwal di mainum ya dakkodakkol di mumpun-ay-ayyam hi babaka nadah duntug ta mahawwahawwal di gatas. Ya kediye ya malpu nah Templon APU DIOS on wa-el an mananum nah mamagan nundotal an kawad-an di kakaiw an akasia ta mahawwahawwal di danum ad Judah.
19 Mu hay Egypt ya ahi mumbalin an adi maboblayan. Ya hay Edom ya madadag ta matoan. Man-uket maat di athidi ya nahalman di impangat dah iJudah an numpate da dida yaden maid di bahul da.
20-21 Ahik kastiguwon nadan nabahulan ya iawit ku nadan napate. Mu hay iJudah ya iJerusalem ya itakdog ku didat munnanong an maboblayan ta nangamung di boble da. Ya ha-oy an AP-APU an Dios ya mumbobleyak ad Zion.”