Deuteronomy
Hay mipanggep ketuwen liblu an Deuteronomy
Hituwen libluy nitudokan nan nanguddidin intugun Moses nadah holag Israel. Impanguluna datuwen holag Israel handih nunlanikkodan da nah adi maboblayan hi nap-at an toon. Ketuwen tiempo ya dimmatong da nah Nundotal an Moab an dommang nan pingngit di Kanaan an boblen insapatan APU DIOS an idat nan dida.
Inilan Moses an dandani moy katayana ot ihamad nan intugun nadah ibba nan Hebrew an mahapul an pohdon da ya un-unnudon dah APU DIOS ya impanomnom nan diday ongal an impaminhod APU DIOS ke dida. (4:37, 6:4-5, 7:6-8, 10:12-13, 11:1 ya 30:6)
Hituwen impaminhod nan dida ya nipainila nadah tuguna ya nah nakitobbalanan dida. Deket un-unudon day nakitobbalanan dida ya nadan tuguna ya bendisyonana didad Kanaan an idat nah pumboblayan da. Mu deket ngohayon da ya kastiguwona dida. (7:9-15 ya 30:15-20)
Hanadan nitudok ketuwen liblu:
1. Impanomnom Moses di nunhanawwangan nadan holag Israel nah adi maboblayan. (chapters 1-4)
2. Impidwan Moses an kinali nadan tugun APU DIOS nadah holag Israel. (chapters 5-26)
3. Hay mipanggep hi nakitobbalan APU DIOS nadah holag Israel. (chapters 27-30)
4. Hay nanguddidin tugun Moses nadah holag Israel ya hay kanta nan pundayaw nan APU DIOS. (chapters 31-32)
5. Hay nangalyan Moses hi bendisyon APU DIOS nadah Himpulut Duwan holag Israel. (chapter 33)
6. Hay Natayan Moses. (chapters 34)
1
Hay nitugun hanadah holag Israel ya tumayan dad Sinai
Hituwen libluy nitudokan nadan kinalin Moses nadah holag Israel handih wada da nah adi maboblayan nah nangappit hi timilan di algo nah Wangwang an Jordan. Nungkampu dah di nah nundotal an nih-up ad Sup ya numbattanan di Paran ya nadan boble an Topel, Laban, Haserot ya Disahab. Hay ustuh bilang di algon pundalanan an malpu nah Bilid an Sinai ingganad Kades Barnea ten idalan da nah Bilid an Seir ya himpulut ohan algo. Handih namangulun algoh mikahimpulut ohan bulan nah mikanap-at an toon nipalpuh nalpuwan dad Egypt ya kinalin Moses am-in di intugun APU DIOS nadah ibbanan holag Israel. Kediye ya nagibbun inapput APU DIOS hi Sihon an patul di Amorite an nun-ap-apud Hesbon ya hi Og an patul di Bashan an nun-ap-apud Astarot ya Edrei. In-esplikar Moses di mipanggep nadah tugun ya nadan tuttudun Apu Dios handih wada dad Moab nah nangappit hi timilan di algo nah Wangwang an Jordan.
Kananay “Handih wada taku nah Bilid an Sinai ya kanan nan AP-APU an Dios takuy ‘Nabayag kayu mon niha-ad hitu. Paluhon yuy kampu yu ta ume kayu nah mabilid an boblen nadan Amorite, nadah nunlinikkod an bobleh di, nah nundotal ad Jordan, nadah boblen nah mabilid ya nah nundotal an boblen nangappit hi kalin-oban di algo ad Negeb ya nadah bobleh pingngit di Baybay an Mediteranean. Ya ume kayud Kanaan ya la-uwan yu nadan bilid ad Lebanon inggana nah Wangwang an Euphrates. Datuwe nadan boblen kinalik an idat kun Abraham, hi Isaac, hi Jacob ya nadah holag dat pumboblayan da.’ ”
Hay nanudduwan Moses nadah mangipangpanguluh holag Israel
Kanan Moses nadah tataguy “Handih wada taku ni-an nah Bilid an Sinai ya kinalik ke dakayun adik kabaelan an mangipaptok ke dakayun am-in. 10 Te impadakkodakkol dakayun nan AP-APU an Dios yuh umat hi kinadakol nadan bittuwon hi kabunyan. 11 Man-uke ya kinalik tuwalin hana ot ta paannungon nan AP-APU an Dios handidan aammod takuy kinalinan dida handi an padakkolon dakayu pay hi maminhinlibu, ya pakadangyanon dakayu. 12 Muden nganney innuk an mangipanu nadah punhahallaan yu ya pun-aawwitan yu ten ohaak an mangiat? 13 Manomnom yun kinalik an pumili kayuh hin-oh-a nadah holag Israel hi nalaing, nalakan mun-awat ya maphod di pangi-enat tudduwok didan mangipangpangulun dakayu. 14 Ya timbal yun maphod hidiyen ninomnom kun aton taku. 15 Ot dadiyen pinili yu ya impumbalin ku didan huwes ya opisyal. Ya hay udum ya tinudduk an mun-ap-apuh hinlibun tatagu, hay udum ya mun-ap-apuh hinggatut, hay udum ya mun-ap-apuh nalima ya hay udum ya mun-ap-apuh himpulu.
16 Intugun kun dadiyen huwes an kanak ke diday ‘Mahapul an maandong ta nangamung di pangat yu, bokon ya abu nadah holag Israel mu takon hanadah nakiboblen dakayu. 17 Iphod yuy punhahallaan di ibba yun holag Israel. Adiyu paboran nan tagu gapu te kadangyan. Mahapul an mun-iingngoy pangat yu nadah nawotwot ya kakadangyan. Adi kayu tumakut hi ngannen aton da te itakdog yuh Apu Dios hi pangipanuhan yu nadah kasu. Hanadan kasun naligat yun ipanu ya iali yun ha-on.’ 18 Kediye bo ya kinalik ke dakayun am-in nadan mahapul an aton yu.”
Hay nipaeyan nadan e munsiim
19 Indani ya timmayan taku nah Bilid an Sinai te hidiyey kinalin APU DIOS an Dios takun aton taku ot mundalan taku nah adi maboblayan an ambilog ya katatakut an tinibo yu mismu. Ot ahi taku mumpae nah mabilid an boblen di Amorite. Ya handih dimmatong takud Kades Barnea ya 20 kanak ke dakayuy “Dimmatong taku mo nah boblen indat AP-APU an Dios ke ditaku. 21 Deya! Ekayu mumbobleh di! Adi kayu munhalinduwa ya adi kayu tumakut. Te kinalin AP-APU an Dios handidan aammod takun idat nah tuwen boble. 22 Mu kanan yuy ‘Umitud-ak takuh e munsiim ya ta panginilaan taku hin daan di maphod an dalanon ya hin ngannen bobley etaku hogpon.’
23 Ya hay punnomnom ku ya maphod hidiye ot pumiliyak hi himpulut duwan linalakin nalpuh hin-oh-a ke dakayun nahlag nadah holag Israel.
24 Imme dan lina-uwan da nadan bibilid ot ume da nah nundotal ad Eskol ot eda hinapon an tiniboh diyen boble. 25 Ya handih nibangngad da ya waday in-anamut dah bungan di nitanom an inilpu dah di. Ya kinali dan maluwab di mitanom kediyen boblen indat AP-APU an Dios ke ditaku.
Hay nungngohayan nadan holag Israel ke APU DIOS
26 Mu nginohe yuy kinalin AP-APU an Dios yun aton yu te adiyu pinhod an umeh di. 27 Mungngudu kayu ya mundiklamu kayun kanan yuy ‘Kahingngitan ditaku nin ke APU DIOS te impangulu ditakun tumayan ad Egypt ta iali ditakuh tu ta patayon ditaku nadah Amorite. 28 Kinali adi taku kaya umeh di. Te kinalin nadan intud-ak takun e nunsiim an natagtag-e ya nalnal-ot nadan tataguh di mu ditaku. Ya nakattag-ey binattun alad dan datnganay kabunyan. Ya tinibo da pay kanuy o-ongal an tatagun holag Anak.’
29 Mu kinalik ke dakayun adi kayu tumakut ke dadiyen tatagu 30 te ipangulu dakayun AP-APU an Dios yu ya hiyay makigubat ta itakdog dakayu, umat nah tinibo yun inat nad Egypt 31 ya nah adi maboblayan. Takon di dakayu ya tinibo yuy numpanaptok APU DIOS an Dios yu ke ditaku tuh adi maboblayan, umat hi pamaptok di ohan ama hi imbabalena. Ot deyan iali ditakuh tu. 32 Mu takon di inainat AP-APU an Dios yu dadiye ya adi kayu metlaing madinol ke hiyan 33 nangipangulun ditaku nadah maphod an etaku pungkampuwan an mumbalin hiyan apuy nah hilong ya mumbalin an kulabut nah mapat-al.
Hay nangastiguwan APU DIOS nadah holag Israel
34 Kinali handih dingngol nay diklamu yu ya namahig di boh-ol na. Ot isapata nan kananay 35 ‘Maid ke dakayun gaga-ihon tatagud uwaniy tumagun umeh din e manibo nah maphod an boblen insapatak an idat ku handidah aammod yu. 36 Ammunah Kaleb an imbabalen Jephunneh di umeh di. Idat kun hiya ya nadan holag na nadan boblen hininap na. Te hiya ya abuy nanongnan mangun-unud ke ha-on.’ 37 Gapun dakayu ya bimmoh-ol hi APU DIOS damdaman ha-on ot kananay ‘Takon di he-a Moses ya adika umeh di. 38 Mu patulidom nan bumadbaddang ke he-an hi Joshua an imbabalen Nun ta hiyay mangipangulu nadah tatagun e mumbobleh di.
39 Hanadan iimbabale yun ugge pay ni-an nanginilah maphod ya ad-adin itattakut yun madpap ta mikalabut di umen e mumbobleh di. 40 Mu dakayu ke ya mibangngad kayun idalan yu nah adi maboblayan ta mumpae kayu nah Maingit an Baybay.’
41 Indani ya kanan yun ha-on di ‘Nunliwat kamin APU DIOS an Dios mi, mu ume kami ta ekami makigubat ta mumboble kami nah boble mi te hidiyey kinalina.’ Ot pun-ihakbat yuy almas yu te pangali yu on nalakay panggopan yun diyen mabilid an boble.
42 Mu kanan APU DIOS ke ha-on di ‘Kalyom ke didah tuwe: Adi kayu umen e mangubat ke diyen boble te adiyak maki-en dakayu. Deket ume kayu ya nunna-ud an apputon dakayuh buhul yu.’
43 Ot kalyok ke dakayu, mu adiyak donglon. Ot kay kayu hiyyahiyyan e nangubat kediyen mabilid an boble te nginohe yuh APU DIOS. 44 Bimmudal nadan dakkodakkol an Amorite an kay da iyyukan an nangubat ke dakayu. Ot pumpudug dakayu mipalpud Seir ingganad Hormah ot apputon dakayu nah mabilid an bobled Edom. 45 Indandani ya nibangangad kayu ot mumpahpahmok kayun mumpabaddang ke APU DIOS, mu adina donglon di dasal yu ya adi dakayu hangudon ke hiya. 46 Ot mabayag takun nungkampud Kades Barnea.”