2
Hay nipanomnoman di nunhanawwangan nadan holag Israel
Nibangngad taku ot mumpae taku nah adi maboblayan hi nangappit nah Maingit an Baybay te hidiyey kinalin APU DIOS ke ha-on an aton taku. Ot humanawwangan takuh nabayag nah mabilid ad Edom.
Indani ya kinali bon APU DIOS ke ha-on di “Mumpae kayuh nangappit hi north te nabayag kayun himmanawwangan tuh mabilid an boble. Ya itugun mu datuwe nadah tatagu: ‘La-uwan yuy boblen nadan Edomite an iiba yun holag Esau an numbobled Seir. Ahida tumakut ke dakayu, mu tibon yu ot di aton yu. Adi kayu makigubat ke dida te indat kun dida nadan boblen nunlinikkod nah Bilid an Seir. Maid ke dadiyen bobley ek idat ke dakayu takon di ittay. Mu damanan gumatang kayuh makan ya danum ke dida.’
Nomnomon yun binendisyonan ditakun APU DIOS an Dios taku hi am-in hanadah inat taku. Ya impaptok ditakun hiyah niha-ha-adan taku tuh ambilog an adi maboblayan ya nikuyukuyug ke ditaku hantuh nala-un nap-at di toon ya indat nan am-in di mahapul taku.”
Nangnangnge taku ot la-uwan takuy numboblayan nadan iiba takun holag Esau ad Seir. Ya ugge taku indalan nah kalatan Arabah an numpatikid an nalpud Elat ya Esion Geber. Ya handih intuluy takun nangen numpae takuh nangappit hi north an indalan taku nah adi maboblayan ad Moab ya kimmalih APU DIOS an kananay “Tibon yu ta maid di eyu aton hi humlun hi pakigubatan nadan iMoab an holag Lot ke dakayu. Te indat kuy Ar an boble ke dida ya maid kediyen bobley ek idat ke dakayu.”
10 Hay numbobled Ar handi ya nadan o-ongal ya nungkatatag-en tatagun holag Emim. Nun-iingngo da nadah holag Anakim an o-ongal an tatagu. 11 Dida ya nadan Anakim ya nangadanan dah Repaim, mu hay pungngadan di iMoab ke dida ya Emim. 12 Handi ya nadan Horite di numboble nah Bilid an Seir, mu dinog-al di holag Esau dida. Dinadag dadiyen holag Esau hi diyen boble ot diday mihannot an numbobleh di, umat hi inat nadan holag Israel an dinog-al day buhul dan numbobled Kanaan an indat APU DIOS ke dida.
13 Ot agwaton taku nan Wa-el an Sered te hidiye tuwaliy kinalin APU DIOS an aton taku. 14 Kediye ya nala-uy tulumpulut walun toon nipalpu handih dimmatongan takud Kades Barnea inggana immagwat taku kediyen Wa-el an Sered. Man-uket nabayag takuh di ya insapatan APU DIOS an mahapul an maten am-in nadan mabalin an makigubat. 15 Namahig di inat APU DIOS ke dida inggana nate dan am-in.
Hay kinalin APU DIOS an pangidalanan dan umed Kanaan
16 Handih naten am-in dadiyen aammod yu 17 ya kanan APU DIOS ke ha-on di 18 “Tumayan kayud Moab ad uwanin algo an idalan yud Ar an poppog na 19 ta ume kayud Ammon an numboblayan nadan Ammonite an holag Lot. Mu adiyu gubaton dida te maid di idat kun dakayu kediyen luta, man-uke ya indat kun didah diye.”
20 Hidiyen boble ya Repaim ni-an di ngadana an hidiyey ngadan nadan numbobleh di handi. Ya hay pungngadan di Ammonite ke dida ya Samsummim. 21 Natag-e dan umat hi kinatag-en nadan Anakim ya dakol da ya nakal-ot da bo udot. Mu dinadag APU DIOS dida ot mihannot nadan Ammonite an numbobleh di. 22 Athidi boy inat APU DIOS nadah Horite an numboble nah Bilid an Seir an dinadag na dida ta mumboble nadan Edomite an nahlag ke Esau nah boble da. Ot diday numbobleh di ingganad uwani. 23 Athidi boy inat nadan tatagun nalpud Crete an ginubat da nadan Abbite ot dadagon da dida ot didan tatagud Crete di mihannot an numbobled Gaza an boble da.
24 Handih lina-uwan takud Moab ya kanan APU DIOS di “Agwaton yu nan Wangwang an Arnon ta eyu gubaton hi Sihon an Amorite an patul di Hesbon ot pangapputon dakayun ha-oy ta dakayuy mumboble nah numboblayan da.” 25 Kanana boy “Mipalpud uwani ya wadaok di takut am-in hanadah mangngol hi mipanggep ke dakayun holag Israel ta takon di ammunay ngadanon day ngadan yu ya gumayonggong dah takut da.”
Hay nangapputan nadan holag Israel ke Sihon an patul ad Hesbon
26 “Ya handih wada taku nah adi maboblayan ad Kedemot ya immitud-akak hi e makihummangan ke Sihon an patul di Hesbon ta maphod di punhahayyupan taku. 27 Kanak di ‘Daan mot iabulut mun mundalan kami tuh boble yu. Takombo ot ammunay iun-unud mih kalatay dalanon min adi kami humingngi nadah papayoh numbinnah-el. 28 Bayadan min am-in di kanon ya inumon min alan min dakayu. Hay ya abu pinhod mi ya iabulut mu anhan an dumalan kami tuh boble yu 29 umat hi inat nadan holag Esau an numbobled Seir ya nadan iMoab an numbobled Ar an in-abulut dan mundalan kamih boble da, inggana immagwat kamid Jordan ta ume kami nah boblen idat APU DIOS an Dios ke dakami.’ 30 Mu ugge in-abulut Sihon an patul di Hesbon an etaku mundalan hi boble da. Man-uke ya hi APU DIOS an Dios taku ya impumbalina didan mangohe ya kahing ta waday humlun an munggugubat takut pangapputon ditaku ot deyan inat nad uwani.
31 Indani ya kanan bon APU DIOS ke ha-on di ‘Ipaapput ku nan patul an hi Sihon ya idat kuy boble dan dakayu. Kinali eyu gubaton ta mumboble kayuh boble da.’ 32 Ot handih wada takud Jahas ya immalih Sihon ya nadan titindalu na ot gubaton ditaku. 33 Mu impaapput APU DIOS an Dios taku dida ot patayon taku nan patul da, nadan iimbabalenan linalaki ya nadan titindaluna. 34 Dinadag taku boy boble da ya numpate taku nadan bimmoble, linalaki, binabai ya u-ungnga ot maid di natdaan takon di oha. 35 Ya inala takuy aaggayam da ya am-in di nabalol an wadah boble da. 36 Binaddangan ditaku bon APU DIOS an Dios taku ot sakupon takuy Aroer an pingngit di nundotal ad Arnon, ya nan boblen nigawwah di takon nadan bobled Gilead. Maid ke dadiyen naaladan an bobley etaku ugge kinabaelan an hinggop. 37 Mu ugge taku numpae nah numboblayan nadan Ammonite, takon hanadah bobleh pingngit di Wangwang an Jabbok, nadan bobleh mabilid ya am-in nadan boblen kinalin APU DIOS an Dios takun adi taku pangayan.”