HAY TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD EPHESUS
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo an pinilin Apu Dios an apostoles Jesu Kristo an e mangipainilah mipanggep ke hiya. Muntudokak ke dakayun iibbak an mangulug hinad Ephesus an makangngun-unud ke Apu takun hi Jesu Kristo. Hana ot ta munnananong an wadan dakayuy ule ya linggop an malpu ke da Apu Dios an hi Ama taku ya nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Hay kiphodan takun indat Apu Dios gapuh pangulug takun Jesu Kristo
Dayawon takuh Apu Dios an hi Aman nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo te indat nan ditakun mangulug am-in di kiphodan an malpuh langit gapuh nitulangan takun Kristo. Handih ugge nunlutuwan Apu Dios tuh luta ya pinili ditaku tuwalin tataguna gapun Jesu Kristo ta mibilang takun maphod an maid di liwat takuh hinangngab na. Ninomnom na tuwali handin pumbalinon ditakun imbabalena gapu nimpen Kristo. Inat nah tuwe te hidiyey pinhod na ya ongal di pamhod nan ditaku. Ta hidiye nan dayawon takuh Apu Dios te impatibo nay ongal an ulenan ditaku gapuh nigappatan taku nah impakappinhod nan Imbabalena an hi Jesu Kristo.
Ya gapuh nangikatayan Jesu Kristo hi liwat taku ya napakawanan taku ya napoppog di nihbutan takuh liwat. Hituwey kitib-anan maulen abuh Apu Dios ke ditaku an maid di kiingngohana. Ketuwey nangipatib-anan hiya ya nakala-ing ya inilanan am-in. Impainila mon Apu Dios ke ditakud uwani nan implanuna tuwali handi an kiatan Kristo. 10 Hidiyen ninomnom nan aton ya iphod nan am-in di wadah langit ya tuh luta ta miohha da hantuh kadatngan di gintud nah pangipaphodanan dida ta hi Jesu Kristoy pun-ap-apu da.
11 Am-in di ma-ma-at ya miunnud nah pinhod Apu Dios an maat an hidiyey ninomnom na tuwali handih pippinghana. Hay ohah ninomnom Apu Dios ya ditakuy piliyonan tataguna gapuh pangulugan takun Jesu Kristo. 12 Ta hidiye nan dakamin Judyun namangulun nunho-ho-od hi aliyan Kristo ya lebbeng nan hi Apu Dios di dayawon mi te hiyay Katagtag-ayan. 13 Takon di dakayun bokon Judyu ya nigappat kayu damdama ke Kristo te handih nangngolan yu nah makulug an tuttudu mipanggep hi kihwangan hi liwat ya nangulug kayun hiya ot ibilang dakayun Apu Dios an tatagunah nangipaaliyanan dakayu nah Espirituna. Ya hidiyen nangipaaliyanah Espirituna ya hidiye tuwaliy kinalina handi. 14 Hay kawadan di Espiritun Apu Dios ke ditakuy kitib-anan ahi taku dawaton nan kinalin Apu Dios an idat nan ditakun imbabalena hantuh umannungan am-in di planunan ditakut kidayawana.
Hay dasal Pablo ke Jesus mipanggep nadah ibba nan mangulug
15 Kinali nipalpu handih nangngolak an nahamad di pangulug yun Apu takun hi Jesu Kristo ya ongal di impaminhod yu nadah ibba takun mangulug 16 ya ongal di pumpasalamat kun Apu Dios. Ta hidiye nan idasadasalan dakayun ha-on 17 ke Apu Dios an madayaw an Aman nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo ta baddangan dakayu nah Espiritunat manomnoman kayu ya maudman di inila yuh mipanggep ke Apu Dios. 18 Ya idasadasal ku bon hiyan pat-alanay nomnom yu ta inilaon yuy kaphod nan namnamaon takun biyag an maid di poppognan hidiyey gapunan pinili ditakun tataguna, ta inilaon yu nadan makakkaphod an boltanon taku 19 ya ta inilaon yun ongal di kabaelan Apu Dios an bumaddang ke ditakun mangulug. Nipatiboh tuwen kabaelana 20 handih nunmahuwanan Jesus hi natayana ot ipab-unah winawwanah langit ta didan duway pun-ap-apun di am-in. 21 Ya hay pun-ap-apuwan Jesu Kristo ya nakattag-e mu nadan anghel hi langit ya am-in nadan aap-apu, takon di dahdi, nadan matibo ya nadan adi. Ta athidi ke ya namammam-a mon natagtag-e mu nadan aap-apud uwani ya nadan ahi mun-ap-apu. 22 Indat Apu Dios di lebbeng Jesus an mun-ap-apun am-in hi lintuna. Ya hiyay mangipaptok ke ditakun mangulug ta hiyay kay ulu taku 23 ya ditakuy kay na adol. Ta hidiye nan maid di e taku pungkudangan te am-in di wadan hiya ya wada damdaman ditakun adol na. Hiyay nangdon am-in hi nganneh diye.
Hay nilak-aman takuh namahuwan Jesu Kristo