6
Dakayun iibba, deket waday inila yuh iiba takun mangulug an gaga-ihoy inat na ya dakayun nahamad di pangulug nay mangipaul-ulen manugun ke hiya. Mu tibon yu te indani ya takon di dakayu ya mumbahul kayu damdama. Ya munhimbabaddang kayu ta baddangan yu nadan ibbayun numbahul te hidiyey pangi-en di pangun-unudan yuh tugun Jesu Kristo. Deket wada nan tagun hay punnomnom nah adol na ya natag-e, mu hi kakulugana ya adi, hay adol nay linangkakana. Hay ot aton taku ya mahapul an waday oha on nomnomona hin maphod di at-attona weno adi. Deket maphod di inat taku ya adi mahapul an etaku titibbon di nibahhawan di udum ta ahi taku madinol an maphod taku. Te waday oha on hiyay nangamung an manumang ke Apu Dios hi in-innat na tuh luta.
Hanan tagun tuttuduwan dah kalin Apu Dios ya maphod di idat nay nganneh diyen maphod an wadan hiya nah nanuttudun hiya.
Adiyu e pangaliy ugge inilan Apu Dios di at-atton taku, te hiya ya inilaonan am-in, kinali adi mabalin an etaku ilangkakan. Ta hidiye nan papohdanan takuy aton taku. Inila taku met an nan intanom di ohan tagu ya hidiyey apitona. Deket hay gaga-ihon pinpinhod di adol di un-unudon ya paddungnay ligat ya abuy apitonat mapa-iy nitaguwana. Mu nan tagun un-unudonay pinhod di Espiritun Apu Dios ya midatan hi biyag an munnananong an malpuh hiya. Kinali adi taku uminglen mangat hi maphod te makulug an idat Apu Dios di gun-udon taku hin adi taku iwalong an mangat hi maphod. 10 Ta hidiye nan, deket mahapul di ibbay baddang ya lebbengnan bumaddang taku hin waday kabaelan taku, ohan bo ya maphod di bumaddang ta, namam-a nadah iibba takun mangulug ke Apu Dios.
Hay nangudidih tugun Pablo nadah tatagun mangulug ke Jesus ad Galatia
11 Ha-oy moy mangitudok ketuwen mangudidin tugun kun dakayu, kinali deyan o-ongal di panudok ku. 12 Ipainilak ke dakayu an hanadan tatagun mangipapilit an mumpakugit kayu ya pinhod da ya abun pitpitbal nadah ibba min Judyu an paka-un-unudon day Tugun Moses. Te gulat nat ipainila da an kulugon dan bokon gapuh pangun-unudan hi Tugun Moses, mu hay natayan Jesu Kristoh krus di kihwangan di tagu ya pihulon nadan ibbamin Judyu dida. 13 Man-ut mumpakugit da, mu hay kakulugana ya adida kabaelan an un-unudon am-in nadan wadah Tugun Moses. Mu pinhod dan mumpakugit kayu ta ipahhiya dah ibba min Judyu an inun-unud yuy kinali da. 14 Mu ha-oy ke pe ya maid di udum hi ipahhiyak hin bokon ya abu nan natayan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristoh krus, te handih natayana ya kayak nakikaten hiya, kinali ad uwani ya adik mo aton di pangi-en di adi mangulug ya adik mo ibilang an importante nadan pinpinhod di tatagu tuh luta. 15 Bokon hay pumpakugitan weno hay adi pumpakugitan di importante te hay tuwali importante ya nan balun nitaguwan gapuh pangulug ke Kristo. 16 Ya hana ot ta ditakun mangun-unud ketuwe ya malinggop taku ya homkon ditakun Apu Dios, athidi bo nadah tatagunan wadah udum an boble.
17 Gapu ke datuwen kinalikalik ya hana ot ta adiyu mo danongdonglon hanadan mangipapilit an mahapul an un-unudon di pangi-en di Judyu, ta adi makahakkit di nomnom kun dakayu. Dida ke tuwali ya adida abuluton hantun kinaapostoles ku, mu kon gulat nat makulug an bokon hi Jesus an nangidat ketuwen ngunuk ya uggeyak ot impaholholtap nadah buhul nat maid ot datuwen piklat ku.
18 Hay mangudidi mon kalyok ke dakayun iibba ya hana ot ta ulayan dakayu ke Apu takun hi Jesu Kristo ta inggana. Amen.