2
Numbalin hi Esther an inayan di patul
Handih maid moy boh-ol nan patul ya nonomnomonah nah Basti an inayanah, hay inat Basti ya nan in-oldenan maat ke hiya. Kanan nadan konsehal nay “Daan mot ihamakan dakah maddikit an babain ugge nalahin? Damanan tudduwom di opisyal nadah probinsia ta iali dan am-in di maddikit an binabai tuh balem hitud Susa. Ta pipaptok mu didan Hegai an kapun an mumpaptok nadah binabaim ta atona nan mangipaphod hi ang-ang da. Ne deke pinilim hin dahdin diday nakappinhod mun mihannot ke Basti an inayam.” Inun-unud nan patul hidiye te hay punnomnom na ya maphod hidiyen kinali da.
Hidid Susa ya wada on Judyun hi Mordekai an imbabalen Jair an imbabalen Simei an imbabalen Kish an holag Benjamin. Hay gapunan wada dah di ya handih inapput handin patul an hi Nebukadnesar di Judah ya inalanah Mordekai takon nan patul an hi Jehoiakin ya nadan tatagun inilpuna dida Jerusalem ot iena didad Babilon an boblena. Impumbalina didan balud hidi ya hi Mordekai di oha ke dadiyen nibalud. Waday ibanan hi Esther an hay ngadanah Hebrew an kalida ya Hadassah. Hiya ya maddikit ya makaphod di adol na. Handih natey aammod na ya inawit Mordekai ot ong-ongalonan imbilang nan imbabalena.
Gapun diyen olden nan patul ya dakol day maddikit an binabain nie nah patul ya hi Esther di oha. Impakiha-ad da dida nah balen nan patul ot ipaptok Hegai dida. Umamlong hi Hegai ke Esther ot ugge nabayag ya inlappu nan mangat nah pun-iphod hi ang-ang ke Esther an oggana iluton ya piliyonay makan an ipakanan hiya. Inappil nah Esther ta makakkaphod di kiha-adana nah kiha-adan di binabai ya indatanah pitun pinilinan muttatyu nah balen di patul ta diday mangipaptok ke hiya.
10 Tinugun Mordekai hi Esther an adina ipainila an hiya ya Judyu. 11 Kabigabigat on munlinna-uh Mordekai hi hinangngab nan kiha-adan da Esther ta tibona hin nganney innuna weno nganney ma-ma-at ke hiya.
12 Hay pangatan da nah pun-iphodan dah ang-ang nadah binabai ya umeh hintoon. Te onom di bulan di pun-ilutan dan dida an iusal day lanan di myrrh ya onom boy bulan di pun-usalan dah lanan di balsam. Deket nagibbuh diye ya damanan ume da moh kad-an nan patul an maohhaohha da. 13 Deket eda ume nah kad-an nan patul ya damanan midat ke dida nan pinhod dan bulwati weno nadan udum an pinhod dan usalon. 14 Ume da nah hilong hidi ne nah kabiggatana ya mie da nah oha bon kiha-adan di binabain mibilang an inayan nan patul an hay mumpaptok ke dida ya hi Saasgas an oha bon lalakin kapun. Deket adi pinhod nan patul nan babai ya adi mo ipidwan diyen babain umeh kad-ana. Mu deket pinhod nan patul hidiyen babai ya ipaayag na ya ngadanonay ngadana.
15 Indani ya nadatngan di pangayan Esther hi kad-an nan patul. Kediyen hiya moy umeh kad-an nan patul ya in-usal na nan bulwatin kinalin nan mangipaptok ke dida an hi Hegai. Hi Esther ya imbabalen Abihail an amaon Mordekai. Inong-ongal hi Mordekai ot ibilang nan imbabalena. Am-in nadan manibon Esther ya maphod di pangang-ang dan hiya. 16 In-e dah Esther hi balen nan patul an hi Serses kediyen Tebet an mikapulun bulan hi mikapitun toon an numpatulana. 17 Indani ya hi Esther di pininhod nan patul hi am-in nadah binabai. Ot ipapngot nan Esther nan pongot di inayan di patul ta hiya moy inayana an bokon moh Basti. 18 Numpahamul nan patul hi kidayawan Esther ot ayaganan am-in nadan opisyal na ya nadan kakadangyan. Ya in-oldenan tumungon am-in di tatagu nadah boblen sinakup di pun-ap-apuwana an kediyen algo ya nangidat hi nungkanginan regalo nadah tatagu.
19 Hi Mordekai di oha nadah tinuddun nan patul an opisyal na. 20 Ya hi Esther ya ug-uggena impainilan hiya ya Judyu te tinugun tuwalin Mordekai an adina ipainilan hiya ya Judyu. Ot un-unudonan umat hi nangun-unudanan hiya handih kaittay nah nangipanaptokanan hiya.
Hay nangihwangan Mordekai nah patul
21 Kediyen pungngunuwan Mordekai nah balen nan patul ya waday duwan kapun an guwalya nah hogpan hi kuwartun nan patul. Dadiyen duwan guwalyan da Bigtana ke Teres ya waday binoh-olan da nah patul an hi Serses ot munhummangan dan patayon da. 22 Mu ininnilan Mordekai hidiyen planu da ot kalyonan Esther an inayan nan patul ot idatdatong Esther nah patul hidiyen kinalin Mordekai. 23 Impaimbistigal nan patul ya makulug hidiyen indatdatong dan hiya ot pipatena dadiyen duwan linalakin intayun da dida. Hituwen naat ya impatudok nan patul nah liblun di boble.