EXODUS
Timmayanan nadan holag Israel
Hay mipanggep ketuwen liblu an Exodus
Hituwen liblu an Exodus di nitudokan di timmayanan nadan holag Israel ad Egypt. Hay ohan ngadan Israel ya Jacob. Nakiboble da hi 430 an toon ya numbalinon nadan iEgypt didan himbut. Ipainilan tuwen libluy inat APU DIOS an nangipatikod hi nihbutan da mipuun hi ongal an kabaelana. Nipainilan bo ketuwen libluy nangidatan APU DIOS hi Tuguna ke Moses nah Bilid an Sinai. Hituwen Tugun ya nidat nadah holag Israel ta un-unudon dat ipadayaw dah APU Dios ta bendisyonana dida. Hanan Himpulun Tugun ya parten tuwen Tugun.
Ya impainilan tuwen liblu nadan intugun APU DIOS hi pamohwatan da nah ongal an abung an nangadanan hi Tabernacle ya nadan usalon dan mangapya nah Tabernacle ya nadan ngunut an mahapul hi pun-appitan dan APU DIOS.
Hay ohan importanten mahapul an maawatan ketuwen liblu an Exodus ya hay planun APU DIOS an mangihamad hi kawadana nadah tatagunat makiha-ad bon dida. Hanadan namangulun tatagu tuh luta ya mina-id day maphod an pakihayyupan dan APU DIOS gapuh liwat da. Nipatibo ketuwen liblu an Exodus di inat APU DIOS an nangibangngad hi maphod an pakihayyupan nadan holag Israel ke hiya hi nangihwanganan didah nihbutan da ya hay liwat da. Ketuwen inat na ya numbalinona didan tataguna. Ya impatibo na hin dahdi hiya nadah umipamodwong an inat na ya impainilanay kawadanan dida nah Tabernacle.
Hanadan nitudok ketuwen liblu:
1. Inihwang APU DIOS nadan holag Israel hi nihbutan da ya impanguluna didan timmayan ad Egypt. (chapters 1-18)
2. Nakitobbalan hi APU DIOS nadah holag Israel hi nangidatanan didah Tuguna. (chapters 19-24)
3. Indat APU DIOS di tuguna mipanggep hi aton nadan holag Israel an mamohwat nah Tabernacle ya hay aton dan mundayaw ke hiyah di. (chapters 25-40)
1
Hay nunholholtapan nadan Hebrew ad Egypt
Datuwey ngadan nadan imbabalen Jacob an naki-en hiyad Egypt an intabin day pamilya da: hi Reuben, hi Simeon, hi Libay, hi Judah, hi Issakar, hi Sebulun, hi Benjamin, hi Dan, hi Naptali, hi Gad ya hi Asher. Napitun am-in di bilang datuwen holag Jacob an Israel di ohan ngadana an nakibilang da Joseph an wada tuwalid Egypt.
Indani ya naten am-in datuwen hintutulang takon hi Joseph. Mu dakol day imbabale dan nihannot ke dida. Nahlag damdama datuwen imbabale da ot loktat ya dakkodakkol dan nihinap dad Egypt.
Nala-uy kaatnan toon ya waday nihannot an patul ad Egypt an uggena inilay mipanggep ke Joseph ya nadan inainat nan kiphodan nan boble da.* 1:8 Acts 7:18 Kanana nadah tatagu nay “Dimmakkodakkol hantudan holag Jacob ta ugge inila ya waday ahida aton ke ditakuh ad-adi. 10 Mahapul an waday aton takut adi mad-uman di bilang da. Te wada key gubat ya kal-ina ya mid-um dah buhul taku ta deket inapput ditaku ya taynan da tun boble taku.”
11 Ot hay inat nadan iEgypt ya numbalinon da nadan holag Israel an himbut da ot punholholtapon da dida. Tinuddu day makabbungot an porman ot pangunu dan diday nakalligat an ngunu. Impakapya dan dida nadan duwan boble an Pithom ya Rameses an pumbodegaan nan patul. 12 Mu deket pun-udman nadan iEgypt di ligat nadan Hebrew ya namam-a ot ya abun mungkadakol dat mungkihinap da, kinali nawaday takut nadan iEgypt ke dida. 13-14 Ta hidiye nan maid moy homok da ot paligligaton da didah am-in hanadah ipangunu da umat hi ngunuh payo, ya mangapyah bale.
15 Indani bo ya minandal nan patul nadan duwan Hebrew an da Siprah ke Puah an dadiye nadan oggan bumaddang nadah ibba dan binabain Hebrew nah puntungawan da. Kananan diday 16 “Deket lalakiy itungon nan babain Hebrew ya patayon yu, mu deket babai ya adiyu.” 17 Mu ugge inun-unud datuwen duwan binabaiy kinalin nan patul te tumakut dan APU DIOS ot uggeda pinate nadan linalakin nitungo. 18 Kinali impaayag nan patul dida ot kananay “Tipet uggeyu numpate nadan linalakin intungon nadan Hebrew?” 19 Kanan day “Apu, maid di maat mi te hanada ken binabain Hebrew ya adida umat hi binabain iEgypt te nakalakka dan muntungon adi kami dumatong on bimmuddu mo nan golang.”
20-21 Kinali dimmakkodakkol day holag Israel ya immongngal di kabaelan da. Ya gapuh pangun-unudan datuwen binabai ke Apu Dios ya binendisyonana dida ot malahin da ot mawada damdamay imbabaleda.
22 Indani mo anhan ya in-olden nan patul nadah tatagunan eda pun-iwele nadan linalakin ka-itungon imbabalen di Hebrew nah Wangwang an Nile hidid Egypt, mu adida ilagat nadan binabain ka-itungo.

*1:8 1:8 Acts 7:18