50
Nitongbah Joseph ke amanan in-ipping nan hiya ya mungkoga. Indani ya ena kalyon hanadah mun-embalsamo ot embalsamowon dah amana. Immeh nap-at an algo ot ahida gibbuwon an nun-embalsamo. Ot ibaluwan dah duway bulan ta himpuluy algo te in-un-unud da nah pangat di iEgypt.
Napoppog nan pumbaluwan da ot kanan Joseph nadah opisyal nan patul di “Eyu anhan kalyon nah patul tun kalyok: ‘Handih mungkatkateh ama ya impunsapataak ke hiyan ek ilubuk ad Kanaan nah indadaanan kilubukana. Kinali iabulut mu anhan ta ek ilubuk hi ama ne ahiyak bo nibangngad.’ ”
In-abulut nan patul an kananay “Om, atom nan insapatam ke amam.” Ot umeh Joseph an naki-en am-in nadan opisyal nan patul, nadan ap-apu ya nadan madayaw an tatagud Egypt, nadan pamilyan Joseph ya nadan iibanan holag Jacob. Hay ya abu nataynan ad Goshen ya nadan imbabale da ya nadan halun dan kalnero, gulding ya baka. Naki-e damdama nadan nungkabayu ya nungkalesa ot dakkodakkol dan imme.
10 Handih dimmatong da nah pumpolagan ad Atad hi page an nih-up nah Wangwang an Jordan ya nuntikod da ot namahig di nangibaluwan dan hiya hi pituy algon impangpangulun Joseph.
11 Ya nadan iKanaan an nanibon diyen pumbaluwan di iEgypt ya kanan day “Anakkaya bo peman an nahamad di pangibaluwan dah nate.” Ot ngadanan dah diyen boble hi Abel Misraim.
12 Hanadan imbabalen Jacob ya inun-unud day kinalin amada 13 ot eda ilubuk ad Kanaan nah liyang ad Makpelah an nih-up ad Mamre an hidiye nan ginatang Abraham nah Hittite an hi Eplon an impumbalinah lubukan di pamilyana. 14 Nagibbun inlubuk da Joseph hi amada ot mibangngad dad Egypt an didan am-in hanadah tutulang na ya nadan iEgypt an naki-en dida.
Nawaday olom nadan tutulang Joseph ke hiya
15 Hanadan imbabalen Jacob ya nawaday takut da ke tulang dan hi Joseph handih maid moh amada. Kanan day “Ad uwanin maid moh ama taku ya wadan ibalona nan inat takun hiya.” 16 Ot itud-ak day ohan e mangipainila ke Joseph an kanan day “Handih matagu ni-an hi ama taku ya 17 kinalinan dakamin ibaga min he-at kal-iwam nan gaga-ihon inat min he-a. Kinali deyan ibaga min pasensiyaan dakami anhan an muttatyun nan Dios an dinaydayaw din hi ama taku.” Handih kinali dan Joseph hidiye ya mungkoga.
18 Indani ya immali nadan tutulang na ot munyuung da ot kanan day “Nundadaan kamin mumbalin an muttatyum.” 19 Mu kanan Joseph ke diday “Adi kayu tumakut ke ha-on, bokonak hi Apu Dios an munhumalya ya mangastiguh tatagu. 20 Man-ut gaga-ihoh diyen inat yun ha-on, mu impumbalin Apu Dios hi maphod ta mihwang di dakol an tatagu ketuwen bitil.* 50:20 Romans 8:28 21 Kinali adi kayu tumakut. Ha-oy di nangamung an mangipaptok ke dakayu takon nadan imbabale yu.” Ot maal-alubyag uppey nomnom dah nangngolan dan diye te mauley nungkalin Joseph ke dida.
Hay natayan Joseph
22 Hi Joseph ya am-in nadan iibanan holag amana ya nunnanong dad Egypt. Nate handih immeh hinggatut ta himpuluy toona. 23 Mu maphod udot te tinibo nay inap-apunan imbabalen Eplaim ya hay inap-apun tuwen imbabalena. Takon di hay imbabalen Makir an imbabalen Manasseh ya tinibona dida.
24 Handih kataggun Joseph ya kinalina nadah tutulang nan kananay “Gagala mo ya mateyak, mu nangamung hi Apu Dios an mangibangngad ke dakayu nah boblen kinalinan ipaboltanah holag handin apu takun Abraham, hi Isaac ya hi ama takun hi Jacob. 25 Ya hantuh kibangngadan yud Kanaan ya adiyu kal-iwan an ianamut di gunit ku.” Ot isapata dan aton dah diyen kinalina. 26 Nate nimpeh Joseph ad Egypt handih hinggatut ta himpuluy toona. Inembalsamo da ot ilungun dah di.

*50:20 50:20 Romans 8:28