7
Ya kanan APU DIOS ke Moses di “Idatan dakah ongal an kabaelam ta he-ay mangitakdog ke ha-on nah hinangngab nan patul di Egypt ya hi tulang mun hi Aaron di kay mu profetas. Kalyom ke Aaron am-in di kalyok ke he-a ta hiyay mangali nah patul ta iabulut nat tumayan kayun holag Israel ad Egypt. 3-5 Mu pumbalinok nan patul an mangohe ta adi dakayu un-unudon takon di dakol di atok an katatakut ad Egypt. Namahig di ahik pangastigu nadah iEgypt ta ahi dakayu ipangulun ha-on an tataguk ta tumayan kayu. Kediyey ahida panginilaan an ha-oy di AP-APU.”
Ot aton da Moses ke Aaron am-in di kinalin APU DIOS an aton da. Kediyen tiempon nakihummanganan da nah patul ya nawaluy toon Moses ya hi ke Aaron ya nawalut tulu.
Hay naat nah patanong Aaron
Kanan APU DIOS ke da Moses ke Aaron di “Deket ibagan nan patul an mahapul an aton yuy ohan milagro ta panginil-an dan intud-ak dakayun ha-on ya kalyom ke Aaron ta ibkana nan patanong nah hinangngab nan patul. Ya hidiyen patanong ya mumbalin hi ulog.”
10 Ot ume da Moses ke Aaron hi balen di patul ot aton dah diyen kinalin APU DIOS. Inibkan Aaron nan patanong nah hinangngab nan patul ya nadan opisyal na ya numbalin nan patanong hi ulog.
11-12 Mu inayagan damdaman nan patul am-in nadan nungkalaing ya nadan kabaelan dan mangat hi magic ot ibka day papatanong da nah hinangngab na ya numbalin da damdamah ulog. Mu inukmun nan ulog Aaron dida. 13 Mu mangohe nan patul an adina kulugon da Moses ke Aaron an hidiye tuwaliy kinalin APU DIOS an maat.
Numbalin am-in di danum ad Egypt hi dala
14 Indani ya kanan bon APU DIOS ke Moses di “Deyan mangohe nan patul an adina iabulut an tumayan kayun tataguk. 15 Kinali, ume kat em dammuwon hi biggatnah pangayana nah Wangwang an Nile ya hin-od muh pingngit na. Ya al-alam nan patanong an impumbalin mu ni-an hi ulog. 16 Kanam ke hiyay ‘Intud-akak nah AP-APU an Dios min Hebrew ta kalyok ke he-at iabulut dakamin e mundayaw ke hiya nah ugge naboblayan. Mu gapu te ingganad uwani ya adim tobalon, 17 ya kananay inilaom mod uwani an hiyay AP-APU nah ahina aton. Ihoplat ku tun patanong tuh Wangwang ta mumbalin hi dala nan danum. 18 Ahi mungkakate nadan dolog ta humamuy di danum ta himpappangen adi mabalin an eyu inumon.’
19 Ya kalyom damdama ke Aaron ta ena idongdong nan patanong na nadah wangwang, wa-el ya lobong hinad Egypt ta mumbalin am-in nadan danum hi dala takon nadan hinagob da.”
20 Inat da Moses ke Aaron hi hinangngab nan patul ya nadan opisyal na nan kinalin APU DIOS an aton da. Inhoplat Aaron nan patanong na nah danum nah wangwang ot mumbalin hi dala. 21 Ya nungkakate nadan dolog ot humamuy nan danum ta adi mo mabalin an inumon nadan iEgypt. Am-in di danum ad Egypt ya numbalin hi dala. 22 Mu impumbalin damdaman nadan mangat hi magic an iEgypt di danum hi dala. Kinali, mangohe nan patul an adina kulugon da Moses ke Aaron an hidiye tuwaliy kinalin APU DIOS an maat. 23 Mu ugge hinangud nan patul hidiyen naat, ot umanamut hi balena. 24 Ot waday oha nadah iEgypt ya nungka-ut hi bubun nah pingngit di wangwang ta waday pangal-an dah danum an inumon da te numbalin am-in nan danum nah wangwang hi dala.
25 Nala-uy pitun algo nipalpu handih impumbalin APU DIOS nan Wangwang an Nile hi dala.
Dimmakkodakkol di bakbak ad Egypt