8
Indani ya kimmali boh APU DIOS ke Moses an kananay “Ume ka bo nah patul ta kanam ke hiyay ‘Kinalin nan AP-APU min iabulut mut ume kamin tatagunan e mundayaw ke hiya. Te deket mangohe ka ya ipaali nay dakol an bakbak ta umapnal da tuh boble yu. Makakkapnuy Nile ta mangali day udum tuh balem takon hanadah balen nadan opisyal mu ya tatagum. Humgop dah kukuwartum ya ume dah kamam di udum ya mange day udum nah punha-angan yu ya nadah babanga yu. Takon di daanay kad-an yu nadah tatagum ya opisyal mu ya umali day bakbak ke dakayu.’
Ne kinalim ke Aaron ta ena idongdong nan patanong na nadah wangwang, wawa-el ya lobong hinad Egypt ta bumudal day dakol an bakbak ta umapnal da nah boble.”
Ot e idongdong Aaron nan patanong na nadah waday danum ya bimmudal di dakol an bakbak ot umapnal dad Egypt. Mu athidi damdamay inat nadan mangat hi magic an iEgypt an impabudal day dakol an bakbak.
Impaayag nan patul da Moses ke Aaron ot kananan diday “Mundasal kayu nah AP-APU ta kaanona datuwen bakbak ta iabulut kun ume kayun tataguna ta eyu iappitan nan AP-APU.” Kanan Moses di “Gutudom di algo ta idasalan dakayun am-in hanadah opisyal mu ya tatagum ta mama-id hantudan bakbak ta ammuna nah Wangwang an Nile di kiha-adan da.”
10 Kanan nan patul di “Hi bigat.” Ot kanan Moses di “Damana hin hinaey pinhod mu ta panginilaam an maid di udum an Dios an umat nah AP-APU an Dios mi. 11 Mama-id hantudan bakbak an mamulubulun ke dakayun am-in hanadah opisyal mu ya tatagum ta ammuna nah Wangwang an Nile di kiha-adan da.”
12 Tinaynan da Moses ke Aaron nan patul ot mundasal hi Moses ke APU DIOS ta kaanona nadan dakol an bakbak an impaalina. 13 Ya dingngol APU DIOS hidiyen dasal Moses ot mungkakate nadan bakbak nadah babale, nadah dola ya nadah papayo. 14 Ot amungon nadan iEgypt an impu-upu-ul da. Indanit nabuluk nadan bakbak ya namahig an mun-agub nan boble. 15 Mu handih nama-id nadan bakbak ya nibangngad boy ngohen nan patul an adina un-unudon da Moses ke Aaron an hidiye tuwaliy kinalin APU DIOS an maat.
Nihannot day langaw an dimmakol ad Egypt
16 Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Kalyom ke Aaron ta ihoplat nay patanong na nah lutat am-in di hupuk hitud Egypt ya mumbalin dah langaw.” 17-18 Inhoplat Aaron nan patanong na ya numbalin hi langaw nadan hupuk ot namahig an al-alibungbungan day tatagu ya aaggayam. Takon di daana ya dakkodakkol di langaw. Impatnan damdaman nadan mangat hi magic an ipabudal di langaw, mu adida kabaelan.
19 Ot kanan da nah patul di “Hi Apu Dios di nangat ketuwe!” Mu kapyanan mangohe nan patul. Hidiye tuwaliy kinalin APU DIOS an adi un-unudon nan patul da Moses ke Aaron.
Nihannot boy lihing an dimmakol
20 Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Humalaman kah bigat ta em had-on nan patul nah wangwang ta kanam ke hiyay ‘Kinalin APU DIOS an iabulut dakamin tataguna ta ekami mundayaw ke hiya. 21 Mu deket ngohayom ya kastiguwon daka bot ipaali nay dakol an lihing ta kaalibungbungan dakayu, nadan opisyal mu ya nadan tatagum. Mapnuy babale yu ya takon di daana ta maid di gattinon yu.
22 Mu adina ilagat di Goshen an boblen nadan tataguna. Athituy aton APU DIOS ta panginilaam an hiya nan AP-APU. Hiyay mangmangngat ke datuwen ma-ma-at hitud Egypt. 23 Hiya ya inilana hin dahdi day tataguna ya dahdi day tatagum. Atonah tuwen milagroh bigat.’ ”
24 Nabigat ya nadadag am-in di bobled Egypt te impaalin APU DIOS di dakkodakkol an lihing. Takon nan balen nan patul, hay balen nadan opisyal na ya hi babalen nadan tataguna ya napnuh lihing.
25 Impaayag bon nan patul da Moses ke Aaron ot kananan diday “Damanan iappitan yu nan Dios yu, mu hituh bobley pangatan yu.” 26 Ya kanan Moses di “Adinadaman hituy pangatan mi te nunna-ud an balawon nadan tatagum nadan kolngon min aggayam an iappit mi nah Dios mi ya tugmilan dakamih batu. 27 Mahapul an un-unudon miy kinalin nan AP-APU an Dios min emi iappitan nah ugge naboblayan an tulun algoy pundallanan.”
28 Ya kanan nan patul di “Takombo. Damanan ume kayu! Mu tibon yu ta adi kayu midaddawwi ya idasalanak.” 29 Hinumang Moses an kananay “Hi indanih pangayan mi ya mundasalak ke APU DIOS ta mama-id nadan lihing an umalibungbung ke dakayu nadah opisyal mu ya tatagum. Mu adi dakami bo haulon an deke udot ta nama-id nadan lihing ya ahim bo in-adiy emi pundayawan ke APU DIOS.”
30 Tinaynan Moses nan patul ot e mundasal ke APU DIOS. 31 Ya dingngol APU DIOS di dasal na ot makamma-id am-in nadan lihing. 32 Mu imbahho ot ya abu bon nan patul nan kinalina te nibangngad boy ngohena ot adina bo iabulut didan ume.