12
Hay Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
Indani ya kanan APU DIOS ke da Moses ke Aaron di “Hituwen bulan di ibilang yun mamangulun bulan nah hintoon. Kalyon yun am-in hanadah ibba yun holag Israel ta hantuh mikapulun algo ketuwen bulan ya pumili kayuh impan di kalnero an hin-oh-ah ohan pamilya. Mu deket waday pamilyan adida pakap-u nah ohan kalnero ya mahapul an pumbingayan da nah hinag-ona mipuun hi kadakol nan pamilya da ya nan umustun kanon da. Mahapul an hay piliyon yu ya nan hintoonan maid dipektonan kalnero weno gulding. Pakaippaptok yu datuwen aggayam inggana mikahimpulut opat an algo ta ahiyu kolngon hi kahilongana. Ahiyu ha-adan hi dala nadan pamadingan yu ya nadan tap-on di panton pangikanan yu. Itbong yu nan dotag ya ihda yuh tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag ya hinidaan yu nadah mitanom an mapait. Adiyu ma-ataon weno pahinnaang, mu itbong yu takon di ulu, huki, puhu, alte ya putu. 10 Mahapul an kanon yun am-in nah mahmahdom ta maid di matdaan. Mu deket waday matdaan ya gobhon yu. 11 Ya athituy aton yu, mumbulwati kayun kay waday pangayan yu ya mun-apatut kayu ya mumpatanong kayu. Ya gal-an yun mangan, te hituwen hilong nan kala-uwan di Anghel APU DIOS.
12 Kediyen hilong ya hinapok di Egypt ta patayok am-in nadan linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt takon nadan namangulun impan di aggayam da. Ya pa-iyok am-in nadan daydayawon dat panginilaan dan ha-oy an DIOS. 13 Hanan dala an idan-i yuh panto yuy ahik pangimatunan hi babale yu ta la-uwak ta maid di mate ke dakayuh pangastiguwak nadah iEgypt. 14 Mahapul an adiyu kal-iwan ta nangamung hituwen algo. Aton yuh tuwen piyestah katootoon ta panginomnomnoman yun ha-on an AP-APU yu. Ya ituttudu yu damdamah tuwe nadah imbabale yu ya inap-apu yu ta adi matalak hituwen pangi-e.
15 Pitun algoy adiyu panganan hi tinapay an naha-adan hi mumpalbag. Hanah mamangulun algo ya mahapul an kaanon yu nadan mumpalbag hi tinapay an wadah babale yu. Te deket wadan dakayuy kuman hi tinapay an naha-adan hi mumpalbag kediyen pitun algo ya adi mo mibilang an taguk. 16 Hanah mamangulu ya mikapitun algo ya mahapul an maamung kayu ta mundayaw kayun ha-on. Ya tibon yu ta adi kayu mungngunu ke dadiyen pitun algo. Hay ya abu mabalin an aton yu ya hay pundadaanan yuh kanon yuh pumpiyestaan yu.
17 Mahapul an aton yu ta nangamung hi tuwen pangi-e te ketuwen algoy pangaanak ke dakayud Egypt. Ya punnanongon yuh tuwen pangi-e an Piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag. 18 Milappun tuwen hilong di mikapulut opat an algo nah mamangulun bulan ingganah hilong di mikaduwampulut ohan algo kediyen bulan ya adi kayu nimpe kuman hi tinapay an naha-adan hi mumpalbag. 19-20 Pituy algon maid di kuman hi tinapay an naha-adan hi mumpalbag ya maid di e miha-ad hi babale yuh mumpalbag hi tinapay ke datuwen nabilang an algo. Mahapul an am-in kayu ya un-unudon yuh tuwe takon di nadan nakiboblen dakayu te hanan mangahing ketuwe ya adi mo mibilang an taguk.”
Hanan namangulun Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
21 Ot paayag Moses am-in nadan ap-apun di holag Israel ot kananan diday “Ekayu pumilih impan di kalnero yun kolngon yu ta hamulon di pamilya yuh pumpiyestaan yuh Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 22 Bumtok kayuh hapang di hissop ta itam-ol yu nah dalan nan kinlong yu ya indan-i yuh tap-on di panto yu ya nadah pamadingan yu. Ya tibon yu ta maid di e lumah-un ke dakayu inggana mabigat. 23 Ta deket hinapon APU DIOS tun boblen e mamate nadah panguluwan an imbabalen nadan iEgypt ya la-uwan dakayu nah anghel nat adi dakayu ilagat ten tibona nan dalah panto yu ya pamadingan yu.
24 Dakayu ya nadan holag yu ya mahapul an aton yu nimpeh katootoon hituwen pangi-et adi matalak. 25 Deket bot dimmatong kayu nah boblen kinalin APU DIOS an pangayan yu ya mahapul an aton yuh tuwen Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 26 Deket hanhanan nadan imbabale yu hin tipet aton yuh tuwen piyesta 27 ya kanan yun diday ‘Hituwey pun-appitan ke APU DIOS te handih ena pamatayan hanadah iEgypt ya lina-uwan di anghel nay babale min holag Israel ot ugge dakami inlagat an pinate.’ ”
Dingngol nadan tataguh tuwe ot mundukkun da ot dayawon dah APU DIOS. 28 Ot aton dan am-in nadan kinalin APU DIOS ke da Moses ke Aaron.
Nungkakate day linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt
29 Kediyen gawan di hilong ya pinaten APU DIOS am-in nadan linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt nipalpu nah imbabalen nan patul an ahi ot mihaynod an mumpatul inggana nadah imbabalen nadan nungkikalabut. Takon nadan namangulun impan di aaggayam da ya nate da. 30 Kediyen hilong ya nabangun nan patul ya nadan opisyal na ya am-in nadan iEgypt ot ahi kokoga da te maid di ohan baled Egypt an maid di nate.
31 Ot kediyen hilong ya impaayag nan patul da Moses ke Aaron ot kananan diday “Eyu ipangulu nadan ibba yun holag Israel ta mumpapange kayu! Tumayan kayu tuh boble mi ta eyu dayawon nan AP-APU an Dios yun hidiye nan imbagabaga yun aton yu. 32 Pakial-ala yu nadan kalnero yu ya nadan udum an aggayam yu, mu idasalanak anhan ta mawaday kiphodak damdama.”
33 Nun-igag-a nadan iEgypt nadan holag Israel ta gal-an dan tumayan te kanan day “Loktat ya mate kamin am-in hin adi kayu tumayan hitu.” 34 Inal-alan nadan holag Israel di napalut an alinan kapyaon dah tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag an linibbutan dah luput ot pun-ipah-on da, 35-36 ot mange da. Ya impakiala day kinadangyan di iEgypt te inun-unud da handin kinalin Moses an aton da. Ot handih numbaga dan didah balituk, silber ya bulwati ya nun-idat da datuwen ibaga da te impumbalin APU DIOS didan makallispitu ya maule ke dida. Athituy inat nadan holag Israel an nangalah kinadangyan nadan iEgypt.
Hay timmayanan nadan holag Israel di Egypt
37 Nundallan dan inlappu dad Rameses ot ingganad Sukkot. Ya hay bilang dan am-in an timmayan ad Egypt ya umeh onom an gatut di libu, mu ugge nauyap di goggolang ya binabai. 38 Dakol di aggayam dan intabin da umat hi kalnero, gulding ya baka ya dakol boy bokon da ibban holag Israel an naki-en dida. 39 Ot mangapya dah tinapay an kinapya da nah alinan indaddaan dad Egypt an ugge naha-adan hi mumpalbag te ginagaddud di timmayanan da ot maid di tiempo dan nundadaan hi kanon da.
40-41 Hay bilang di toon an niha-adan nadan holag Israel ad Egypt nipalpu handih nangayan dah di ingganad uwanin tumayan da ya opat di gatut ta tuluy pulun toon. 42 Hanadan holag Israel ya mahapul an iappit dan APU DIOS hituwen hilong hi katootoon te ketuwen hilong di nangihwanganan dida ot tumayan dad Egypt.
Hanadan maun-unud nah Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
43 Indani ya kimmali boh APU DIOS ke da Moses ke Aaron an kananay “Datuwen kalyok di maunud nah pangatan yuh Piyestan di Nala-uwan di Anghel ku. Hay oha ya adinadaman makikan di hintaguwan an bokon yu ibban holag Israel nah panganan yu nah panginomnomnoman yuh nala-uwan di anghel ku. 44 Mu nada ken himbut yu ya damanan makikan da, mu mahapul an makugit da ni-an. 45 Adinadaman makikan di nalpuh udum an boblen nakiboblen dakayu weno nadan tinangdanan yun pungngunuwon yu. 46 Ya nadan idadaan yun makan ya mahapul an kanon yun am-in hi bohongnan adi kayu umilah-un. Ya tibon yu bot adiyu gi-uwon di gunit nan kolngon yu.* 12:46 Juan 19:36 47 Am-in kayun holag Israel ya mahapul an aton yuh tuwen piyesta. 48 Mu adinadaman makikan di ugge nakugit. Deket waday nalpuh udum an boblen nakiboblen dakayu an pinhod nan makid-um hi pangatan yun naen panginomnomnoman yuh nala-uwan di anghel ku ya mahapul an makugit am-in di linalakih nunhituwana ta ahi damanan makid-um dat kay da tonok an ibbayun holag Israel. 49 Ya am-in di holag Israel ya nadan nalpuh udum an boble ya mahapul an aton da datuwen maunud hi pangatan nah Piyestan di Nala-uwan di Anghel ku.”
50 Ya am-in nadan holag Israel ya timbal dah tuwen tugun an nalpun APU DIOS an intugun da Moses ke Aaron ke dida. 51 Ot ipangulun APU DIOS nadan holag Israel an tumayan dad Egypt kediyen algo.

*12:46 12:46 Juan 19:36