15
Hay kantan Moses
Gapuh nangihwangan APU DIOS ke dida ya nungkanta da Moses ya nadan ibbanan holag Israel an kanan day “Ikantaak hi APU DIOS te impaka-apput na nadan buhul nan inibka na dida ya nadan kabayu dah baybay. Hi APU DIOS di nal-ot an mangitakdog ke ha-on ya hiyay nangihwang ke ha-on. Hiyay Dios ku, kinali hiyay dayawok. Hiya boy Dios an dayawon ama, kinali ikantak di mipanggep hi kinatag-ena.
Hi APU DIOS ya natulid an makigubat ya hiyay AP-APU. Inibkana nadan tindalun di Egypt ya nadan kalesa da nah baybay. Ta am-in nadan katultulidan an ap-apun di tindalu da ya nungkalting dan nah Maingit an Baybay. Nalnong dan kay da batun immed dalom nan baybay.
APU DIOS, ongal di kabaelam, paddungnay guduwom nadan buhul mu. Gapuh kinatag-em ya inapput mun am-in nadan makilaban ke he-a. Impatibom di boh-ol mu ot ma-idom dida umat hi punggohoban di apuy hi ulut. Inhap-ud mun nah baybay ya nagodwa nan danum an kay nabanong ya kay nadingding ya numbalin an makulhi nan dallom di baybay.
Kanan nan buhul miy ‘Pudugok didat deket akhupak dida ya numpalang ku dida. Ne inalak am-in nadan odon dat punggogodwaan mi nadah tataguk.’ 10 Mu inhap-ud mu bo, APU DIOS ot mundammu nan danum ot malting da. Ot malnong da nah baybay an kay da gumok an nalnong ad dalom.
11 APU DIOS, dahdiy udum hi dios an umat ke he-a? Kon waday makakkaphod ya madayaw an umat ke he-a? Ya dahdiy kabaelanan mangat nah umipamodwong an at-attom? 12 Indongdong muy wawwan an taklem ya nauhbung nadan buhul mi ot ume dad dalom di luta.
13 Inihwang dakami ya impangulu dakami gapuh ongal an pamhod mun dakamin tatagum. Ya gapuh ongal an kabaelam ya ipaptok dakami inggana dumatong kami nah boblen intuddum an kiha-adam.
14 Dakol day tataguh kabobboblen ahi mangngol nah naat ya gumayonggong dah takut da. Namam-a nadan iPilistia, 15 nadan aap-apun di iEdom, iMoab ya nadan ap-apun di iKanaan.
16 Ahida tumattakut gapu nah ongal an kabaelam, APU DIOS ta op-opya dan maid di eda aton ke dakami inggana mala-u kamin tatagum an liniblim hi nihbutan mi.
17 Ahi dakami ien paddungnay edakami itanom nah bilid an hidiye nan pinilim, APU DIOS, an kiha-adam. Hidi nah balem an kinapyam. 18 He-a, APU DIOS di mun-ap-aput nangamung.”
19 Handih wada nadan kakabayu ya kalesa ya nadan nuntakken tindalun di Egypt nah gawwan di baybay ya impaen APU DIOS di danum ot malting da. Mu nada ken holag Israel ya namag-anan di nundalanan da nah baybay.
Hay kantan Miriam
20 Indani ya hi Miriam an tulang Aaron ya oha nadah profetas APU DIOS ya inalana nan ayyuding na ot ipanguluna nadan ibbanan binabai ot waday ohan dida on pun-ipagango day ayyuding da ya nannannayo da. 21 Nungkantah Miriam an kananay “Ikantaan takuh APU DIOS te inapput nay buhul taku ta kidayawana. Inibkana nadan kakabayu ya nadan nungkitakke nah baybay ot malting da.”
Hanan mumpait an danum ad Marah
22 Indani ya impangulun bon Moses nadan holag Israel ot tumayan da nah Maingit an Baybay ot ipayu dad Sur an ugge naboblayan. Kediyen pangayan dah di ya uggeda imminum hi tulun algo te maid di hinamak dah uminuman da. 23 Indani ya dimmatong dad Marah ya waday danum hidi, mu mumpait, kinali nginadanan dah diyen boble hi Marah. Te hay kibalinan di Marah hi Hebrew ya mumpait. 24 Ya mundiklamu nadan tatagun kanan dan Moses di “Nganney inumon taku?”
25 Ot mumpahpahmok hi Moses ke APU DIOS. Intuddun APU DIOS nan hapang di kaiw ot alan Moses ot igyang na nah danum ya nakaan di pait na ot mabalin mon inumon da.
Impainilan APU DIOS ke didah di nadan tugun an mahapul an un-unudon dat tibona hin un-unudon da weno adi. 26 Kananay “Deket paka-un-unudonak ke dakayu ta aton yuy pinhod ku ya aton yuy maphod ya adi dakayu kastiguwon ta adi kayu umat nadah iEgypt an kinastiguk didah dogo. Ha-oy di AP-APU an mangipaphod ke dakayu.”
27 Indani ya dimmatong dad Elim an waday himpulut duwan ob-ob ya napitun niyug ot mungkampu da nah nih-up ke dadiyen ob-ob.