16
Hanan makan an nalpun APU DIOS
Tinayanan day Elim ot ume dad Sin an oha bon ugge naboblayan an numbattanan di Elim ya Sinai ot mungkampu dah di. Kediyen dimmatongan dah di ya nala-uy himbulan ta himpulut limay algo nipalpu handih timmayanan dad Egypt. Kediyen wada dah di ya namahig boy diklamun nadan tatagu ke Moses ya hi Aaron an kanan day “Kudukdul na boy pinate dakamin APU DIOS ad Egypt mu nan edakami ingkuyug ke dakayu tuh ugge naboblayan ta ekami mateh inagang. Hidid Egypt ya dakol di makan an deket pinhod di dotag ya wada, athidi bo nadah udum an klasen makan.”
Ot kanan APU DIOS ke Moses di “Ogahok di makan an malpud kabunyan. Mu mahapul an kabigabigat on imme nadan tatagut umamung dah umustuh kanon da kediyen algo. Ketuwey panginilaak hin un-unudon day kalyok. Deket nah mikan-om an algo hi kalinggulinggu ya dakdakolon day amungon dan mumpidway kadakol nan oggan da amungon hi hin-algo ta waday kanon da nah mikapitun algo.”
Ot amungon da Moses ke Aaron nadan ibba dan holag Israel ot kanan dan diday “Hi hilong ya inilaon yun hi APU DIOS di nangipangulun ditaku ot tayanan takud Egypt, 7-8 ya hi biggatna ya tibon yuy kabaelana. Dingngol nay diklamu yun hiya te man-ut dakamiy nangalyan yuh diklamu yu, mu hay kakulugana ya hiyay nundiklamuwan yu te dakami ya muttatyu dakami ya abun hiya. Hiyay mangidat hi ihda yun dotag nah hilong ya hiya boy mangidat hi mahapul yun tinapay nah biggatna. Dingngol nay diklamu yun hiya te am-in di diklamu yun dakami ya hiyay nundiklamuwan yu.”
Kanan Moses ke Aaron di “Kalyom am-in hanadah tatagut maamung dah kawad-an APU DIOS te dingngol nay diklamu da.” 10 Mungkalih Aaron hanadah tatagu ya nunliggu da ot iang-ang da nah ugge naboblayan ya tinibo day makahhiyon dayaw APU DIOS nah kulabut.
11 Kimmalih APU DIOS ke Moses an kananay 12 “Dingngol kuy diklamun nadan tatagu. Kalyom ke dida an hi mungkahilong ya waday dotag an idat ku. Ya nah biggatna ya idat kuy tinapay an mahapul da. Hituwey panginilaan dan ha-oy di AP-APU an Dios yu.”
13 Indani peman ot mahilong ya immaliy dakol an hamuti nah kampu da. Ya nabigat ya dimmulnu nah nunlinikkod di nungkampuwan da. 14 Namag-anan nan dulnu ya nanapnapan nan lutah mungkaingpin mabayak an kay dalaluy ang-ang na. 15 Handih tinibon nadan tatagu ya kanan day “Nganne nin datuwe?” Hinumang Moses an kananan diday “Datuwe nan makan an indat APU DIOS ke dakayu.” 16 Kanan APU DIOS di “Am-in kayu ya mahapul an hay umustun kanon yuh hin-algoy amungon yun hintalub hi ohan tagu.”
17 Ot waday oha nadah tatagu ya e nangamung hi kanona, mu ugge nun-iingngoy inamung dan dakdakol di inamung di udum mu nadan ibba da. 18 Mu indanit eda lukudon di inamung di hin-oh-an dida ya maid di nahawwal weno makudang. Waday oha on umustuy inamung na nah kanonah hin-algo.* 16:18 Tibon yuy 2 Corinth 8:15.
19 Kanan Moses ke diday “Mahapul an upuwon yun am-in nadan makan ad uwanin hilong ta maid di matdaan.”
20 Mu wadaday udum ke didan ugge nangun-unud kediyen kinalin Moses ot tod-an day udum, mu eda tibon hi biggatna ya nabigiyan ya himpappangey hamuy na. Indanit ininnilan Moses hidiye ya bimmoh-ol.
21 Kabigabigat nah biggatna on imme nadan tatagun e mangamung hi damanan kanon di pamilya dah hin-algo. Deket inumlot di potang on nauma nadan uggeda inamung. 22 Deket nah mikan-om an algo ya dubliyon day kadakol nan makan an amungon dat hindudwa mon talub hi ohan tagu. Indani ya imme nadan napilin aap-apu ot eda mahmahan ke Moses hin tipet athidi. 23 Ya kanan Moses ke diday “Man-uket mahapul an dubliyon yuy amungon yud uwanin algo ya intugun APU DIOS an hi bigat ya mun-iyatu kayun maid di mungngunu ta mundayaw takun hiya. Mahapul an pakiha-ang yud uwaniy kanon yuh bigat.”
24 Inun-unud day kinalin Moses ot umiha-ad dah kanon dah kabigatana. Indanit eda tibon ya ugge nadang-o ya ugge nabigiyan. 25 Kanan Moses ke diday “Hinaen tindaan yuy kanon yud uwanin Sabadu te ad uwanin algoy pundayawan ke APU DIOS ya maid di eyu mahamak hi makan. 26 Mipalpud uwani ya athidiy aton yun ekayu mangamung hi kanon yuh onom an algo. Mu hi mikapitun algo an Sabadu ya maid di mahamak yuh makan.”
27 Athidiy kinalin Moses, mu kapyanan wadada nadan adi manghop ta kediyen Sabadu ya eda ot mangamung hi makan, mu maid di hinamak da. 28 Ot kanan APU DIOS ke Moses di “Kon-ana nin ta ahi mangun-unud hantudan tataguh itugun ku? 29 Kon adida nomnomon an mumpidway kadakol nan makan an idat kun dida nah mikan-om an algo ta umustuh kanon dah duwan algo? Te ha-oy an AP-APU yu ya winadak nan mikapitun algo an pun-iyatuwan yun adi kayu umen e manamak hi kanon yu, mu tumungo kayu.” 30 Ot mipalpun diye ya tumungo nadan holag Israel nah mikapitun algon adida mungngunu.
31 Hay nungngadan da kediyen makan ya “manna” 16:31 Hay kibalinan nan “manna” ya “Nganneh diye?” ya umat hi bayak nan buwan di coriander ya hay tamtam na ya umat nah tinapay an naha-adan hi danum di iyyukan. 32 Kanan Moses nadah tataguy “Kinalin APU DIOS an umitalu taku ketuwen manna an indat nan ditaku tuh ugge naboblayan handih nangipakaanana ke ditakud Egypt ta ahi tibon di iimbabale taku ya inap-apu takuh udum hi algo.”
33 Ot kanan Moses ke Aaron di “Umala kah buhi ta huduwam hi kagodwan di talub an manna ya em inha-ad nah kad-an APU DIOS ta ahi panginomnomnoman nadan holag takut nangamung.”
34 Inun-unud Aaron hidiyen kinalin APU DIOS ke Moses ot ena iha-ad nan buhih hinangngab nan kahon nah bohongnan di Tabernacle. 35 Hituwen manay kinakinan nadan holag Israel handih niha-adan dah nap-at an toon nah ugge naboblayan inggana dimmatong dad Kanaan. 36 (Hay inusal da handi an nunlukud nah manna ya nan omer an maalanay ohan talub.)

*16:18 16:18 Tibon yuy 2 Corinth 8:15.

16:31 16:31 Hay kibalinan nan “manna” ya “Nganneh diye?”