19
Hay nungkampuwan nadan holag Israel nah puun nan Bilid an Sinai
1-2 Tinaynan nadan holag Israel di Repidim ot ume da nah ugge naboblayan ad Sinai ot mungkampu da nah puun diyen bilid. Handih dimmatngan dah di ya duway bulan di nala-u nipalpuh timmayanan dad Egypt.
Indani ya nuntikid hi Moses nah bilid ot e makihummangan ke APU DIOS. Ya kanan APU DIOS ke hiyay “Kalyom hanadah ibbam an holag Israel an kanam di ‘Hituwey kanan APU DIOS: Tinibo yuy inat ku nadah iEgypt ya hay inat kun nangialin dakayuh tun kay dakayu intayyap hi hamuti. 5-6 Takon di bagik am-in tun wadah luta ya dakayun holag Israel ya abuy piliyok an tataguk hin un-unudonak ta aton yu nadan kalyok an aton yu. Ya mumbalin kayun papadik an mangiat hi pinhod ku.’ ”* 19:5-6 Tibon yuy 1 Pedro 2:9.
Nundayyuh Moses ot amungona nadan mangipangpangulu ot kalyonan dida nan kinalin APU DIOS. Ya kanan am-in nadan tataguy “Aton min am-in di kinalin APU DIOS.”
Imme boh Moses ot ena kalyon ke APU DIOS hidiyen kinali da, ya kanan APU DIOS ke hiyay “Umaliyak an manibon dakayu an hay ang-ang ku ya mahdol an kulabut ta makihummanganak ke he-a ta wada ot an mipalpud uwani ya kulugon daka nadah tatagu. 10 Ekat em kalyon hanadah tatagut mundadaan dad uwanin algo ta hi bigat ke ya mundayaw dan ha-on. Kalyom bon didat ibalbal day bubulwati da 11 ta midadaan dah ohhandi an mundayaw ke ha-on te umaliyak tuh tap-on tun bilid ta tibonak ke didan am-in. 12 Mu likkodom an koltogon tun bilid ta kalyom ke didan maid di bumah-el ya maid di tumikid, te wada key adi mangun-unud ya mate. 13 Hanan adi mangun-unud ya adiyu daw-ayon, mu panaon yu weno tugmilan yu, takon di aggayam. 19:13 Hebrews 12:20 Ya kalyom ke didan deket waday gimmangoh tangguyub ya umali dan am-in nah puun tun bilid.”
14-15 Dimmayyu boh Moses ot kalyona nadah tataguy “Mundadaan kayun mundayaw ke APU DIOS hi ohhandi. Dakayu ken nalahin ya adiyu ni-an ihuyop di inayan yu.” Inat nadan tataguy ine-en di punlini dah adol da ya linabaan day bubulwati da.
16 Kediyen biggatnah mikatlun algo ya mungkikidul ya mungkikil-at, waday mahdol an kulabut nah tap-on nan bilid, ya waday nal-ot an gangon di tangguyub. Ya munggagayonggong nadan holag Israel gapuh takut da. 17 Impangulun Moses didan e manamu ke Apu Dios ot umohnong da nah puun nan bilid. 18 Hi APU DIOS ya apuy di numpatib-ana, kinali nan bilid ya nahophopan hi mahdol an ahuk an mumpaed tap-o an kay nalpuh ongngaongngal an apuy ya namahig an mungkolyog nah bilid. 19 Ya pun-olot nan tangguyub di gangona. Indani ya munhummangan da Moses ke Apu Dios an deket kimmalih Moses on himmumang hi Apu Dios an kay gangon di kidul di kalinat donglon am-in nadan tatagu.
20 Indani ya dimma-ul hi APU DIOS nah tuktuk nan bilid ot ayaganah Moses hi kad-ana. 21 Kanan APU DIOS ke hiyay “Em kalyon hanadah tatagut adida bumah-el nah koltog an umalih tun e manibon ha-on te deket ipapilit dan umali ya mate da. 22 Ya takon nadan padin miabulut an mih-up hi kad-ak ya mahapul an inat da nan ine-en di punlini dah adol da. Te deket uggeda yaden umali dah tu ya kastiguwok dida.”
23 Kanan Moses ke APU DIOS di “Adi tumikid nadan tatagu te kanam di adi mabalin an bumah-el da nah koltog.” 24 Ot kanan APU DIOS di “Em ikuyug hi Aaron ta umali kayun duwah tu. Mu hanada ken papadi ya nadan tatagu ya adi mabalin an bumah-el da nah koltog an umalih tu te umali da ke ya kastiguwok dida.”
25 Ot mundayyu boh Moses ot ena kalyon hidiyen kinalin APU DIOS nadah tatagu.

*19:5-6 19:5-6 Tibon yuy 1 Pedro 2:9.

19:13 19:13 Hebrews 12:20