20
Hanadan himpulun Tugun APU DIOS
Hi Apu Dios ya intuguna datuwe an kananay “Ha-oy an AP-APU an Dios yun nangipakaan ke dakayud Egypt an nihbutan yu.
Ha-oy ya abuy Dios an dayawon yun maid di udum.
Adi mabalin an ekayu mangapyah ing-ingon di nganneh diyen wadah kabunyan ya luta weno kumpulnan wadah danum ta dayawon yu. Adi mabalin an ekayu munyuung ke dida ya eyu dayawon didan dios yu, te ha-oy an AP-APU an Dios yu ya adik iabulut an waday udum an ibilang yun dios yu. Kastiguwok nadan mangihihhingit ke ha-on takon nadan imbabaleda ya hay inap-apu da ya nadan imbabalen datuwen inap-apu da. Mu adi mapoppog di naminhod ku nadah naminhod ke ha-on ya mangun-unud hi tugun ku, takon di nadan mikahinlibun holag da.
Adi bo nalgom di pangiusalan yuh ngadan kun AP-APU yu te nan tagun mangiathidi ya adik homkon, mu kastiguwok.
Un-unudon yuy ine-en di Sabadun Tungo an niong-ong ke ha-on ta aton yu nadan lebbeng nan maat kediyen algo. Hanan onom an algo nah hinlingguwan di pangingunuwan yu nadah ngunu yu. 10 Mu hana ken mikapitun algo an Sabadu ya niong-ong ke ha-on an AP-APU an Dios yu. Maid di mungngunu ketuwen algo, takon di dakayu, nadan imbabale yun linalaki ya binabai, ya nadan muttatyu yun linalaki ya binabai, nadan aaggayam yu, ya takon nadan hintaguwan an nakiboblen dakayu. 11 Te onom di algoy nunlutuwak tuh luta, nan kabunyan ya nan baybay ya am-in nadan wada ke datuwe. Ot handih mikapitun algo ya nun-iyatuwak, kinali ha-oy an AP-APU yu ya ngilinok hidiyen algon tungo.
12 Un-unudon yu da amayun inayu ta mabayag di kiha-adan yu nah boblen kinalik an idat kun dakayu.* 20:12 Tibon yuy Eph. 6:2-3, Mateo 15:4 ya 19:19, Marcos 7:10 ya 10:19 ya Lucas 18:20.
13 Adi kayu pumate. 20:13 Mateo 5:21, James 2:11
14 Adiyu ihuyop di bokon yu inayan. 20:14 Mateo 5:27, James 2:11
15 Adi kayu mangako.§ 20:13-15 Romans 13:9
16 Adiyu kalyon di adi makulug mipanggep hi ibbayu.* 20:12-16 Mateo 19:18-19
17 Ya hay manguddidin tugun ku ya adiyu omnawan an ibagiy nganneh diyen wada nah ibba yun tagu umat hi balena, inayana, hay muttatyuna, bakana, kabayuna weno kumpulnan odona.” 20:17 Romans 7:7
18 Handih dingngol nadan tatagu nan kidul, nan nal-ot an gangon nan tangguyub ya tinibo da nan namahig an kil-at ya nan mun-aahuk an bilid ya munggagayonggong dah takut da ot mibata-an da.
19 Kanan dan Moses di “He-ay mangibagan dakami nah pinhod Apu Dios an aton mit un-unudon mi ta bokon hiyay kumalin dakami te mate kami.”
20 Kanan Moses ke diday “Adi kayu tumakut. Athituy pamatnan Apu Dios ke dakayu ta mangun-unud kayun hiya ta adi kayu munliwat.”
21 Mu nanongnan dehdi nadan tatagu nah nidawdawi yaden hi ke Moses ya e nih-up nah mun-aahuk an bilid an kad-an Apu Dios.
Kinalin APU DIOS an mangapya nadan holag Israel hi pun-appitan dan hiya.
22 Kanan APU DIOS ke Moses di “Kalyom hanadah ibbam an holag Israel an kanam di: Hituwey kanan APU DIOS ‘Tinibo yuy inat ku an Dios hi langit an nakihummangan ke dakayu. 23 Kinali ha-oy ya abuy dayawon yu. Adi kayu mangapyah kumpulna on dinayaw yun dios yu umat nadah nakapyah gumok ya balituk.
24 Umala kayuh lutat mangapya kayuh pun-appitan yun ha-on, ta hidiy pun-appitan yuh baka weno kalneron maghob an iappit yun ha-on. Am-in di itudduk an pundayawan yun ha-on ya wadaak an bumaddang ke dakayu. 25 Adiyu usalon di napahok an batu ten batuy kapyaon yun pun-appitan yun ha-on. Te deket napahok di usalon yu ya adik abuluton di iappit yu. 26 Ya adiyu e ikapya nah matalukadan di dalanon yun umeh di. Te deket tumikid kayun mun-appit ya kal-inat waday tagud da-ul ya tibonay tipa yu weno kumpulnan nahaniyan an parten di adol yu.’ ”

*20:12 20:12 Tibon yuy Eph. 6:2-3, Mateo 15:4 ya 19:19, Marcos 7:10 ya 10:19 ya Lucas 18:20.

20:13 20:13 Mateo 5:21, James 2:11

20:14 20:14 Mateo 5:27, James 2:11

§20:15 20:13-15 Romans 13:9

*20:16 20:12-16 Mateo 19:18-19

20:17 20:17 Romans 7:7