21
Hay kinalin APU DIOS mipanggep hi kihbutan ya kalahinan nadan tatagu
Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tatagun kanam di hituwey kinalin Apu Dios ‘Deket waday ginatang yun himbut an ibba yun holag Israel ot ingunuwan dakayuh onom an toon, ya ipae yun libli nah mikapitun toon an maid di bayadanan dakayu. Deket ugge nalahin handih nihbutanan dakayu, mu indani ya nalahin ya malibli ten magibbuh diyen onom an toon, mu adi malibli nan babai. Mu deket nalahin tuwali handih nihbutanan dakayu ya malibli dan duwah kagibbuwan di onom an toon.
Deket linahin yu nan himbut yu ta waday imbabaleda ya oha nan himbut yun maliblih kagibbuwan di pungngunuwanan dakayu. Adi malibli nan inayana ya nan imbabaleda te nanongnan dakayuy kombagin dida. Mu deket adi pinhod nan himbut yun tumayan te nanongnan pinhod dakayu ya adina pinhod an tayanan nan inayana ya nadan iimbabalena, ya mahapul an ie yuh diyen himbut yu nah pundayawan yun Apu Dios ta ipataddog yuh kad-an di panto ya tinlok yuy inganah kadaklan di tatagu ta kitib-anan mihbut ke dakayu inggana mate.
Mu deket babai nan himbut yu ya adi malibli. Adi umat nah lalakin maliblih kagibbuwan di onom an toon. Ya deket waday gimmatang hi babain himbut ot iine na, mu indani ya adina pinhod, ya damanan ipabangngad nan igattang hidiyen babai nah pamilyan nangattangana. Adi mabalin an igattang nah hintaguwan te adi maphod hidiyen inat na nah babai. Weno deket wadan dakayuy gumatang hi ohan babait ipaahawana nah imbabalena ya mahapul an ibilang yuh diyen babain imbabale yu damdama. 10 Weno deket wadan dakayuy gumatang hi iiena, mu indani bo ya nangahawah oha ta duwa moy inayana, tibonat adina iwalong hidiyen namangngulun inayana ya adina kaanan nan datin pananud nan hiya takon nan bulwatina, ya adi malumman di pangibilang nan hiya. 11 Te deket adina aton datuwen lebbeng nan atona ya mahapul an ipaenan libli ta maid moy utang nan hiya.’ ”
Hay kastigun di ohan tagun liniputanay ibbana
12 Kanan bon Apu Dios ke Moses di “Kalyom bo nadah tatagun kanam di hituwey kinalin Apu Dios: ‘Deket wadan dakayuy dimmaw-e ot mate nan dinaw-ena ya mahapul an mateh diyen dimmaw-e. 13 Mu deket uggena ingnguddan an pinate nan tagu ya kudukdul nay bumtik nah potkonan butikan ta maid di ad-adin maat ke hiya. 14 Mu deket pimmatey ohan tagun ingnguddana gapuh bungot na ya mahapul an mateh diyen tagu. Takon hin kananat e muntalu nah pundayawan ya eyu lupdukon ta patayon yu.
15 Ya deket wadan dakayuy daw-eyonay aammod na ya mahapul an mate.
16 Hanan umibtik hi ohan tagut ena igattang weno ena pumbalinon hi muttatyu na ya mahapul an mate.
17 Hanan tagun idutanay aammod na ya mahapul an mate.* 21:17 Mateo 15:4, Marcos 7:10
18 Deket nun-awwit di duwan tagu ta dinanug nan oha nan kaawwit na weno tinuktukanah batu ot maliputan, mu ugge nate ya adi makastiguh diyen dimmaw-e. Mu mahapul 19 an baddanganah diyen dinaw-ena inggana pumhod. Ya bayadanay nataktakan diyen naliputan hi ngununa.
20 Hanan tagun hinalmanan hinoplat di muttatyu nan babai weno lalaki gapuh bungot na ot mate nan muttatyu ya mahapul an makastigu. 21 Mu deket nala-uy duwan algo ya ugge nate nan muttatyu ya adi makastigu nan tagu te bagina nan muttatyu.
22 Deket waday nun-awwit ot ilagat da on numbutyug an babai ot mangunu yaden maid di udum an naat ke hiya ya mahapul an mamolta nan tagun nangilagat ke hiya. Hay molta na ya nangamung di kalyon nan inayan nan babain tobalon nadan mangipanuh diklamu. 23 Mu deket naliputan nan babai ya mahapul an makastigu nan tagu. Ya deket nate nan babai ya mahapul an mate nan tagu.
24 Deket kinulap di ohan taguy ohan matan di ibbana ya mahapul an kulapon yu damdamay ohan matan nan numbahul. Deke bot pinlag di ohan taguy ohan bab-an di ibbana ya mahapul an polagon yu damdamay ohan bab-an nan numbahul. 21:24 Tibon yuy Libiticus 24:20 ya Deut. 19:21 ya Mateo 5:38. Deket gini-un di ohan taguy taklen di ibbana ya mahapul damdaman gi-uwon yuy taklen nan tagun numbahul. Deket hay hukin nan taguy nagi-u ya mahapul an gi-uwon yuy hukin diyen tagun numbahul. 25 Ya deket inatungan weno liniputan di ohan taguy ibbana ya mahapul an atungan yu ya liputan yu damdamah diyen tagun numbahul.
26 Hanan dumaw-eh muttatyu nan babai weno lalaki ot gapun diye ya nakulap nan muttatyuna ya mahapul an ipaenan liblih diyen muttatyu nat hidiyey bayad di nakulapana. 27 Ya deket nakaan di bob-an nan muttatyu ya ipaenan libli nan muttatyu nat hidiyey bayad di naplagan di bab-ana.’ ”
Hay kastigun di tagun waday liniputan weno pinaten di aggayam na
28 Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tataguh tuwe: ‘Deket waday nipaen aaggayam yu ya himmakgud hi tagu ot mateh diyen hinakgud na ya mahapul an tugmilan nan aggayam ta mate. Adi makastigu nan kon bagi nah aggayam ya adiyu ihdah diyen natugmilan an aggayam. 29 Mu deket inilan nan kon aggayam an waday hinakgud na handi ya uggena impukung ya deket pimmate nan aggayam hi tagu ya mahapul an matugmilan nan aggayam ta mate ya mahapul an mate damdama nan kon bagi. 30 Mu mabalin an adi mipipate nan tagu hin bayadanay ibagan nadan tutulang nan nate ya tobalon nadan mangipanuh diklamu.
31 Takon di lalaki weno babaiy pinaten nan aggayam ya mun-ingngoy kastigun nan kon aggayam. 32 Deket pinaten nan aggayam di lalaki weno babain muttatyu ya mumbayad nan kon aggayam hi tulumpulun silber nah kon muttatyu ya mahapul an matugmilan nan aggayam ta mate.
33 Deket waday kimma-ut hi bitu ya uggena tinabab ot waday mauhbung hi aggayam di udum an tatagu 34 ya mahapul an bayadana nan aggayam. Deket nagibbun binayadana nan kon aggayam ya mabalin an ianamut na nan naten aggayam an kay na ginatang.
35 Deke bot waday duwan bulug an numpatte ot matey oha ya munhummangan nadan kon aggayam ta igattang da nan pimmatet godwaon day bayad na. Ya punggodwa-an da boy dotag nan naten aggayam. 36 Mu deket dakol tuwaliy pindug nan bulug hi udum an aggayam mu ugge impukung nan kon bagi takon di kinali dan hiya te mangindol ot deyan pimmate mo anhan hi udum an aggayam ya mahapul an hannotan nan kon bagi nan naten aggayam. Ya deket iabulut nan kon bagi, mabalin an ianamut na nan naten aggayam.’ ”

*21:17 21:17 Mateo 15:4, Marcos 7:10

21:24 21:24 Tibon yuy Libiticus 24:20 ya Deut. 19:21 ya Mateo 5:38.