22
Hay ibayad nadan Judyu hi molta da
Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tatagun kanam di ‘Hituwey kinalin Apu Dios: Deket waday nangakoh aggayam di ibbana ot patayona weno inggattang na ya naakhupan, ya mahapul an hannotanah diyen inako na. Deket bakay inako na ya liman bakay ihannot na. Deket kalneroy inakona ya opat an kalneroy ihannot na.
2-4 Mu deket naakhupan mu uggena pinate weno uggena inggattang nan inakonan aggayam ya duway ihannot na, takon di nganneh diyen aggayam. Mu deket adi kabaelan nan nangakon manannot nah inakona ya mahapul an mumbalin an muttatyun nan tagun nangakawanat boklaonay moltana.
Deket waday nangakoh hilong ot patayon nan kon bale ya adi makastigu nan pimmate te bokona bahul. Mu deket pinate nah mapat-al te igadul nan mangakoh diyen tagu ya mabahulan ta mahapul an makastigu.
Deket waday nanginguddan an nangipaeh aggayam na ot kanonay intanom di udum ya mahapul an hannotan nan kon aggayam di kinan nan aggayam na. Ya hay ihannot na ya nan kapkaphodan an malpuh intanom na.
Deket nunlogab di ohan taguh lutana ya indani ya immongngal nan apuy ot ilagat nay intanom di udum ya mahapul an bayadana nan nadadag an nitanom.
Deket waday duwan tagun nunhummangan ot ipatalun nan ohay pihhuna weno kumpulnan ngunut na nah oha ya indani ya naakoh diyen impatalu na ya nahamak nan nangako, mahapul an mundubliy ihannot nan nangako. Mu deket nama-id nan nipatalu ya kanan nan nangitaluy naako, mu adi mahamak hin dahdiy nangako, mahapul an mahumalyah diyen nangitalu nah pundayawan yu ta mainilaan hin makulug peman nan kinalina.
Deket waday diklamu yuh mipanggep hi aggayam yu umat hi baka, kabayu, kalnero weno bulwati weno waday natalak an ngunut yu ya mahapul an eyu ipanu nah pundayawan yu. Ya deket waday natalakan hi kumpulmi ya indani ya hinamak yu nah balen di udum an tagu mu ipilit nan kon balen bagi nah diye ya mahapul an eyu ipanu nah pundayawan yu ta nan kalyon Apu Dios an numbahul ya mundubliy ibayad na.
10 Deket impaptok nan ohan taguy aggayam nan ohan tagu mu indani ya nate nan aggayam weno naliputan weno naako ya maid di tistigu hin nganney makulug an naat, 11 ya mahapul an ume nan nangipaptok ta e munsapatan Apu Dios an maid di ad-adin inat na nah aggayam. 12 Deket ugge naako nan aggayam, adi bayadan nan nangipaptok nan aggayam. Mu deket makulug an naako nan aggayam ya mahapul an bayadan nan nangipaptok hidiyen aggayam. 13 Deket pinaten di mailom an aggayam ya adi mamolta nan nangipaptok, mu mahapul an ena ipatibo nah kon bagi nan naten aggayam ta panginnilaanah naat ya adi bayadan nan numpaptok nan aggayam.
14 Deket waday bimmanoh aggayam di ibbana mu indani ya waday naat nah aggayam ya ugge tinibon nan kon bagi hin nganney ustun naat ya mahapul an hannotan nan bimmano weno bayadanah diyen aggayam. 15 Mu deket wada nan kon aggayam ot tibonay naat nah aggayam ya adi bayadan nan namano. Mu deket naabangan nan aggayam ya adi mahapul an mabayadan te nan abang di kay nibayad.’ ”
Hay maphod an paki-kieh ibban tagu.
16 Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tatagun kanam di: Hituwey kinalin Apu Dios ‘Deket inhuyop di ohan lalaki on babain ugge nitbin hiya ya mahapul an iine na nan babai ya idat nay bayad diyen inayana mipuun hi maunud an pangi-e da. 17 Mu deket adi pinhod nan aman nan babain muntuluy da ya adida mun-ahawa, mu mahapul an ien nan lalakiy imbango na nah babai.
18 Hanadan mun-ayak ya mahapul an mate da.
19 Mahapul an matey makipollot hi aggayam.
20 Ya mahapul an mate nan tagun dayawona ya iappitanay udum an dios an bokon ha-on ya abu.
21 Adiyu aton di gaga-iho nadah hintaguwan an nalpuh udum an boblen immalin makiboblen dakayu te takon di dakayu ya ekayu nakibobled Egypt handi.
22 Ya adiyu aton di ad-adih nabalun babai ya nadan napuh-ig an u-unga, 23 te deket mumpahpahmok dan mumbagah baddang ke ha-on ya baddangak dida. 24 Ta gapuh namahig an bungot ku ya ipaalik di mangubat ke dakayu ta patayon dakayu ta mabalu nadan iinayan yu ya mapuh-ig nadan iimbabale yu te maid kayun aama da.
25 Ya deket mumpautang kayuh pihhuh ibba yun Hebrew an munhapul hi baddang, ya adiyu iun-unud nadah udum an mumpautang hi pihhu. Adiyu ipaporsientoy ipautang yu. 26 Ya deket inala yuy bulwatinan pangid-onan yu nah inutang na ya kahilohilong on imbangngad yu ni-an nan bulwati na 27 ten ammunah diyen wadan hiya. Te deket adiyu iathidi ya maktol ta adi mo pakahuyop hi kintol na. Te deket adiyu ipabangngad ta mumpahpahmok ke ha-on ya makulug an idat kuy ibagana, te ha-oy ya makaulleyak nadah mahmok an tatagu. 28 Adiyu pihulon weno eyu kalyon di gaga-iho nadah napilin mangipangpangulun dakayu.* 22:28 Acts 23:5
29 Deket nat-ong di page yu, napgot di mainum yu ya nal-um di bungan di intanom yu ya adiyu ibbahon umiappit ke dadiyen lebbengnan miappit ke ha-on.
Ya mahapul an iappit yun ha-on nadan panguluwan an imbabale yu, mu hay aggayam di ihannot yun iappit. 30 Ya iappit yun ha-on nan namangulun impan di baka yu weno kalnero yu. Pakiadduman yun inanah pitun algo ya in-appit yun ha-on hi mikawalun algo.
31 Deket waday aggayam yun pinaten di mailom an aggayam ya adiyu ihda, mu ipakan yuh ahu yu te tagu dakayun ha-on.’ ”

*22:28 22:28 Acts 23:5