23
Hay limpiyun pangat hi ibban tagu
Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tatagun kanam di ‘Hituwey kinalin Apu Dios: Adiyu ihinap di kumpulnan adi makulug. Ya deket muntistigu kayu ya adiyu kalyon di langkak ta baddangan yu nan numbahul.
Takon di dakdakol day mangat hi gaga-ihon munlangkak dan muntistigu ta adi maat di limpiyu ya adiyu itakdog weno eyu unnudan hidiyen aton da. Ya adi gapu te nawotwot nan nundiklamu ya hiyay baddangan yu.
Deket waday tinibo yun bimmukan an aggayam ya guyudon yu ta ie yu nah kon bagi, takon di buhul yuh diyen tagu. Deket mumpaligat di nuwang nan buhul yun adi pakataddog te madam-ot di kargana ya baddangan yu nan tagu ta pataddogon yu nan nuwang na, adi na-ala ya eyu la-uwan.
Adiyu kastiguwon di ohan tagu, takon di inila yun maid di bahul na gapu te nawotwot.
Ya adi na-ala on pabahulon yuy ohan tagu, takon di inila yun maid di bahul nat pipate yu, te kastiguwok di mangat hi athinan gaga-iho.
Deket kanan di ohan taguy bayadan dakayu ta itakdog yu nah gaga-ihon atona ya adiyu abuluton. Hay athidin bayad ya kay na kulapon di tagu ta adi maat di limpiyu nadah maid di bahulna.
Adiyu aton di ad-adi nah hintaguwan an immalih boble yu te inila yuy gibok na te takon di dakayu ya hiniktaman yuy athidi handih nakiboblayan yud Egypt.’ ”
Hay kinalin APU DIOS an algo ya toon an pun-iyatuwan nadan Judyu.
10-11 Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah holag Israel an kanam di ‘Onom an toon di punliyakan yuh papayo yu ya onom an toon di puntanoman yuh lalagunta yu ta waday aniyon yu weno apiton yuh kanon yu. Mu hanah mikapitun toon ya miathidi, adiyu ngunuwon. Ya deket waday ibungan nan datin intanom yuh di ya ihulug yu nadah nawotwot ta pangalaan dah kanon da. Deket waday tindaan da ya miathidit panganan damdaman nadan aggayam hi muyung.
12 Hi hinlingguwan ya onom an algoy pungngunuwan yu, mu hanah mikapitun algo ya itikod yun mungngunu. Ta mun-iyatu damdama nadan muttatyu yu ya nadan nalpuh udum an boblen pungngunuwon yu, takon nadan aggayam yun pun-aladuwon yu ya mun-iyatu da damdama.
13 Tibon yu ta un-unudon yun am-in datuwen kinalin APU DIOS. Adiyu dayawon di udum an dios ya adiyu oggan kalyon di ngadan da.’ ”
Hanadan tulun piyestan di Judyu
14 Kanan Apu Dios ke Moses di “Kalyom hanadah tatagun kanam di: Hituwey kinalin Apu Dios: ‘Adiyu kal-iwan an aton nan tulun piyestah katootoon. 15 Hay mamangulu ya nan Piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag an miunnud nah kinalik ke dakayun aton yu handih wada kayud Egypt. Adi kayu mangan hi pitun algo hi tinapay an nakammohan hi mumpalbag. Ya mahapul an waday iappit yu nah pundayawan yun ha-on ketuwen piyesta.
16 Hay mihaynod ya nan Piyestan di Ani. Aton yuh tuwen piyesta nah pangilappuwan yun pun-aniyan. Ya aton yu nan Piyestan di Kampu nah ahi polagan hi grapes ya nan udum an bungbunga-an 17 Katootoon hi pangatan yu ke datuwen tulun piyesta ya mahapul an umalin am-in di linalakin mundayaw ke ha-on an AP-APU an Dios yu.
18 Adiyu iappit di tinapay an nakammohan hi mumpalbag nah pun-appitan yuh aggayam. Tibon yu ta maid di matdaan hi kabigatana nadah taban di aggayam an iappit yun ha-on ke datuwen piyesta.
19 Ya mahapul an ie yuh balek an AP-APU an Dios yuy kapkaphodan hanadah mamangulun bungan di intanom yu ta miappit ke ha-on.’ ”
Adiyu iha-ang di impan di kalnero weno gulding nah gatas inana.
Hay kinalin APU DIOS an atonan kiphodan nadan Judyu
20 Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Kalyom hanadah tatagu an kanam di hituwey kinalin APU DIOS: ‘Itud-ak kuy anghel kun mangipangpangulun dakayu inggana dumatong kayu nah boblen indadaan kun pangayan yu. 21 Un-unudon yuy kalyon tuwen anghel. Adiyu ngohayon te ha-oy di nangitud-ak ke hiya. Deket ngohayon yu ya adi dakayu pakawanan. 22 Mu deket un-unudon yu ta aton yun am-in di kalyona ya ha-oy di nangamung an manangga nadah makibuhul ke dakayu. 23 Hidiyen anghel kuy mangipangulun dakayu inggana dumatong kayu nah boblen nadan Amorite, Hittite, Perisite, Kanaanite, Hibite ya nadan Jebusite. Ha-oy an Dios di makihanggan dida ta dadagok dida. 24 Adiyu dayawon nadan dios da ya adiyu un-unudon nadan aton dan mundayaw hi dios da. Dadagon yu ot ya abu nadan kinapya dan dios da ya nadan hina-ad dan batun dayawon da.
25 Deket ha-oy an AP-APU an Dios yuy dayawon yu ya idatan dakayuh kanon yu ya hay danum an inumon yu, ya kaanok di dogo yu. 26 Ya maid nadah babai yuy mangunu ya maid di adi pakaimbabale. Ya idatan dakayuh andukken biyag.
27 Patakutok ya allilawok nadan mangubat ke dakayu ta mangali kayu yaden mamtik da. 28 Pamanguluwok an ipaey inalit ta abulon da nadan Hibite, nadan Kanaanite ya nadan Hittite an wadah di. 29 Mu tibok ta adida mamingpinghan makaan am-in hi ohan toon ta maid di e matdaan. Te deket matoan nadan boble ya dumakol di mailom an aggayam ya katatakut bo kayay athidi. 30 Hay atok ya in-inutok didan pakaanon hidi inggana dumakol kayu ta punuwon yu nan boble. 31 Ahik ihamad di poppog nan boblen pangayan yu mipalpun nah Maingit an Baybay ta dumatong nah baybay ad Pilistia ta umen nah ugge naboblayan inggana nah Wangwang an Euphrates. Baddangan dakayu ta apputon yu nadan numbobleh did uwani, ta dog-alon yu didah pangayan yuh di.
32 Mu adi kayu makihayyup ke dida weno ekayu makid-um an mundayaw nadah dios da. 33 Ya adiyu iabulut didan makiboble ke dakayu te maawis kayun mangat hi punliwatan nah pundayawan dah adi makulug an dios. Te deket aton yuh diye ya madadag kayu.’ ”