24
Hanadan Olden APU DIOS an un-unudon nadan Judyu
Kanan APU DIOS ke Moses di “Ikuyug mu da Aaron, hi Nadab, hi Abihu ya nadan napitun mangipangpangulu nadah holag Israel ta tumikid kayu tuh kad-ak. Mu umohnong da nah nibata-an an mundayaw ke ha-on. He-a ya abuy mih-up ke ha-on, mu nadan ikuyug mu ya midawdawi da. Ya nadan tatagu ya adi mabalin an tumikid da tuh bilid.”
Dimmayyuh Moses ot kalyona nadah tatagun am-in nadan intugun APU DIOS an aton da. Ya am-in nadan tatagu ya kanan day “Aton min am-in danaen kinalin APU DIOS.”
Am-in nadan kinalin APU DIOS an tuguna ya intudok Moses. Nabigat kediye ya himmalaman hi Moses ot e mangapyah pun-appitan ke APU DIOS nah puun nan bilid ot ha-adonay himpulut duwan batun nah nunlinikkod diyen pun-appitan an mangitakdog nadah himpulut duwan imbabalen din ammod dan hi Israel. Indani ot ahina baalon di kakat-agun linalakin mun-appit ke APU DIOS hi maghob ya ka-ongal nan lakin babakan miappit hi punlinggopan da. Inalan Moses di godwan di dalan nadan niappit ot pun-iha-ad nah mamalukung. Hanan godwana ya inwaghik na nah kinapya nan pun-appitan.
Ya inalana nan liblun nangitudkana nadah Tugun APU DIOS ot oltonan ibidbid nadah tatagu. Kanan nadan tataguy “Un-unudon mih APU DIOS ya aton min am-in di kinalina.”
Inalan Moses nadan malukung ot waghikana nadan tataguh dalan kananay “Hituwen dalay mangihamad nah kinalin APU DIOS an atonan dakayu handih nangidatanan am-in ke datuwen Tugun.”* 24:8 Hebrews 9:20
Nagibbuh diye ot ikuyug Moses hi Aaron, hi Nadab, hi Abihu ya nadan napitun mangipangpangulu ot tumikid da nah bilid 10 ya tinibo da nan Dios dan holag Israel. Hanan timmaddogana ya kay naap-apan hi batun sapphire an munlinnang an kay ang-ang di kabunyan ten maid di kulabut. 11 Takon di inang-ang datuwen mangipangpangulun holag Israel hi Apu Dios ya uggena dinadag dida. Nangan da ya nanginum dah dih hinangngab na.
Hay niha-adan Moses hi nap-at an algo ya nap-at an hilong nah Bilid an Sinai
12 Indani bo ya kanan APU DIOS ke Moses di “Tumikid ka tuh bilid an kad-ak ta mihtu kat idat kun he-a nan duwan batun kitudokan nadan Tugun kun un-unudon nadan tatagu.”
13 Ot umgah Moses an ibbana nan bumadbaddang ke hiyan hi Joshua ot tumikid da nah bilid. 14 Kediyen inumgahan da ya kimmalih Moses nadah udum an aap-apun kananay “Had-on dakami inggana mibangngad kami. Deket waday diklamu yu ya ume kayun da Aaron ke Hur.”
15 Handih manikid da Moses ya hinophopan di kulabut nan bilid. 16 Hidiyen kulabut an kitib-an di kawadan APU DIOS ya niha-ad kediyen bilid hi onom an algo. Ya hanah mikapitun algo ya kimmalih APU DIOS nah kulabut ke Moses. 17 Hay nangang-ang nadan holag Israel an wada nah puun nan bilid hi dayaw APU DIOS nah tap-on nan bilid ya kay mundadalebdeb an apuy. 18 Immeh Moses nah tap-otap-on nan bilid an hinophopan nan kulabut ot mihdih nap-at an algo ya nap-at an hilong.

*24:8 24:8 Hebrews 9:20