31
Hanadan mangapya nah Tabernacle
Kanan bon APU DIOS ke Moses di “Pinilik di ohan holag Judah an hi Besalel an imbabalen Uri ya inap-apun Hur. Winadak ke hiya nan Espirituk ot mawaday laing nan mangapyah nganneh diyen naal-alkusan. Nalaing an mangapyah mungkaphod an ngunut an usalonay balituk, silber ya giniling an pun-alkus na takon nadan maalkusan hi nanginan batu. Nalaing bon mumpanday ya mumpaot hi kumpulmin maphod di ang-ang na.
Pinilik boh Oholiab an imbabalen Ahisamak an nahlag ke Dan an bumaddang ke hiya. Wadada boy udum hi pinilik ot wadaok ke diday ongal an kabaelan dan mangat am-in ke datuwen kinalik an pakapyam: Hanan Tabernacle, nan Kahon kun niha-adan nadan Tugun ku, nan hukap na ya am-in nadan ngunut an wada nah Tabernacle umat hi lamesaan ya nadan ngunut hidi, nan balituk an kipattukan di kingke ya nadan mausal hidi, nan altar an pun-appitan yuh kolngon yu ya am-in nadan ngunut an mausal hidi, ya nan palangganan pun-ulahan ya nan kipattukana. 10 Dida boy mangugut nadah bulwatin di padin usalon da Aaron ya nadan imbabalenah pumpadiyan da. 11 Ya diday mangapyah lana ya nan bangbanglun insenso nah Nasantun Kuwartu. Deket kapyaon da datuwe ya mahapul an paka-un-unudon da nan kinalik ke he-an pangapya yu.”
Hay kinalin APU DIOS hi aton da nah Sabadun Tungo
12 Kanan bon APU DIOS ke Moses di 13 “Kalyom hanadah ibbam an holag Israel ta aton da nan ine-en di Sabadun Tungo an adida mungngunu te hidiyey panginomnomnoman yu ta nangamung hi nakitobbalan yun ha-oy an AP-APU yu ot pumbalinon dakayun tataguk.
14 Om, maid di mungngunu kediyen algo te niong-ong ke ha-on. Deket waday mungngohen tuwen tugun ta mungngunu kediyen algo ya mahapul an mate. 15 Te waday onom an algon pangatan yun am-in hi ngunu yu, mu nan mikapitun algon Sabadun tungo ya pun-iyatuwan yu. Ipidwak an kalyon: Gapu te hituwen algo ya niong-ong ke ha-on ya wada key kahing ta mungngunu kediyen algo ya mahapul an mate. 16 Aton yun holag Israel hituwen ine-en di Sabadun Tungo ta panginomnomnoman yu ta nangamung nah nakitobbalak ke dakayu. 17 Hituwey panginomnomnoman yun ha-on te lintuk di kabunyan ya lutah onom an algo ot mun-iyatuwak handih mikapitun algo.”
18 Ginibbun Apu Dios di kinalinan Moses nah Bilid an Sinai ot idat nan hiya nan duwan batun nitudkan am-in datuwen Tugun, an hay taklena mismuy nangitudok.