32
Hay nangapyaan nadan holag Israel hi balituk an baka ot dayawon da
Handih nabaybayag hi Moses nah bilid ya naamung nadan tatagu ot kanan dan Aaron di “Agam! Mangapya ka ot kayah dios takun mangipangpangulun ditaku, te hi ke Moses an nangipangulun ditakun tumayan ad Egypt ya ugge taku inilay naat ke hiya nah nangayana.”* 32:1 Acts 7:40
Ya kanan Aaron ke diday “Deket athina ya pun-iali yun ha-on nadan balituk an hihingat nadan inayan yu ya iimbabale yu.”
Ot pungkaan nadan tataguy hihingat da ot idat dan Aaron. Inayug Aaron dadiye ot mangapyah balituk an baka. Tinibon nadan tatagu ya kanan day “Ditakun holag Israel, hituwen dios di nangipangulun ditaku ot tumayan takud Egypt.”
Handih matibon Aaron an immamlong nadan tatagu ya nangapyah pun-appitan nah hinangngab nan balituk an baka ot kananan diday “Hi bigat ya mumpiyesta takut dayawon takuh APU DIOS.”
Indanit nabigat ya nun-ihalaman nadan tatagun in-ali nadan aggayam an iappit dan maghob ya nadan aggayam an iappit dan pakihayyupan ke APU DIOS. Nunhahamul nadan tatagu ya nangnanginnum da ot manmannayo da ya loktat ya at-atton day oggan aton nadan adi mangulug ke APU DIOS ten mundaydayaw dah dios da. 32:6 Tibon yuy 1 Corinth 10:7.
Indani ya kanan APU DIOS ke Moses di “Gal-am ta mundayyu ka te inwalongak nadah tatagun impangulum an timmayan ad Egypt ot deyan at-atton day punliwatan. Kinahing dan am-in nadan tugun kun dida ot mangapya dah balituk an bakan dayawon da ot iappitan da. Kanan day hidiyey dios dan nangipangulun didan timmayan ad Egypt.
Namahig di ngohen datuwen tatagu. 10 Adim haniyan didat ma-idok dida gapuh boh-ol ku. Ta he-a ya abu Moses, di pangadduwok ta dumakkodakkol di holag mu.”
11 Mu numpahpahmok hi Moses ke APU DIOS an kananay “Apu, tipe bo anhan ta namahig di bungot mu hantudah tatagum an inihwang mu ot pakaanom didad Egypt hi nangipatib-am hi ongal an kabaelam? 12 Atom ke bo nan kanam an ma-idom dida ya pangalin nadan iEgypt di hay gapunah nangipanguluwam ke dida ya ta patayom didat maid di matdaan ke dida. Itikod mu anhan an bumoh-ol ya adim anhan ma-idon dida. 13 Nomnomom nan nakitobbalam handidah muttatyum an hi Abraham, hi Isaac ya hi Jacob. Hinamad mun kinalin dida handi an kanam di padakkolom di holag dat umat da nadah bittuwon hi kabunyan an adi mabilang. Nomnomom bon kanam ke diday datuwen holag day pangidatam nah boblen kanam an pumboblayan dat nangamung.”
14 Kay anhan ya dingngol APU DIOS hidiye ot uggena mina-id nadan tataguna.
15 Nagibbun nakihummangan hi Moses ke APU DIOS ot mundayyuh kad-an nadan ibbanan inodnana nadan duwan batun nitudok hi numbinah-el nadan Tugun. 16 Kinapyan Apu Dios dadiyen batu ya hiyay nangitudok ke dadiyen Tugun.
17 Manatong da Moses ke Joshua ya dingngol Joshuay ngalan nadan tatagu ot kananan Moses di “Tipet kay da munggugubat nah nungkampuwan taku?”
18 Kanan Moses di “Hay pangngol ku ya bokon ngalan di mangap-apput weno palak di mungkaapput, mu kay da mun-an-anla.”
19 Handih nih-up da Moses nah kampu da nah puun di bilid ya tinibona nan balituk an bakan kinapyan nadan tatagun itaytayyawan da. Bimmubbungot ot itongba na nadan duwan nadampilag an batun kikiwolona ot mapani-ang da. 20 Ya inalanah diyen balituk an baka ot gobhona. Impumbalinan kay dap-ul ot ikammonah danum ot ipainum na nadah tatagu.
21 Kananan Aaron di “Nganney inat datuwen tatagun he-a ta em in-abulut an aton dah tuwen himpappangen liwat?”
22 Kanan Aaron di “Adika bumoh-ol ke ha-on te inilam an hay gaga-ihoy pinhod dan abun aton. 23 Kanan dan ha-oy di ‘Agam! Mangapya ka ot kayah dios takun mangipangpangulun ditaku, te hi ke Moses an nangipangulun ditakun tumayan ad Egypt ya ugge taku inilay naat ke hiya nah nangayana.’ 32:23 Acts 7:40 24 Ot kalyok mon diday iali dan ha-on di balituk an hingat da ot pun-iwelek nah apuy ya naukat tun balituk an baka!”
25 Ininnilan Moses an in-abulut Aaron hidiyen himpappangen pinhod nadan tatagun aton ta gapun diye ya katataw-an di buhul da dida 26 ot e tumaddog hi Moses nah hoob nan kampu ot itkuk nan kananay “Dakayun naminhod an mundayaw ke APU DIOS, maappil kayuh tu.” Ya ammuna nadan holag Libay an immeh kad-ana.
27 Kananan diday “Kanan nan AP-APU an Dios takun holag Israel di alan yuy ispada yu ta pumpate yu datuwen ibbayun ipalpu yuh tu inggana dih bah-el na. Pumpate yu nadan tutulang yu, nadan gagayyum yu ya nadan hinag-on yu.” 28 Inun-unud dah tuwen kinalin Moses ot eda pumpate dida ya tulun libuy pinate da kediyen algo.
29 Indani ya kanan Moses ke dadiyen holag Libay di “Ad uwanin algo ya maappil kayu nadah udum an tatagu te numbalin kayun padin munhilbi ke APU DIOS te inun-unud yuy kinalinan aton yu ot pumpate yu takon di tulang yu ya imbabale yu, ot bendisyonan dakayun APU DIOS gapun diye.”
30 Handih nabigat ya kanan Moses nadah tataguy “Himpappangen punliwatan di inat yu. Mu tumikidak bo nah bilid an kad-an APU DIOS ta eyak makihummangan ke hiya ta kal-ina ot ya pakawanan dakayu.”
31 Nibangngad boh Moses hi kad-an APU DIOS ot kananan hiyay “Ongal di nunliwatan datuwen tatagu te immala dah balituk ot mangapya dah kanan dan dios dan dayawon da. 32 Mu ibagak anhan ke he-a ta kal-iwam di numbahulan da te deket adim ya kudukdul nay kaanom di ngadan ku nah nangitudokam hi ngadan di tatagum.”
33 Mu kanan APU DIOS di “Adi mabalin, ammuna nadan nunliwat ke ha-on di kaanok di ngadan da nah nangitudokak. 34 Eka ot ya abu ta ipangpangulum didat ume kayu nah boblen kinalik handin pangayan yu ot wada nan anghel kun mangipaptok ke dakayu. Mu kastiguwok danaen tatagu gapuh liwat da.”
35 Indani tut-uwa ya impaalin APU DIOS di dogo ke datuwen tatagu gapu kediyen nunliwatan dan pinilit dah Aaron an mangapyah balituk an bakan dayawon da.

*32:1 32:1 Acts 7:40

32:6 32:6 Tibon yuy 1 Corinth 10:7.

32:23 32:23 Acts 7:40