40
Hay kinalin APU DIOS an pangikapya da nah Tabernacle
Kanan mon APU DIOS ke Moses di “Hanah mamangulun algo nah mamangulun bulan di pangikapyaan yu nah Tabernacle. Ipaghop yu nan Kahon hidi ya ingkapya yu nan kurtina ta mahaniyan. Ie yu boh di nan lamesaan ya inhaad yu nadan miha-ad hidi. Ya ipaghop yu nan pangipattukan hi dilag ta ipattuk yu nadan kingkeh di.
Hanan altar an punggohoban yuh bangbanglu ya iha-ad yu nah ha-ob nan Kahon ku. Ya iha-ad yu nan kurtinah panton nan Tabernacle. Hana ken altar an punggohoban hi miappit ya iha-ad yu nah hinangngab nan panton nan Tabernacle. Ya punuwon yuh danum nan palanggana ya iha-ad yu nah numbattanan tuwen altar ya nan Tabernacle. Ikapya yuy dolan nan Tabernacle ya hina-adan yuh kurtinay hogpan hidi.
Deket nagibbu ya waghikam nan Tabernacle hi lana ya am-in nadan wadah di ta miong-ong dan ha-on. 10 Waghikam damdamah lana nan altar an pun-appitan hi maghob, nadan ngunut an mausal hidi ta miong-ong dan ha-on 11 takon nan palanggana ya nan kipattukana.
12 Ie yu da Aaron ya nadan imbabalenat ulahan yu dida nah hogpan hi Tabernacle, 13 ya ipabulwatim Aaron nan bulwatin di padi ya duyagam hi lanay ulunat kitib-anan hiya ke ya niong-ong an padin munhilbin ha-on. 14 Ipabulwatim damdama nadah imbabalena nadan kinalik an ibulwati da 15 ya duyagam hi lanay uluda, umat hi atom ama da ta miong-ong dan padin munhilbin ha-on. Hituwen pangiduyagam hi lana ke Aaron ya nadan imbabalenay kitib-anan ammunay holag dan mahanhanot an mumpadit nangamung nadah holag Israel.”
16 Inun-unud Moses am-in datuwen kinalin APU DIOS an atona.
17 Handih namangulun algo nah namangulun bulan hi mikadwan toon nipalpuh nanayanan dad Egypt ya nakapya nan Tabernacle an kiha-adan APU DIOS. 18 Impataddog Moses nadan tukud nadah kipataddogan da ot ahina pun-ikapya nadan kalkalimangngana. 19 Inatopanah na-oddan tuldan inun-unud na nan kinalin APU DIOS an atona.
20 Inha-ad na nadan duwan batun nitudkan di Tugun APU DIOS nah Kahon ot iduduk na nan duwan kaiw an pun-attang nadah natuligonggong an nitakap nah Kahon ot hukapona. 21 Impaghop nah tuwen Kahon nah Tabernacle ot itayuna nan kurtinan mihani nah Kahon. Inat na datuwe mipuun nah kinalin APU DIOS an atona.
22 Impaghop na bo nan lamesaan nah bohongnan di Tabernacle ot iha-ad nah bah-el nan kurtinah nangappit hi kannawan. 23 Inha-ad nah di nan tinapay an niappit ke APU DIOS an inun-unud na nan kinalinan atona.
24 Inhaad na nan pangipattukan hi dilag nah dommang nan lamesaan 25 ot ipattuk na nadan kingken hidi kad-an APU DIOS an inun-unud nay in-oldenan atona.
26 Inha-ad na nan altar an punggohoban hi insenso nah hinangngab nan kurtinah bohongnan nan Tabernacle, 27 ot gobhonah di nan nabanglun insenson miappit ke APU DIOS an inun-unud na bo nan in-oldenan atona. 28 Nagibbuh diye ot kurtinaana nan hogpan nah Tabernacle.
29 Inhaad na nan altar an punggohoban hi miappit nah nih-up nah panton nan Tabernacle. Ginhob nah di nadan aggayam an miappit ke APU DIOS takon nan pagen miappit an inun-unud nay in-oldenan atona.
30 Inhaad nan palangganah nah numbattanan nan panton di Tabernacle ya nan altar an punggohoban hi miappit ot punuwonah danum. 31 Hidiy pun-ulahan da Aaron ya nadan imbabalenah hukida ya takle da 32 ten humgop da nah Tabernacle. Inat nah tuwe mipuun nah in-olden APU DIOS an atona.
33 Hay nanguddidin inat Moses ya kinurtinaanay nunlinikkod nan dolan di Tabernacle ya nan hogpan kediyen dola ot hidiyey ginibbun di ngunu nah Tabernacle.
Hay immaliyan nan kulabut nah Tabernacle
34 Indani ya hinophopan di kulabut nan Tabernacle ya humihhili te wadah APU DIOS hidi. 35 Ot adi mo pakahgop hi Moses te hinophopan diyen kulabut ya humiliy dayaw APU DIOS hidi.
36 Deket timmap-o nan kulabut ta mange on ahida inumga nadan holag Israel an umeh pangayan dan miun-unnud da. 37 Mu deket nuntikod on nuntikod da damdama. Deket nadlig on nadlig da damdama. 38 Deket mapat-al on nuntikod nan kulabut an mipottok nah tap-on nan Tabernacle ya deket nah hilong on numbalin hi kay apuy ta panilag nadan holag Israel ta pakatibo da. Hidiyen kulabut ya wadat nangamung kediyen nundanallanan da.* 40:38 Tibon yuy Exodus 13:21-22.

*40:38 40:38 Tibon yuy Exodus 13:21-22.