Libiticus
Hay mipanggep ketuwen liblu an Lebiticus
Hituwen liblu an Lebiticus di nitudokan nadan mahapul an aton nadan holag Israel an mumbiyag ta damanan tobalon APU DIOS an mibilang dan maphod ya malini. Hay ohan aton dat damanan abuluton APU DIOS didan malinih hinangngab na ya iappit da nadan intugunan iappit dan hiya. Tinuddun APU DIOS hi Aaron ya nadan linalakin imbabalenan mumbalin an padit diday mangiat nadah iappit nadan tatagut mipmiphod an miappit ke APU DIOS.
Ya intugun APU DIOS ke didan mahapul an makaphod da ta umat da ke hiya an makaphod ta paamlongon da hiya. (11:44-45; 1 Pedro 1:15-16) Intuguna bon didan mahapul an pinhodon day ibba da umat hi naminhod dah adol da. (19:18, Marcos 12:31)
Hanadan nitudok ketuwen liblu:
1. Hay mipanggep nadah liman nunhihinnatkon an miappit ke APU DIOS. (1:1—7:38)
2. Hay numpadiyan Aaron ya nadan linalakin imbabalena. (8:1—10:20)
3. Hanadan Tugun an panginilaan hin mibilang an malini weno adi maliniy ohan tagu, nadan makan ya hay mipanggep hi dogo. (11:1—16:34)
4. Hanadan panion aton di tatagu ya nadan udum an ine-en mahapul an aton da. (17:21—25:55)
5. Hanadan bendisyon ya nadan kastigu. (26:1-46)
6. Hanadan mipanggep hi tatagu, aggayam ya lutan niong-ong ke APU DIOS. (27:1-34)
1
Hanadan miappit an maghob
Hi APU DIOS an wada nah Tabernacle ya inayaganah Moses ot kalyonan am-in ke hiyay un-unudon nadan holag Israel ten mun-appit dah aggayam da, umat hi baka, kalnero ya gulding.
Kananan hiyay “Hituwey kalyom ke dida: ‘Deket hay iappit nan tagu ya maghob an baka, mahapul an hidiye ya laki ya maphod an maid di dipektona. Iali nah diyet idawat na nah padi nah hogpan hi Tabernacle ta abuluton APU DIOS. Ihakmon diyen taguy takle na nah ulun nan baka ta abulutonah diyen iappit nat makaan di liwat na. Kolngon diyen tagu nan bakah di ne alan nadan padin imbabalen Aaron di dalan diyet iwaghik da nah altar nah hinangngab nan Tabernacle. Ne latlatona nan bolat diyen baka ta ahina tanogtogona yaden punha-adan nadan padin imbabalen Aaron hi kaiw nan altar ta mun-apuy da. Ne itap-o da nadan natanogtog an dotag nan baka takon nan uluna ya tabana nah mumbabalan kaiw. Mu nadan putuna, altena ya balana, takon nadan hukina ya ulahan nan tagu ta id-um nan padin gobhon nah altar ta iappit nah APU DIOS ya hay hamuy tuwen miappit ya umipaamlong ke hiya.
10 Deket hay iappit nan tagu ya kalnero weno gulding, mahapul an hidiyen iappit na ya laki ya maid di dipektona. 11 Kolngona nah nangappit hi kannawan nan altar hi hinangngab APU DIOS. Ya iwaghik nadan padiy dalana nadah dingding diyen altar. 12 Tanogtogon nan taguy dotag diyen kalnero weno gulding ne alan nan padit itap-o na nah mumbabalan kaiw nah altar takon di uluna ya tabana. 13 Ya mahapul an ulahan nan taguy putuna diye, hay altena ya balana takon nadan hukinat id-um nan padin gobhon nah altar ta iappit nan APU DIOS ya hay hamuy tuwen miappit ya umipaamlong ke hiya.
14 Deket hay miappit an maghob ya hamuti, mahapul an hidiye ya paloma weno balug. 15-16 Ien nan padi nan hamuti nah altar ta tilononay bagang na ya kaanonay bintuul na ya nan kinanat iwele na nah pangiha-adan dah dap-ul nah e-elen nan altar nah nangappit hi timilan di algo. Ya itodtod nay dalan diyen hamuti nah dingding nan altar. 17 Ne hoklaonah diyen hamuti mu tibonat adi malahla nan payak na ne ginhob na nah altar ya hay hamuy tuwen miappit ya umipaamlong ke APU DIOS.