2
Hay nanudduwan Apu Dios ke Ezekiel an mumbalin hi profetas
Kananay “He-an tagu, umina ka. Pinhod kun makihummangan ke he-a.” Ya nihkop ke ha-on nan Espiritun Apu Dios ot ipataddogak. Mungkalin kananay “He-an tagu, ipae daka nadah makangohhen tatagud Israel. Mangohe handidan aammod da ya takon di dida ya ngohayonak ingganad uwani. Dadiyen tatagun pangitud-akak ke he-a ya naligat dan matuttuduwan ya mangohe da. Mu itud-ak dakat em kalyon ke diday mensahen malpun ha-on an Nakattag-en AP-APU. Te takon hin kananat donglon da weno adida te makangohhe da mu ta inilaon dan wada ke diday profetas. Adika tumakut ke dida takon di nganney kalyon dan panaktakut dan he-a. Dida ya mialig da nah makataddom an pagit. Paddungnay linikkub dakah gayyaman, mu adika tumakut ke dida. Mahapul an kalyom am-in ke diday kalyok ke he-a, takon hin kananat donglon da weno adi. Mu inilak an adida donglon te makangohhe da tuwali. Donglom boh tuwen kalyok ke he-a. Adim iun-unud hi at-atton dat eka damdama mungngohe. Aga, takangom ta kanom tun idat kun he-a.”
Indani ya mungkidongdong on takle ke ha-on an waday inodnanah naluddun an papel. 10 Binokyag nan takleh diyen papel ya tinibok an natudkan di numbinah-el hi kantan di nate, kantan di u-umyungan an tagu ya kantan di kadadagan.