Ezekiel
Hay mipanggep ketuwen liblu an Ezekiel
Hi Ezekiel ya numbobled Jerusalem. Hanadan tatagud Judah ya Jerusalem, takon nadan mangipangpangulun dida ya nunliwaliwat dan APU DIOS immam-ana nan pundayawan da ya punhilbiyan da nadah udum an dios an uggeda inohhan Apu Dios an hiya ya abuy makulug an Dios. Kinali deke on in-abulut Apu Dios an apputon nadan iBabilon didah gubat hidid Judah ya Jerusalem ta miey udum ke didan balud ad Babilon. Hay pinghanah naatan tuwe ya handih 606 B.C. an ketuwey niayan Daniel ya nadan ibbanan holag Israel an balud ad Babilon. Hay pidwanah naatan tuwe ya handih 597 B.C. ot wada boy ohan grupun holag Israel an ibbadah Ezekiel an nied Babilon an balud.
Hidid Babilon ya numbobleh Ezekiel ad Tel Abib an hidiy numboblayan nadan ibbanan holag Israel. Handih tulumpuluy toona ya tinuddun Apu Dios hiya an munhilbin profetas na. Inlappun Ezekiel an kalyon hanadah ibbanan holag Israel an ugge pay nagibbuy pangastigun Apu Dios ke didan tatagud Judah ya Jerusalem. Kinali nan dakol ke diday ahi mateh gubat, dogo ya bitil ya ahi makadaddag di boble da takon di Jerusalem ya nan Templon Apu Dios.
Adi pinhod nadan tatagun kulugon hi Ezekiel te hay boble dan Judah ya Jerusalem ya indat APU DIOS ke dida. Hay oha bo ya kulugon dan hi Apu Dios ya makiha-ad ke dida nah Templo nan kinapya dan kiha-adana. Man-ut athidiy pangulug da mu adida abuluton ya uggeda impunnanong an inun-unud di nakitobbalan Apu Dios ke dida. Kinali immanung di inabig Ezekiel an maat ke dida handih 586 B.C. an dinadag di iBabilon di boble da an Jerusalem ya nan Temploh di.
Kediye ya kinulug mon nadan holag Israel an ibban Ezekiel di kalkalyona. Kinalinan didan adi iwalong Apu Dios didat nangamung, te ahina ibangngad didah boble da ya ahina ibangngad di pun-ap-apuwan di ohan holag David. Kinali na bon ahi ibangngad Apu Dios di nakitobbalanan didat makiha-ad bon dida. (37:24-28)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay nanudduwan Apu Dios ke Ezekiel an profetas na nadah holag Israel ad Babilon. (chapters 1-3)
2. Impainilan Ezekiel hanadah tatagud Judah ya ad Jerusalem an ahi kastiguwon Apu Dios dida. (chapters 4-24)
3. Impainilan Ezekiel nadah tatagun bokon Judyu an ahi kastiguwon Apu Dios dida. (chapters 25-32)
4. Impainilan Apu Dios an ahina bo bendisyonan nadan holag Israel. (chapters 33-48)
1
Hay pinghanah numpatib-an Apu Dios ke Ezekiel
Handih mikaliman algoh mikap-at an bulan an kediyey mikahimpulut tulun toon hi numboblayan min nadah ibbak an iJudah an nied Babilon nah pingngit di Wangwang an Kebar ya kay nibughul di kabunyan ot mumpatiboh Apu Dios ke ha-on.
Kediyey mikaliman toon hi niha-adan nan patul min hi Jehoiachin hitud Babilon nipalpu handih nangialiyan dah tun hiya. Hi APU DIOS ya kimmalin ha-on an hi Ezekiel an padin imbabalen Busi hidi nah pingngit di Wangwang an Kebar ad Babilon ya ginibok kuy ongal an kabaelana.
Intangad ku ya tinibok an mangaliy puwok an nalpuh nangappit hi north ya mungkikil-at. Malpu nan kil-at nah mahdol an kulabut. Ya nan humiyowan nan kil-at ya kay waday giniling an mumbonyag. Matibok nah gawwan dadiyey opat an matagun kay taguy ang-ang da. Man-ut kay taguy ang-ang da, mu opat di anga da ya opat di payak da. Nun-andong di huki da ya waday kukub dan kay kukub di baka ya munlitaak an kay nadangihan an giniling. Wada boy opat an takle dan nungkidokkop nadah payak da. Ya nundadattum di udun di payak da. Deket madlig da ya madlig dan am-in ya adi mahapul an muntilon da takon di daanay pumpaeyan da.
10 Hin-op-at ya nunhihinnatkon di angan dadiyen opat an matagu. Angan di taguy hinangngab, angan di layon nan kannawan, angan di bulug an baka nan kannigid ya angan di tulduy indoggan. 11 Hay hindudwan payak da ya nitaggen nidatum di ududah udun di payak nan kapaldang da. Ya hay duwa ya nihophop hi adol da. 12 Am-in dadiyen opat an matagu ya nunhihinnatkon di nangihanggaan da. Ta damanan mumpae dah kumpulmin pinhod da. Adi mahapul an munliggu da. 13 Waday kay mundadalang an apuy an adi dumin-ong ke didan opat an matagu. Deke on dimmalebdeb hidiyen apuy ta ipaenay kil-at. 14 Dadiyen opat an matagu ya mumbinangngad dan umat hi kinapaspas di kil-at.
15 Kediyen ang-ang-angok dadiyen opat an matagu ya tinibok on opat an pilid hi kad-an da nah lutan hin-oh-a da. 16 Nun-iingngo dadiyen opat an pilid ya munlitaak dan kay da nakapyah chrysolite. Wada boy hin-oh-an pilid dan niballabag an hidiyey mikadwan pilid da. 17 Ta mabalin an takon di daanay pumpaeyan dadiyen opat an matagu ya damanan mumpae dadiyen pilid hi kumpulmin pinhod dan pumpaeyan an adi mahapul an eda mabangiw. 18 Natag-e nadan pilid ya namataan nadan pipingngit da.
19 Deket nadlig nadan opat an matagu on nakidlig ke dida nadan pilid ya deket timmap-o da on timmap-o damdama dadiyen pilid. 20 Ne deket ume dadiyen opat an matagu nah pinhod dan pangayan on naki-e damdama nadan pilid te dadiyen opat an mataguy mangimanmandal ke dida. 21 Kinali am-in di kadligan dadiyen opat an matagu, on nitabin nadan pilid. Deket nuntikod da on nuntikod damdama nadan pilid ya deket timmap-o da on timmap-o da damdama.
22 Hanah tap-on di ulun dadiyen opat an matagu ya waday niatop an munlitaak an batu. 23 Ya hidi nah da-ul diye ya dehdi nadan opat an matagun waday oha ke dida on pinayyad nay duwan payak na. Ya inhophop dah adol day duwan payak da. 24 Muntayyapan da ya dingngol kuy gangon nadan payak dan kay gangon di dalluyun hi baybay ya umat hi gangon di dakkodakkol an tindalun mun-altitu ya umat hi gangon di kalin nan Dios an Kabaelanan am-in. Deket nuntikod dan tumayap on inhophop dah adol day payak da.
25 Muntattaddog dan nida-ul di payak da ya waday kimmalin nalpu kediyen kay niatop nah tap-on di ulu da. 26 Ya hidi nah tap-on diye ya wada on kay ubunan di patul an nakapyah nanginan batun sapphire ya nan inumbun kediyen ubunan ya kay tagu. 27 Mipalpuh gitang na ingganah uluna ya kay nadangiyan an giniling an naldang ya mipalpuh gitang na ingganah hukina ya kay mumbabalan apuy ya makahhiyon am-in di adol na. 28 Hidiyen hiyona ya kay at-atibungalon.
Athidiy nangang-ang ku nah dayaw APU DIOS. Kediyen nangang-angak ya nunlukbubak nah luta. Indani ya wada on dingngol kun mungkali.