5
Hay dasal nadan tatagun Apu Dios hi pumpahpahmokan da
“Apu Dios, adim anhan kal-iwan nadan na-na-at ke dakami. Ya uhdungan dakamit tibom di nibabainan mi. Binoltan di tatagun nalpuh udum an bobley boble mi. Ot diday miha-ad hi nunhituwan mi. Ya napuh-ig kami te pinaten di buhul miy aama mi ot mabaluy iina mi. Hay danum an inumon mi ya hay itungu mi ya mahapul an bayadan mi yaden nangina. Namahig an naligat di ipangunu dan dakamin mialig kamih kabayu ya nuwang. Ya takon di naka-atu kami ya adi dakami iabulut an mun-iyatu. Ta hay mo aton min tumagu ya ekami mungkodkodoh kanon mid Egypt ya Assyria. Handidan aammod miy nunliwat mu nate da ot dakamiy namoklah liwat da.
Nihannot nadan nakababban tatagun di buhul mi nadah aap-apu mi ot diday mun-ap-apun dakami. Ya ongal di kabaelan dat maid di pakaihwang ke dakami. Ya ilamangan miy nitaguwan mi gapuh emi panamakan hi kanon mi nadah e-elen di boble. 10 Gapuh namahig an inagang mi ya mundogo kami ya mun-aatung di adol min kay pugun. 11 Pinilit di buhul min inhuyop di inayan mi ya iimbabale min binabaih tud Zion. 12 Ya intayun da nadan aap-apu mi. Maid boy lispitu dah aam-ama. 13 Pinilit day kakat-agun linalakin iimbabale min munggiling hi wheat an kay da himbut. Eda impun-ubuy u-ungan imbabale min linalakih kakaiw yaden mundangngewan da gapuh dam-ot na. 14 Hanada ken aam-ama ya adida mo e um-umbun nah hoob nan boble ya nadan kakat-agu ya adida mo mumpagangoh pun-an-anlaan.
15 Maid moy an-anla mih biyag mi. Kanan ot ya abuy manmannayo kami gapuh amlong mi ya kon ot u-umyung kami. 16 Maid moy dayaw di Zion an ipahhiya mi ya mahmok kami mo te nakastigu kami gapuh liwat mi. 17 U-umyung kamin abu ya kumogakoga kamit adi kami pakatiboh ang-angon mi te mihaniy luwa mi. 18 Man-uke ya nadadag di boble mi an Zion ta kaiingle ya kikimngao te nataynan. Ta abuna mo nadan mailom an aggayam di mundallanan hidi.
19 Mu takon di athidi ya he-a Apu Dios di mun-ap-aput nangamung. 20 Tipet edakami inwalong hi nabayag? Kon ahi dakami bo nomnomon? 21 Ayagan dakami anhan Apu Dios ta mibangngad kamin he-a! Ya daan mo anhan ta ibangngad mu handin dayaw mi tuwali 22 weno kon iwalong dakamit inggana? Kon nanongnan bumobboh-ol kan dakami?”