10
Hay implanu dah panikod dah pakiapuwan di holag Israel nadah bokon da ibban holag Israel
Kediyen nunyuung hi Ezra an mundasal hidih hinangngab nan Templon mungkogan pungkalinay nunliwatan da ya immali day dakol an ibbanan holag Israel an aam-ama ya iin-ina, u-ungan linalaki ya binabai ot maamung dah kad-anan namahig di koga da. Indani ya kanan Sekaniah an imbabalen Jehiel an holag Elam ke Ezray “Uggemi inun-unud hi Apu Dios ot makiapu kami hantudah tataguh tu, mu takon di athidi ya waday namnama takun holag Israel. Ad uwani ya hammadon min kalyon ke Apu Dios an itud-ak mi nadan binabain in-ine mi ya nadan imbabale min dida. Un-unudon miy kalyom ya hay kalyon nadan udum an makangngun-unud hi tugun Apu Dios. Ya aton min am-in di kanan nan Tugun Apu Dios an aton mi. Aga, nangamung ka kattog hi pinhod mun aton ke dakami. Dakami ya un-unudon miy pinhod mu.”
Timmaddog hi Ezra ot punsapataona nadan ap-apun di papadi, nadan ibbadan holag Libay ya nadan udum an ibbadan holag Israel an aton da nan kanan Sekaniah ot munsapata dan am-in. Indani ya timmayan hi Ezrah hinangngab nan Templon Apu Dios ot umeh kampun Jehohanan an imbabalen Eliashib ot hidiy pun-iyananan nanongnan u-umyungan gapuh adi pangun-unudan nadan ibbanan holag Israel. Kediye ya ug-ugge imminum ya ug-ugge nangan. 7-8 Hanadan aap-apu da ya impae day tudok nadah tatagu ot ipainila dan dida an am-in nadan numpumbangngad hidi nah boble da ya maamung dad Jerusalem. Waday tulun algon punhoodan dan dida ta hanan adi umali ke dadiyen algo ya adi mo mibilang an ibbada ya alan dan am-in di nganneh diyen limmuna.
Indanit mikatlun algo kediyen mikadwan pulun algoh mikahiyam an bulan ya am-in nadan linalakin holag Judah ya holag Benjamin ya naamung dad Jerusalem nah dolan nan Templon Apu Dios. Munggagayonggong nadan tatagu te timmakut da, gapu te importanten abu nan punhuhummanganan da ya namahig di udan. 10 Timmaddog hi Ezra ot kanana nadah tataguy “Ugge kayu nangun-unud ot iine yuy binabain bokon taku ibban holag Israel ta gapun dakayu ya namam-ay bahul takud uwanin holag Israel mu handi. 11 Hay mo aton yu ya kalyon yuy liwat yun APU DIOS an Dios handidan aammod taku ya aton yu nadan umipaamlong ke hiya. Adi kayu miad-addum hanadah bokon taku ibba. Ya takon nadan nun-iine yun binabain bokon taku ibban holag Israel ya pun-itud-ak yu dida.”
12 Initkuk nadan tataguy humang dan kanan day “Aton mi danaen kanam an aton mi.” 13 Muden kanan da boy “Mu nganney innun an dakkodakkol kamin nangat ketuwen punliwatan? Ta hidiye nan adinadaman e magibbun maat hituwe hi oha weno duwan algo. Adinadaman ekami miha-ha-ad hituh dola te deyan manginudan. 14 Daan mot nadan ap-apu miy mangitakdog ke dakamin am-in? Am-in nadan nakiineh binabain bokon taku ibban holag Israel ya umali dah tu nah nagtud an algo ya mahapul an maki-ali da nadah aap-apu ya huwes dah boble da. Ta matikod di boh-ol Apu Dios ke dakami gapun tuwen inat mi.” 15 Ya tobalon am-in nadan tataguh diye. Ammunah Jonathan an imbabalen Asahel ya hi Jahseiah an imbabalen Tikbah an ugge naminhod kediye. Takon hi Meshullam ya hi Sabbetha an holag Libay ya adida damdama pinhod hidiye.
16 Dadiyen tatagun nibangngad ya tobalon dah diyen kanan nan padi an hi Ezra. Ot pumilih Ezra nadah aap-apun nadan holag Israel ot itudok nay ngadan da. Kediyen namangulun algo kediyen mikahimpulun bulan ya inlappu dan mun-imbistigal. 17 Ot kediyen tulun bulan ya inimbistigal dan am-in nadan linalakin nangiine nadah binabain bokon da ibban holag Israel.
18 Datuwe nadan nitudok an linalakin holag Libay an nangiineh binabain bokon da ibban holag Israel. Hanadan padin nakiineh umat hidin binabai: hi holag Joshua an imbabalen Jehosadak ya nadan tutulang na: hi Maaseiah, hi Elieser, hi Jarib ya hi Gedaliah. 19 Dida ya insapata dan ibolhe day inayan da ot iappit da on lakin kalnero gapuh liwat da. 20 Hanadah holag Immer ya hi Hanani ya hi Sebadiah. 21 Hanadah holag Harim ya hi Maaseiah, hi Elijah, hi Semaiah, hi Jehiel ya hi Ussiah. 22 Hanadah holag Pashur ya hi Elioenai, hi Maaseiah, hi Ismael, hi Nethanel, hi Josabad ya hi Elasah.
23 Hanadah holag Libay ya hi Josabad, hi Simei, hi Kelaiah an Kelita di ohan ngadana, hi Pethahiah, hi Judah ya hi Elieser.
24 Hanadah mungkanta ya ammunah Eliashib. Hanadah mungguwalya nah hoob ya da Sallum, hi Telem, ya hi Uri.
25 Hanadah ibbadan holag Israel: Hanadah holag Paros ya hi Ramiah, hi Issiah, hi Malkijah, hi Mijamin, hi Eleasar, hi Malkijah ya hi Benaia.
26 Hanadah holag Elam ya hi Mattaniah, hi Sekariah, hi Jehiel, hi Abdi, hi Jeremot ya hi Elija.
27 Hanadah holag Sattu ya hi Elioenai, hi Eliashib, hi Mattaniah, hi Jeremot, hi Sabad ya hi Asisa.
28 Hanadah holag Bebai ya hi Jehohanan, hi Hananiah, hi Sabbai ya hi Atlai.
29 Hanadah holag Bani ya hi Meshullam, hi Malluk, hi Adaia, hi Jashub, hi Seal ya hi Jeremot.
30 Hanadah holag Pahat Moab ya hi Adna, hi Kelal, hi Benaia, hi Maaseiah, hi Mathaniah, hi Besalel, hi Binnui ya hi Manasseh.
31-32 Hanadah holag Harim ya hi Elieser, hi Issija, hi Malkijah, hi Semaiah, hi Simeon, hi Benjamin, hi Malluk ya hi Semariah.
33 Hanadah holag Hashum ya hi Mattenai, hi Mattattah, hi Sabad, hi Eliphelet, hi Jeremai, hi Manasseh ya hi Simei.
34-37 Hanadah holag Bani ya hi Maadai, hi Amram, hi Uel, hi Benaia, hi Bedeiah, hi Keluhi, hi Baniah, hi Meremot, hi Eliashib, hi Mattaniah, hi Mattenai ya hi Jaasu.
38-42 Hanadah holag Binnui ya hi Simei, hi Selemiah, hi Nathan, hi Adaiah, hi Maknadebai, hi Sasai, hi Sarai, hi Asarel, hi Selemiah, hi Semariah, hi Sallum, hi Amariah ya hi Joseph.
43 Hanadah holag Nebo ya hi Jeiel, hi Mattitiah, hi Sabad, hi Sebina, hi Jaddai, hi Joel ya hi Benaia.
44 Datuwen am-in an linalaki ya in-ine day binabain bokon da ibban holag Israel. Imbolhe da nadan iinayan da ot itud-ak da dida takon nadan imbabale da.