Nehemiah
Hay mipanggep nah liblu an Nehemiah
Hi Nehemiah ya muttatyun nan patul an hi Artaserses ad Susa. Mu indani ya waday nipainilan nalpud Jerusalem an adi maphod di ma-maat hidi. Hanadan holag Israel an nibangngad hidi ya mabulubulun da. Te man-ut niphod nan Templo mu nan alad hi nunlinikkod nan boble ya nadadag. Ta hidiye nan maid di punhanin nadan holag Israel nadah buhul dan numbobleh nunlinikkod ke dida.
Ot e makihummangan hi Nehemiah nah patul ta iabulut nan umed Jerusalem ta ena iphod nan boble ya hay alad na ya timbal nan patul. Hituwen libluy nitudokan di inat Apu Dios an namaddang ke Nehemiah an nangipangpangulun mangiphod nah alad di Jerusalem takon di wadaday buhul dan mangiadih pangiphodan da kediye.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Impangulun Nehemiah di pangiphodan da nah alad hi nunlinikkod di Jerusalem. (chapters 1-7)
2. Imbidbid Ezra nan Tugun Apu Dios nadah holag Israel ya nuntutuyu dah liwat dan Apu Dios. (chapters 8-10)
3. Wadaday udum an holag Israel an numboble nah probinsiyan di Judah ya Benjamin an nit-an ad Jerusalem ot mumboble dah di. (chapter 11)
4. Niong-ong ke Apu Dios nan alad di Jerusalem. (chapter 12)
5. Kinastigun Nehemiah nadan adi mangun-unud nah Tugun Apu Dios. (chapter 13)
1
Hay nitudok mipanggep hi inat Nehemiah an imbabalen Hakaliah
Datuwe nadan inat ku an hi Nehemiah an imbabalen Hakaliah. Kediyen bulan an Kisleb handih mikaduwampulun toon an numpatulan Artaserses ya ha-oy an hi Nehemiah ya wadaak ad Susa an numboblayan nadan ap-apu kediyen boble. Indani ya immalih tulang kun hi Hanani an wada day ibbanan nalpu dad Judah. Ot hanhanak ke diday mipanggep hi Jerusalem ya nadan ibbamin Judyu an nibangngad an nalpud Babilon an niayan da handi. Ya kinali dan ha-on an maligligatan nadan dehdin nibangngad. Ya nadan numbobleh nungkih-up ya pipihulon da dida. Ya hanan binattun alad ya nanongnan athidin ugge niphod nipalpu handih nadadagana takon di dakkig nadan hoob an naghob handi ya ugge niphod.
Handih dingngol kun athitu ya inumbunak an namahig di kogak gapuh hakit di nomnom ku. U-umyunganak ya ug-uggeyak nangan hi kaatnan algo ot mundasalak ke Apu Dios hi kabunyan. Kanak hi dasal kuy “AP-APU an Dios hi langit, natag-e kan abu kinali un-unudon dakan dakami. He-a ya paannungom di kalyom hanadah naminhod ke he-a ya mangun-unud hi pinhod mu. Apu, donglom anhan di dasal ku nah mapat-al ya nah hilong. Hay idasalak ya nadan muttatyum an holag Israel. Abulutok an nunliwat kamin nadah tataguk. Takon di ha-oy ya nan pamilyak ya nunliwat kami. Gaga-iho nadan inat min uggemi inun-unud nadan tugun an indat mun Moses an muttatyum.
Nomnomom anhan ad uwani handin kinalim ke Moses an kanam di ‘Deket adiyak un-unudon ke dakayu ya iwahit dakayun am-in hi kabobboble tuh luta. Mu deket muntutuyu kayu ta mangun-unud kayun ha-on ya ibangngad dakayu nah boblen pinilik an pundayawan yun ha-on takon di daana tuh lutay kad-an yu.’
10 Apu Dios, datuwe nadan muttatyum ya tatagum an inihwang mu gapuh ongal an kabaelam. 11 Donglom anhan Apu tun dasal ku. Ya donglom damdamay dasal nadan udum an muttatyum an naminhod an mundayaw ke he-a. Ya baddanganak anhan Apu ta umule nan patul ke ha-on hi ek pumbagaan hi baddang.”
Ketuwen tiempo ya ha-oy di mumpaptok hi mainum an inumon nan patul.