2
Ohan algo handih nala-uy opat an bulan an mangmangngan nan patul ya in-ek nan mainum an inumona. Maid handiy nangang-anganan ha-on an eyak u-umyung, abunad uwani ot hanhananan kananay “Tipet u-umyung ka? Adika met mundogo! Ya nganney gapunat u-umyung ka?”
Ya timmattakutak ot uggek inilay ihumang ku. Naala mo ot kanak di “Hana ot ta munnanong kan mumpatul! Nganney innuk an umamlong an nan boble min nilubukan handidan aammod mi ya nanongnan nadadag ya hanada ke bon hoob na ya nunnanong an ugge niphod te naghob handi.”
Kanan nan patul di “Ot nganney pinhod mun aton taku?”
Uggeyak ni-an himmumang ot mundasalak ke Apu Dios ot ahik kanan ke hiyay “Deket maule kan ha-on ya iabulut mut umanamutak ad Judah an numboblayan handidan aammod ku ta ek iphod.”
Ya timbal nan patul hidiyen imbagak. Hanan inayana ya inumbun hi paldang na. Hinanhanan nan patul hin kaatnay algoh kiha-adak hidi ya hin kakon-anay ahik kibangngadan ot kalyok ke hiyay algon pangayak.
Kanak bon hiyay “Daan mo anhan apu patul, ta deket pinhod mu ya muntudok kah ek idat nadah gobernador nadah probinsiad Euphrates nah nangappit hi kalin-oban di algo ta umipakuyug da ke ha-on hi pun-ibbak an mibangngad ad Judah ta maid di ad-adin maat ke ha-on. Ya muntudok ka anhan ke Asap an mumpaptok nadah muyung mut idattanak hi kaiw an ikapyak hi hoob nan Templo ya hoob nan boble ya hay ikapyak hi balek.” Ya gapuh ulen Apu Dios ke ha-on ya in-abulut nan patul.
Ot umeyak ke dadiyen gobernador nadah bobled Euphrates nah nangappit hi kalin-oban di algo ot idat kun dida nan tudok nan patul. Impaki-en nan patul ke ha-on di udum hanadah ap-apun di tindaluna ya nadan tindalunan nungkabayun mungguwalyan ha-on. 10 Mu handih dingngol da Sanballat an iHoron ya hi Tobiah an ap-apud Ammon di mipanggep kediye ya mabulun da te immaliyak an mangipaptok hi kiphodan nadan holag Israel.
11 Immeyak ad Jerusalem ot mihdiyak hi tulun algo. 12 Mu maid di nangipainilaak nah impanomnom Apu Dios ke ha-on an atok hi kiphodan di Jerusalem. Kediyen hilong ya immawitak hi pun-ibbak mu uggeda nuntakkeh kabayu te oha nan kabayun nuntakkayak. 13 Ot luma-u kamin indalan mi nah Hoob hi nangappit nah kalin-oban di algo nah Nundotal. Lina-uwan mi nan kanan dan Ob-ob di Dragon ot ume kami nah Hoob di Basuraan ya tinibok an nadadag nan binattun alad ya naghob nadan hoob. 14 Ne hanah nangappit hi timilan di algo ya numpaeyak nah hogpan nah Hoob di Ob-ob ya nah Lobong di Patul mu maid di pangipadalanak nah kabayuk ta mala-uwak. 15 Ot mumpadayyuwak nah Nundotal an Kidron yaden ang-ang-angok nan binattun alad. Indani ot mibangngadak nah nangidalanak hi binuddalak. Hinumgopak bo nah boble an indalan ku nah hoob nah nangappit hi nundotal.
16 Maid nadah ibbak an Judyuy nanginila hin daanay nangayak weno nganney at-attok te uggek impainilan dida takon nadan papadi, nadan aap-apu ya nadan oopisyal weno dahdin ahi makibaddang nah ngunu. 17 Muden impainilak mon didan kanak di “Deyan maligatan taku te nadadag tun boble taku takon nadan hoob na. Kinali mahapul an iphod taku takon nadan binattun alad nat adi taku mo mibabain.” 18 Ot kalyok ke diday inat Apu Dios an namaddang ke ha-on ya kinalik boy mipanggep hi kinalin nan patul.
Ya kanan day “Om, tobalon min iphod taku tun boble taku.” Ot ilappu dan mungngunu.
19 Handih dingngol Sanballat, hi Tobiah, hi Geshem an Arab di mipanggep nah emi aton ya katataw-an dakamin kanan day “An kabaelan yu ni-bon mangat ke dadiye? Ipatpatibo yu ot nin di ngohe yu nah patul?”
20 Hinumang kun kanak di “Baddangan dakamin nah Dios hi langit an mangat ketuwen ngunu. Dakamin muttatyuna ya iphod mi tun boble mi, mu adi mabalin an ekayu makiboble te maid di kalebbengan yu.”