2
Hay mikapitun algo
Athituy nunlutuwan Apu Dios hi luta ya kabunyan ya am-in di wadah di. Ginibbunan am-in dadiyen ngununa ot nah mikapitun algo ya nun-iyatu.* 2:2 Hebrews 4:4,10 Binendisyonanah diyen mikapitun algo ya imbilang nah diyen algon ngilinon te kediyey nangibbuwanah ngununa ot mun-iyatu.
Athituy nunlutuwan APU DIOS hi kabunyan ya luta ya am-in nadan wadah di.
Hanan Lagunta an Eden
Kediyen nunlutuwan APU DIOS hi luta ya kabunyan ya maid di nitanom ya maid di tinummol hi nganneh diye te maid di impaalinah udan ya maid di muntanom, mu indani ya wadaday mun-otbol ta madanuman di luta.
Indani ya immalah APU DIOS hi luta ot kapyaonay adol di tagu ot hap-udanay olong na ya yimmahya. 2:7 Tibon yuy 1 Corinth 15:45.
Wada nan Lagunta an Eden an tinanoman APU DIOS nah nangappit hi timilan di algo ot hidiy pangiha-adanan diyen tagun lintuna. Impatmol nah diy nunhihinnatkon an mungkakaphod an kaiw an maphod di bunga da. Hanah gawwan diyen lagunta ya wada nan kaiw an umidat hi nitaguwan ya wada bo nan kaiw an umidat hi laing di tagu ta inilaon day maphod ya gaga-iho.
10 Ya wada bo nan wangwang hidid Eden an mundanum nah nitanom nah lagunta. Mu nah e-elena ya naganodwan numbalin hi opat an wangwang. 11-12 Hay ngadan nan namangulu ya Pishon an indalana nah bobled Habilah. Hidiy kahamakan di namahman balituk ya nadan nabalol an batu ya nadan konakkonan an nabanglun lotan di kaiw. 13 Ya nan ngadan di mikadwan wangwang ya Gihon an indalana nah bobled Kush. 14 Ya hana ken mikatlun wangwang ya Tigris an indalanad Assyria nah nangappit hi timilan di algo. Ya nan mikap-at an wangwang ya hidiye nan nangadanan hi Euphrates.
15 Hi APU DIOS ya inha-ad na nan lintunan tagu hidid Eden ta hiyay mumpaptok hidi. 16 Kanan APU DIOS ke hiyay “Am-in di bungan tudan kaiw ya damanan kanom, mu 17 ammuna nan ohan kaiw an adim kanon di bungana. Hidiye nan mangidat hi laing an manginilah maphod ya gaga-iho. Te deket kanom hidiye ya mate ka.”
Hay naltuwan Eva
18 Indani ya kanan APU DIOS di “Adi maphod an maoh-ohhah tuwen lalaki. Mangapyaak hi daydayunan pungkadwana an bumaddang ke hiya.”
19-20 Hi APU DIOS ya lintuna tuwalin am-in nadan aggayam ya hahamuti an lutay nakapyaan da. Dadiyen lintuna ya ena impatibo nah lalaki ta ngadanana dida ot nan nungngadanah hin-oh-an dida ya hidiyey nunnanong an ngadan da. Mu maid ke dadiyey daydayunan pun-ibbanan bumaddang ke hiya. 21 Ot hay inat APU DIOS ya impahuyop na nan lalaki ot kaanonay ohan gunit nah taglang na ot ahina punduttumon nan laman. 22 Kinapyanah diyen gunit hi babai ot iena nah kad-an nan lalaki. 23 Kanan nan lalakiy “Maphod ta dehtu on pun-ibbak an kapaddung ku. Hiya ya nalpuh gunit ku ya laman ku. Babaiy ngadana te nalpuh lalaki.” 24 Hituwey gapunan deket malahin di lalaki ya tayanana da inanan amana ta miaddum nah babai ta kay da oha. 2:24 Mateo 19:5, Marcos 10:7-8, 1 Corinth 6:16, Ephesus 5:31
25 Datuwen namangulun lalaki ya babai ya uggeda nabulwatiyan, mu adida bumain.

*2:2 2:2 Hebrews 4:4,10

2:7 2:7 Tibon yuy 1 Corinth 15:45.

2:24 2:24 Mateo 19:5, Marcos 10:7-8, 1 Corinth 6:16, Ephesus 5:31