3
Hay nunliwatan di tagu
Am-in di aggayam an lintun APU DIOS ya nan ulog di kataltalaman. Kanan nan ulog nah babaiy “Kon makulug an kinalin Apu Dios ke dakayun adi kayu kuman hi bungan di kumpulmin kaiw ketuwen lagunta?” Ya kanan nan babaiy “Damanan kanon miy bungan di kumpulnan kaiw hitu, mu kanan Apu Dios di ammuna nan bungan nan kaiw an nigawwa an adimi kanon ya adimi dapaon, te mate kami hin kanon mi.”
Kanan nan ulog nah babaiy “Makangullug kayu! Adi kayu kaya mate. Man-uket kananah di ya inilanan deket kanon yu ya kay madiyat di matayu an miingngo kayu mon hiya an inilaon yu hin nganney maphod weno gaga-iho.”
Indani ya hay nangang-ang nan babai ya makaphod ya mahong-oy bungan nan kaiw. Ya immalih nomnom nan maphod di lumaing ot e umala ot kuman. Indatana nan inayana ot kuman damdama. Kediyen kinan da nan bunga ya makulug an kay nadiyat di matada ot papohdanan dan maid di bulwati da. Ot kumugut da moh tubun di kaiw an fig ot panani dah adol da.
Kediyen mungkahilong kediye ya dingngol dah APU DIOS an mundaldallanan nah lagunta ot eda mitalu nadah waday kakaiw. Mu kimmalih APU DIOS ke Adam an kananay “Daan kayu?” 10 Himmumang hi Adam an kananay “Dingngol kun mangali ka ya timmakutak ya adik pinhod an tibonak an maid di bulwatik kinali nuntaluwak.”
11 Kanan APU DIOS di “Dahdiy nangalin he-an numbollad ka? Kon kinan yu nan bungan kinalik an adiyu kanon?” 12 Kanan nan lalakiy “Tun indat mun pun-ib-ibbak an babaiy nangidat ke ha-on ot kanok.” 13 Ot kanan APU DIOS nah babaiy “Antipet em inat di athidi?” Kanan nan babaiy “Hinaulak nah ulog.”
14 Ot kanan APU DIOS nah ulog di “Makastigu ka gapuh nangatam kediye. Ta am-in hanadah aggayam an lintuk ya he-ay namahig di punholtapanah dug-ak. Kinali mipalpud uwani ya mumbulluwan ka ya hay dap-ul di kanom. 15 He-a ya nadan holag mu ya nan babai ya nadan holag na ya mumbuhhulan kayu ta inggana. Ya he-a ya kalatom di hukin nan holag nan babai mu ahina tugmilan di ulum.”
16 Kanan APU DIOS damdama nah babaiy “He-a ke ya udmak di ligat mu nah puntungowam an namahig di hakit na on ahika nuntungo. Yaden pinhodom metlaing nan inayam ya hiyay un-unudom an pun-ap-apum.”
17 Ya kinalin APU DIOS damdama ke Adam di “Gapu te inidngol mu nah inayam ot kanom nan bungan iadik ya dug-ahak tun luta ta maliligatan kat ingganah ngunum on ahi waday kanon yu. 18 Tummol day holok ya pagit, ta hidiye nan ahiyu pungkan di kumpulmin nitanom. 19 Kah-in di munligat ka ya ilingotam di ngunum ta ahi waday aniyom. Athidit nangamung di biyag mu inggana kibangngadam hi lutan nalpuwam te lutay nakapyaam, kinali luta boy pumbalinam.”
20 Hay nungngadan Adam nah inayana ya Eva te hiyay ahi pun-inan am-in di tatagu. 21 Indani ya binulwatiyan APU DIOS didah bulwati an nakapyah bolat di aggayam.
Hay nundog-alan APU DIOS ke da Adam ke Eva nah lagunta
22 Ot kanan APU DIOS di “Ad uwani ya niingngo moy tagun ditaku an inilada hin nganney maphod weno gaga-iho. Ta hidiye nan mahapul an adida kuman nah bungan di kaiw an umidat hi biyag te indani ya munnananong di biyag da.” 23 Ot dog-alon mon APU DIOS dida nah Lagunta an Eden ta eda ngunuwon nan lutan nangal-ana hi kinapya na nah lalaki. 24 Ya nah nangappit hi timilan di algo nah Lagunta an Eden ya inha-ad Apu Dios nan anghel* 3:24 Hay cherubim ya ohan klasen anghel. Hituwen klasen anghel ya wada payak da. Kinali deket waday nakalih payak di anghel ya hay pinhod nan nangitudok ketuwen liblun kalyon ya nan cherubim. an pungguwalyana an mundadalang di otak na an kumpulmiy pangihanggaana. Ta maid di e mih-up kediyen kaiw an umidat hi biyag.

*3:24 3:24 Hay cherubim ya ohan klasen anghel. Hituwen klasen anghel ya wada payak da. Kinali deket waday nakalih payak di anghel ya hay pinhod nan nangitudok ketuwen liblun kalyon ya nan cherubim.