11
Hanan tagun waday pangulug nan Apu Dios ya ongal di dinol nan ipaannung Apu Dios am-in nadan kinali nan atonan hidiyey namnamaon taku. Ya takon di adi ni-an matibon maat hidiyen kinalina ya kulugon di tagun maat hidiye. Gapuh pangulug handidan tatagu handih done ya tobalon Apu Dios an maphod da.
Ya gapu boh pangulug taku ya ininnila takun handih pinghana ya hay kalin Apu Dios di nunlutu tuh luta ya nadan wadad uwani. Kinali maawatan takun am-in hantudan matibon wadad uwani ya maid da ni-an, mu winadan Apu Dios.
Hay pangulug Abel di gapunah mapmaphod di in-appit na ke Apu Dios mu hay in-appit Kain. Gapun diyen pangulug Abel ya timbal Apu Dios an maphod di in-appit na ke hiya. Ya takon di nateh Abel dih done ya nanongnan waday naadal takun hiya mipanggep hi pangulug ke Apu Dios.
Athidi bon Enoch an gapuh pangulug na ya takon di ugge nate ya naala ot awiton Apu Dios hi langit ot maid di pakahamak ke hiya. Hay kanan nan nitudok an kalin Apu Dios ya handih uggena inawit hi Enoch ya ongal di nangipaamlongan Enoch ke hiya. Hanan tagun maid di pangulug na ya adinadaman paamlongonah Apu Dios. Te nan tagun pinhod nan mihayyup ke hiya ya mahapul an kulugonan wadah Apu Dios ya kulugona bon baddangan Apu Dios nadan mumbagah baddang na.
Hi Noah boy oha an gapuh pangulug na ya inidngol nay kinalin Apu Dios an waday ahi maat. Inun-unud nah Apu Dios ot mangapyah bapor ot humgop da nadah pamilyanah di ot uggeda nilagat an nalting handih nalbongan di luta. Gapuh pangulug na ya imbilang Apu Dios an maphod, adi umat nadah udum an tatagu kediyen tiempon maid di pangulug da, kinali nalting da.
Athidi bo ke Abraham an gapuh pangulug na ya inun-unud nay kalin Apu Dios an taynana nan numboblayana ot mit-an nah boblen kinalin Apu Dios an ipaboltanan hiya takon di uggena inilah diyen ena pangayan. Gapuh pangulug na ya nun-ottaottan hi ena nakiboblayan nah kinalin Apu Dios an ipaboltana. Hay baleda ya niabbung an tulda te maid di naduttuk hi eda pumboblayan. Athidi damdaman da Isaac an imbabalena ya hi Jacob an inap-apuna yaden nigappat da kediyen kinalin Apu Dios an lutan ipaboltana. 10 Inanusan Abraham di athidi te namnamaonan ahi mihaad nah nahamad an boblen kinapyan Apu Dios.
11-12 Takon hi Sarah an inayan Abraham ya nahamad di pangulug na te hiya ya adi pakaimbabale, namam-a bo udot te nain-ina ya hi ke bo Abraham ya naam-ama, mu gapuh pangulug da nah kinalin Apu Dios an wadan tuy imbabaleda ya nawadaan hi Sarah ot mun-imbabale. Ot loktat ya dimmakol di holag dan umat hi kinadakol nadan bittuwon hi kabunyan ya umat nah pantal nah pingngit di baybay an adi mabilang.
13 Am-in datuwen tatagu ya waday pangulug da inggana nate da. Hay kitib-an di pangulug da ya hinoohood day pangidatan Apu Dios nah kinalinan dida. Mu ugge impakulug Apu Dios hidiye handih kataguda, mu takon di athidi ya uggeda inwalong di pangulug da an hi udum hi algo ya umannung hidiye. Inila dan bokon hituh lutay panawatan da nah kinalin Apu Dios an idat nan dida, kinali inabulut dan makiboble da ya abu tuh luta. 14 Datuwen tatagu ya kulugon dan wada nan boblen ahida pangayan ta mihaad dah dit nangamung an hidiyey gagamgaman da. 15 Adida mo nomnomnomon nan boblen tinaynan da, te kon gulat na ya nibangngad da. 16 Man-uke ya nan boblen gagamgaman dan pangayan ya kudkudukdul mu nan boblen tinaynan da, te hidiyen boble ya wadah langit an indadaan Apu Dios. Kinali adi bumain hi Apu Dios an mangalin hiyay Dios da, te indadaanana didah pumboblayan da.
17-18 Hay oha boh kitib-an di nahamad an pangulug ya hay inat Abraham handih pinatnaan Apu Dios. Gapuh pangulug na ya inabulut nay kinalin Apu Dios an iappit na nan binugtung an imbabalenan hi Isaac, yaden kinalin Apu Dios handi ke hiyan hi Isaac di kahlagan di dakol an tatagu. 19 Uggena kinawwanan ot ena ot patayon te madinol an waday kabaelan Apu Dios an managuh nate. Ya makulug an kay tinagun Apu Dios te kinalyanah Abraham ot uggena intuluy an in-appit nan imbabalena.
20 Athidi bon Isaac an gapuh pangulug na ya impainila na nadah duwan imbabalenan da Jacob ke Esau an hi udum hi algo ya idat Apu Dios di kiphodan da.
21 Athidi bon Jacob an gapuh pangulug na ya handih naka-am-aman dandaniy katenan nihakdol nah patanong na ya dinayaw nah Apu Dios ya indasalana nadan inap-apunan imbabalen Joseph.
22 Ya athidi bon Joseph an gapuh pangulug na ya handih mungkatkate ya kinalinan hi udum hi algo ya taynan nadan holag Israel di Egypt. Ongal di dinol nah nangalyanan tuwe ot ibaganan didan pakial-ala day adol nat eda ilubuk hi kibangngadan dah boble da.
23 Takon nadan ammod Moses ya gapuh pangulug da ya uggeda timmakut an mangahing nah olden nan patul an mipipaten am-in di ka-itungon linalakin imbabalen di Judyu ot italu dah Moses hi tuluy bulan nipalpuh nitungowana. Oha bo ya inila dan makakkaphod di kagolang nah hinangngab Apu Dios.
24 Takon hi Moses handih kimmat-aguwana ya gapuh pangulug na ya adina pinhod an mibilang an imbabalen nan babain imbabalen nan patul di Egypt an nangong-ongal ke hiya. 25 Man-uke ya pakudukdulonan mid-um nadah ibbanan tatagun Apu Dios an munligligat mu nan makidkid-um nadah iEgypt nah at-atton dan punliwatan te inila nan nakatang ya abuy pun-am-amlongan da. 26 Hay punnomnom Moses ya kudukdul nay munligligat gapuh pangulug nah aliyan Kristo an tinuddun Apu Dios an ahi mumpatul mu nan ena boltanon am-in di kinadangyan an wadad Egypt, te nonomnomonay ahina gun-udon hi ohan algo.
27 Gapu boh pangulug na ya tinayananad Egypt an ugge timmakut hi pamoh-olan nan patul hi panayananah di. Ot takon di nunligligat hidi nah nangayana ya kapyanan hi Apu Dios di inun-unud nan kay na tinibo yaden adi matibo. 28 Ya handih uggeda ni-an tinayanan ad Egypt ya gapuh pangulug na ya inun-unud nay kinalin Apu Dios. Ot hiyay nangipangpangulu nah kanan dan Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios an waghikan da nan pamadingan di babale dah dalan di kalnero. Ta deket umali nan Anghel Apu Dios an mamate nadah linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt ya hidiyey pangimatunanat adina ilagat nadan panguluwan an imbabalen nadan Judyu.
29 Handih panayanan nadan Judyu ad Egypt ot pudugon nadan iEgypt dida ot mahkuk da nah kanan dan Maingit an baybay ya binaddangan Apu Dios dida gapuh pangulug dan impunhi-ana nan danum ot waday mamagan dinalan da. Mu handih immagwat da ya impundammu na bo nan danum ot malting nadan iEgypt an mumpamdug ke dida.
30 Handih nundanallanan dah nap-at an toon ya dimmatong dad Jerico. Mu maid di innun dan humgop te waday natag-en binattun alad an nunlinikkod nah boble, mu gapuh pangulug da ya inun-unud da nan kinalin Apu Dios an aton dan likkodon da nan boble hi pituy algo. Ot aton dah diye ya na-ala on natlob nan binattun alad ot humgop da ot pumpate da nadan tataguh di.* 11:30 Joshua 6:12-21 31 Pinate dan am-in nadan tataguh din adi mangulug ke Apu Dios, mu uggeda inlagat nan ohan babain pabpabbayad nay adol nah linalaki an hi Rahab ya nan pamilyana te gapuh pangulug na ya binaddangana nan duwan impamangulun nadan Judyun e nunsiim.
32 Kon mahapul an tagak hi tonton hi tatagun pangitib-an yuh ine-en di pangulug? Gulat nat tontonok nadan ongal di pangulug da ya makudang di tiempo te dakkodakkol da, umat ke da Gideon, hi Barak, hi Samson, hi Jephtah, hi David, hi Samuel ya handidan profetas. 33 Hay udum ke datuwen tatagu ya hay pangulug day gapunah nanganapputan da nadah eda nakigubatan. Ya maandong di nun-ap-apuwan dah bobleda. Ya dinawat da nadan kinalin Apu Dios an idat nan dida. Nihwang di udum hi e panganan di layon ke dida. 34 Gapu boh pangulug da ya nihwang di udum hi e punggohoban di buhul dan dida te naala ya ugge ginhob di apuy dida. Ya gapu boh pangulug di udum ya nihwang dah pamatayan di buhul dan dida. Ya nadan udum ya nakapuy da, mu gapuh pangulug da ya inumlot dat natulid da mon makigubat ot apputon da nadan immalin e pumloh bobleda. 35 Ya wadada damdamay binabai handin gapuh pangulug da ya namahuwan nadan naten imbabaleda.
Ya impunholholtap day udum ot ahida patayon dida gapuh adida pangiwalongan hi pangulug da te pakudukdulon dan mate mu nan eda iwalong di pangulugan dan Apu Dios. Te inila dan mamahuwan dat waday kudkudukdul an kitaguwan an gun-udon da. 36 Hay udum an mangulug ya nataltalanggaan da ya nahuplit da. Hay udum ya nabangkilingan da on nikalabut da. 37 Ya nunhihinnatkon di natayan di udum an mangulug te natugmilan di udum, nagolgol di adol di udum ot magodwa ya natuduk hi ispaday udum ot mate da. Hay udum ya mahmahmok dan nipaholholtap da ya napaligligat da ya makakuddang di mahapul da ot hay bubulwati da ya nakapyah bolat di kalnero weno gulding. 38 Ya hay udum ya nipakaan dah numboblayan da ot eda mo humanawwangan hanadah adi maboblayan ya hi bibilid ya niha-ad dah liyang weno lungab. Mu hay kakulugana ya diday maphod an tatagun adida umat nadah adi mangulug an mangipaligligat ke dida.
39 Datuwen tatagu ya tobalon Apu Dios didan maphod gapuh pangulug da, mu uggeda ni-an dinawat nan kinalin Apu Dios ke didan gun-udon da 40 te wada nan kudkudukdul an ninomnom Apu Dios an aton ke ditakun am-in, bokon ke dida ya abu. Ya takon di ditakud uwani ya milak-am taku damdama kediye gapuh pangulug taku.
Hi Apu Dios di manugun ke ditakun mangulug

*11:30 11:30 Joshua 6:12-21