12
Dakol day tatagu dih donen nahamad di pangulug da. Hay pangi-e day pangiun-unudan takun mangulug te kay da ang-angon di pangi-e takud uwani. Kinali mahapul an itikod takun mangmangngat hi nalgom an humaliw-ah pangun-unudan takun Apu Dios. Ya iwalong taku nadan punliwatan an kay mangigagakod ke ditaku ta hay maphod di aton taku ya anusan takun mangat hi pinhod Apu Dios. Hi Jesus ya abuy kulugon ya pundinolan taku te hiyay nipuunan di pangulug taku ya hiya boy mangipahamad hi pangulug taku. Te takon di kababain di mipatak hi krus ya uggena ninomnom hidiye te inila nan mun-an-anlah kagibbuwan di ligat na, kinali inippol nan nunholholtap nah krus. Ot ad uwani ya wadah langit an inumbun hi winawwan Apu Dios an mun-ap-apu.
Mahapul an nomnomon taku boy nangippolan Jesus hi inainat di naliwat an tatagu ke hiya ta adiyu nomnomon an maid di hilbin di pangulug hin waday ligat. Adi kayu madismaya, mu ihamad yuy pangulug yu. Te takon di makaliggatan kayun mangiwalong hi punliwatan ya maid ni-an ke dakayuy nangikaten diye. Kon kinal-iwan yu nan tugun Apu Dios ke ditakun imbabalenan kananay
“Imbabalek, adim langlangkuyyaon di tugun kun he-a, ya adika umalmot hin boh-olan dakan ha-on. Man-uke ya tugunok ya kastiguwok nadan pinpinhod kun imbabalek.”
Kinali mahapul an anusan takuy ligat te hidiyey ohah panugun Apu Dios ke ditaku ya hidiye boy kitib-an di pangibilang nan ditakun imbabalena. Kapyanah diyen aton Apu Dios te takon di aammod hituh luta ya tugunon day iimbabale da. Hi Apu Dios ya tugunon ditakun am-in an imbabalena. Te deket adi ditaku tugunon ke hiya ya kitib-anan bokon ditaku imbabale. Handih u-unga taku ya tugutugunon ditakuh aammod taku, kinali pakalispituhon taku dida. Ya deket athidin paka-un-unudon taku nadan aammod takun wada tuh luta ya namam-a ot kumay pangun-unudan taku ke Ama takun hi Apu Dios an wadah langit ta waday innun takun makitagun hiya ta nangamung. 10 Hanada ken aammod taku ya tinugun ditaku ya kinastigu ditaku handih kau-unga taku mipuun nah punnomnom da mipanggep hi maphod, mu hi Ama takuh langit ya tugunon ya kastiguwon ditakut kiphodan takut milak-am taku hi kaphod na. 11 Mahakit di nomnom taku hin tugunon ditaku, mu deket natugun taku ya maphod moy pangi-e taku ya luminggop moy punnomnom taku.
Hay pangun-unudan takuh pangi-en Jesus
12 Hidiye nan dakayu ken kimmapuy di pangulug na gapuh punligligatan yu ya ihamad yuy pangulug yun Jesus. 13 Itultuluy yun mangun-unud nah maphod an pangi-e ta dakayuy pangitib-an nadan kimmapuy di pangulug nat adida mam-ahon an mangiwalong hi pangulug da, mu ihamad da ot ya abu.
14 Aton yun am-in di kabaelan yun mangip-iphod hi paki-kie yuh ibbayun tagu. Ya hay pinhod nan Ap-apu takuy un-unudon yu te adiyu mo tibon hiya hi udum hi algo hin adiyu un-unudon. 15 Tibon yu ot ta maid ke dakayuy mangitikod an mundinol nah ulen Apu Dios. Ya maid ke dakayuy mangipangpangulun mangat hi gaga-iho te un-unudon di udum ta loktat ya humlun hi punliwatan di dakol ke Apu Dios. 16 Halipat-an yu bot maid ke dakayuy mangat hi malalao umat hi makibabai weno makilalaki. Ya tibon yu ta adi kayu umat ke Esau an nginohe nah Apu Dios te takon di hiyay panguluwan ya uggena imbilang nan kalebbenganan panguluwanan an indat ot Apu Dios ke hiya. Te handih naagangan ya na-ala ot ihannot nah diyen kalebbengana hi ohan pinnangan ke tulangna. 17 Inila takun indani ya pinhod nan bangngadon hidiyen kalebbengana, mu adi mo mabalin, takon di munluluwan mumpahpahmok ke amana.
18 Hay nanginilaan takun Apu Dios ya adi umat hi nanginilaan handidan Judyu dih done. Handih nih-up da nah bilid ad Sinai an eda dawaton nan Tuguna ya timmattakut da te mundadalebdeb nan bilid ya mungngingitit di ahuk na. Ya muntatapol di nunlinikkod ya mumpuwok. 19 Waday dingngol dah tangguyub ya indani ya dingngol dan kimmalih Apu Dios. Ya timmakut da ot mumpahpahmok dan hiya ta itikod nan kumali, 20 te namahig di takut da nah kinalinan kananay maid di mabalin an mih-up kediyen bilid an kad-ana te takon di aggayam an mih-up hidi ya mahapul an matugmilan ta mate. 21 Katatakut hidiyen tinibo dat takon hi Moses ya kananay munggagayonggong hi takut na.
22 Athidiy numpainilaan Apu Dios ke dida, mu ditaku ke ya gapuh pangulug takuy nanginilaan takun hiya. Ya handih nangulugan taku ya nigappat taku nadah mundayaw ke hiya nah Bilid an Zion ad Jerusalem hi langit an kad-an nan Dios an wadat nangamung. Ya makiam-amlong taku nadah dakkodakkol an anghel, 23 nadah imbabalen Apu Dios an nitudok di ngadan dah langit, ya nadah mangulug an impaphod nay pangi-eda handih matagu da. Ya nihayyup takun Apu Dios an munhumalyan am-in hi tagu. 24 Ya nihayyup taku bon Jesus an mangitakdog ke ditaku te hiyay nangipaannungan Apu Dios nah balun nakitobbalanah pangabulutanan ditaku. Ya gapuh ongal an homok nan ditaku ya nibilang taku nah niatan di dalan Jesus hi natayanat mapakawanan di liwat taku. Adi umat hi niatan di dalan Abel handih natayana an mahapul an mibalo.
25 Athidiy ine-en diyen balun nakitobbalan Apu Dios ke ditaku, kinali mahapul an tibon takut un-unudon takuy tuguna. Hi Apu Dios ya kinastiguna handidan Judyun nungngohe nah punhapitonan hi Moses ot nakammam-a moy pangastiguna hin nan Imbabalenay ngohayon taku. 26 Handih kimmalih Apu Dios nah bilid ad Sinai ya kimmolyog di luta. Mu kinalina bon kananay “Ahik bo iwagot tun luta, takon di kabunyan.” 27 Hay pinhod nan kalyon ketuwe ya hantuh pangiwagotana bo ya madadag am-in hantudan lintunat mama-id da. Ya nada ken adi madadag ya munnanong dat nangamung.
28 Ta hidiye nan mumpasalamat takun Apu Dios te ahi taku makiha-ad nah pun-ap-apuwanan adi madadag. Ya mahapul an dayawon taku ya un-unudon takut umamlong 29 te nahalman di pangastigun Apu Dios nadah adi mangun-unud ke hiya. Hiya ya mialig nah apuy an gumhob.
Hay aton an mangipaamlong ke Apu Dios