13
Ditakun kaibaiba an mangulug ke Jesu Kristo, mahapul an itultuluy takun munhimpopohhodan. Deket wadaday mundag-uh baleyu ya maapnga kayun dida, takon di uggeyu inila dida. Te athidiy inat di udum handidan udum an aammod taku. Ya hin-uddum on uggeda inilan anghel gayam hidiyen dimmung-oh baleda. Ya adiyu bo kal-iwan an bumaddang nadah ibbayun nungkibalud. Homkon yu dida an kay kayu nakibabalud ke dida. Ya athidi bo an homkon yu nadan udum an paligligaton di tatagu an kay kayu damdama makililigat ke dida.
Ya am-in kayun nangahawa ya mahapul an iohha yuy pamhod yu nah inayan yu ya adiyu ihuyop di bokon yu inayan weno eyu aton di udum an malalao te makulug an kastiguwon Apu Dios di mangiathidi.
Ya bokon bo hay pihhuy gagamgaman yu ya adiyu unguhan di nganneh diyen wadan dakayu, te wadah Apu Dios an mangipaptok ke ditaku ya idat nay mahapul taku, kinali kananay “Adi dakayu iwalong ya adi dakayu tayanan.” Kinali madinol taku ke Apu Dios ta waday ohan ditaku on mabalin an kananay
“Hi Apu Dios di bumaddang ke ha-on, kinali adiyak tumakut takon di nganney aton di tatagun ha-on te dida ya tagu da ya abu.”* 13:6 Psalm 118:6
Nomnomon yu handidan namangulun nuntuttudun ditakuh kalin Apu Dios. Nomnomon takuy kahamad di pangulug dan Jesu Kristo ta iun-unud takun dida. Te hi Jesu Kristo ya adi malumman. Hiya ya munnananong ta nangamung nipalpu handih lappuna, ad uwani ya ta inggana. Adi kayu midmidngolan hanadah dakol an nungkihallan mituttudun adi miunnud nah nitanuttudun dakayu. Te hay ya abu aton takut mihamad di pangulug taku ya idinol taku nah ulen Apu Dios, bokon hay pangun-unudan taku nah nitugun mipanggep hi mapanion makan, te maid di magun-ud hi pangun-unudan ke dadiye.
10 Ditaku ya kinulug takun hi Jesu Kristoy niappit ke Apu Dios an hidiyey nipuunan di nanawatan taku nah kiphodan an malpun Apu Dios. Mu nadan mangitultuluy an mangidinol nah iappit nadan padi nah Tabernacle gapuh pangun-unudan da nah Tugun Moses ya adida milak-am nah kiphodan an nidat ke ditaku. 11 Hay oggan aton nan natag-en padi ya alana nan dalan nan aggayam ta iena nah Nakassantun Kuwartu ta iappit na gapuh liwat di tagu. Mu nan adol diyen naklong ya ie da nah e-elen di boble ne ahida ginhob. 12 Hituwe ya waday nipaddungana nah naat ke Jesu Kristo te in-e da nah e-elen di boble ot ahida patayon nah krus ta nan immayun dalanay niappit ke Apu Dios ta mapakawanan di liwat di tagu. 13 Kinali mahapul an adi taku mo idinol hi umat nah ine-e taku handi, mu idinol takun Kristo an mangihwang ke ditaku ya abuluton takun milagat nah kababain an natayanah krus. 14 Kapyanah tuwen maat ke ditakun mangulug te adi taku munnananong an mihaad tuh luta te namnamaon takun mihaad nah boble hi langit an ahi taku kiha-adan ta nangamung. 15 Ta hidiye nan ditakun mangulug ke Jesus ya mahapul an dayawon takuh Apu Dios ta nangamung hi pangalkalyan takuh kinatag-ena ta hidiyey kay taku iappit ke hiya. 16 Ya adi taku kal-iwan an mangat hi maphod ya munhimbabaddang taku hin waday maligatan ke ditaku te datuwey kay taku iappit ke Apu Dios an mangipaamlong ke hiya.
17 Un-unudon yu nadan mangipangpangulun dakayu ya aton yun am-in di kalyon dan dakayu te diday nangidinolan Apu Dios an mangipaptok ke ditaku nah pangulug taku. Te hi udum hi algo ya mahmahan Apu Dios hin inat da nadan nidinol ke didan aton da. Maphod di un-unudon taku didat maan-anla dan mangat nah ngunuda, te deket ngohayon taku dida ya humiga da mo. Ta deket athidiy maat ya maid moy gun-udon taku.
18 Ya idasalan dakami ke dakayu. Maphod di nomnom mi te inat miy kabaelan min mangat hi maphod te pinhod min matbal am-in hi nganneh diye. 19 Hay oha bo ya dawatok anhan ke dakayun idasalanak ta kal-ina ot ya gagala ya pumbangngadonak ke Apu Dios hina.
Hay dasal nan nangitudok ketuwe
20 Hi Apu Dios an kalpuwan am-in di linggop ya minahuwana nan Ap-apu takun hi Jesus an madayaw an mangipaptok ke ditakun mangulug an mialig an kalnerona. Hay nangikatayanah liwat takuy nipaannungan nan munnananong an nakitobbalan Apu Dios hi kiphodan taku. 21 Ya idasal kun hana ot ta idat Apu Dios di kabaelan takun mangat am-in hi pinhod na ya am-in nadan umipaamlong ke hiya gapuh baddang Jesu Kristo. Hana ot ta hiyay madayaw ta nangamung. Amen.
Hay udidin tun tudok
22 Dakayun iibba, nomnomon yu hantudan kanalyok tuh tudok ku te pinhod ku ot ahan an mihamad di pangulug yu, anusan yun bidbidon ot antikke. 23 Pinhod kun ipainilan dakayun hi tulang takun hi Timothy an nikalabut ya nipae mo. Ta deket mangindadatong hitut akhupanak ya ikuyug kuh pangaliyak hina.
24 Ipainila yu nadah mangipangpangulun dakayuh na ya nadah maamuamung an tatagun Apu Dios an nonomnomon mi dida. Ya impaad bon nadan iibba takun mangulug hitud Italy an nonomnomon dakayun dida.
25 Hana ot ta ulayan dakayun am-in ke Apu Dios.

*13:6 13:6 Psalm 118:6