HAY INTUDOK JAMES
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi James an muttatyun da Apu Dios ke Apu takun hi Jesu Kristo. Muntudokak ke dakayun am-in an mangulug ke Jesus an nihinap hi kabobboble ta ipainilak an nonomnomon dakayu, takon di daanay kad-an yu.
Hay punligatan di mangihamad hi pangulug taku
Dakayun iibbak an mangulug, takon di waday holholtapon yuh nganneh diye ya mun-am-amlong kayu te inila takun hay ligat di mangihamad hi pangulug takun Jesu Kristo ta takon di nganney maat ya munnanong di pangulug takun hiya. Kinali mahapul an anusan takuy ligat ta mihamad di pangulug takut maid di pungkudangan di kaphod taku.
Ya hin kananat wadan dakayuy uggena inila hin nganney atonan mangun-unud ke Apu Dios ya mundasal ke hiya ot baddangana. Te hi Apu Dios an makaiddat ya mun-am-amlong an mamaddang ke ditaku. Mu deket mundasal kayu ya adi kayu munhalinduwa, mu madinol kayun idat Apu Dios nan ibaga yu. Man-uke ya nan tagun maid di dinol nah dasal na ya umat nah dalluyun nah baybay an mumbinangngadan an miun-unud nah puluyon di dibdib. 7-8 Ya nan tagun munhalinduwa an maid di maptok hi un-unudona ya nihalla hin nomnomonan idat Apu Dios di pinhod na.
Hay pun-amlongan takun mangulug, kadangyan ya nawotwot
Dakayun iibban nungkawotwot, maan-anla kayu kuma te gapuh nangulugan yu ya nakattag-ey pangibilang Apu Dios ke dakayu. 10 Ya dakayun iibban kakadangyan an mangulug, maan-anla kayu kuma hi nipababaan yu te imbilang dakayun Apu Dios gapuh nangulugan yu. Man-uke ya hay ine-en di nitaguwan tuh luta ya umat nah habung an gagala on nakleng on nag-a. 11 Te deket nahalman di potang ya mungkakleng di nitanom on nag-ay habung dat adi mo maphod di ang-ang da. Athidi nah kadangyan an ikate nay panapul nah kad-uman di kinadangyana, mu indanit nate ya maid di hilbina te adina itabin di kinadangyana.
Hay kapatnaan ya kahaulan
12 Hanan tagun nanongnan nahamad di pangulug na, takon di munligligat ya maphod ke hiya te idatan Apu Dios hi biyag an maid di poppog na an hidiye nan kinalinan idat na nadah naminhod ke hiya.
13 Deket wadan dakayuy mahaul ta atonay gaga-iho ya adiyu ipanuyun Apu Dios. Te hiya ya adi mahaul hi gaga-iho, kinali adi mabalin an e dakayu haulon ke hiyat aton yuy adina pinhod. 14 Hay humlun hi kahaulan di tagu ya hay naminhodanan mangun-unud hi gaga-ihon wadah nomnom na. 15 Kinali deket un-unudon di gaga-ihon wadah nomnom ya maliwat ta, ta hay pumbanagana ya kate an hidiyey kihi-anan ke Apu Dios.
16 Kinali dakayun iibban mangulug, adiyu kanan di hi Apu Dios di kalpuwan di haul 17 te am-in di malpun hiyan wadah langit ya makakkaphod an maid di kudang na. Lintuna nadan bittuwon, nan algo ya nan bulan. Dadiyen lintuna ya oggan da malumman, mu hiya ya munnananong an adi malumman di pangi-ena. 18 Ya hiya ya imbilang ditakun mangulug an imbabalena handih nanginilaan taku nah makulug an tuttuduna te hidiye tuwaliy pinhod nan aton ta mumbalin takun katagtag-ayan am-in hanadah lintuna.
Hay pangun-unudan taku nah kalin Apu Dios
19 Dakayun iibban mangulug, donglon yu tun kalyok. Hay pinhod ku ya gagaid takun mundongol hi mituttudun kalin Apu Dios ya nomnomon taku on ahi taku kimmali. Ya adi hi ittay on bimmoh-ol taku 20 te maid di ibaddang di boh-ol hi pangatan hi pinhod Apu Dios. 21 Ta hidiye nan mahapul an kaanon yun am-in nadan gaga-ihon wadah nomnom yu ya itikod yun am-in di gaga-ihon at-atton yu. Mahapul bon mumpakumbaba kayu ta nan kalin Apu Dios an kinulug yuy un-unudon yun hidiyey mangihwang ke dakayu.
22 Adi taku pangaliy abunay etaku dongdonglon di kalin Apu Dios te mahapul damdaman un-unudon takuh diyen ituttudu na. 23 Te nan tagun abunay dongdonglonay kalin Apu Dios, mu adina un-unudon ya umat nah tagun nundiggal 24 ot paka-ang-angonay angana ot ume, mu indandani ya kinal-iwanay ang-ang na. 25 Mu nan tagun makulug an un-unudonay kalin Apu Dios an hidiyey mangipatikod hi punliwatan ya adina kal-iwan nadan dingngol na, mu un-unudonat nangamung. Hituwen taguy baddangan Apu Dios am-in nah atona.
26 Hanan tagun kananay hiya ya mangulug, mu adina koloklaon di kalkalyona ya hay adol nay linangkakana ya maid di hilbin nan kananay hiya ya mangulug. 27 Hay ibilang Apu Dios an nahamad di pangulug na ya nan tagun inila nan hummok nadah maligatan, umat nadah nabalun binabai ya nadan napuh-ig an u-ungat baddangana dida. Ya mahapul bon tibonat adina iun-unud nadah gaga-ihon at-atton di tagun adi mangulug.
Pun-iingngohon takuy pangat takuh ibba takun tagu